Hotărârea nr. 255/2007

HOTARAREnr. 255 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TIPARNITEI NR. 46-50, SECTOR 5
HOTARARE nr. 255 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 255 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. TIPARNITEI nr. 46-50, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 9/1/47/28.02.2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 1755/107/2007;

-Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare a P.M.B.: Aviz nr. 626730/2007;

- Comisia Tehnica de Circulatie : Aviz nr. 616414/ 6401/2007;       

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei : Aviz nr. 73/2007;  

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

 -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Tiparnitei nr. 46-50, sector 5 - pentru o suprafata de teren studiata S = 5360,97mp din care terenul care a generat PUZ - S = 614,30 mp proprietate persoana fizica.

- Conform PUG aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul se incadreaza in subzona L1c – locuinte individuale si colective, cu urmatorii indicatori urbanistici: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Hmax cornisa = 10 m.

Conditii de construire aprobate: Functiunea  avizata : locuinta.

Indicatori urbanistici : POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Rmaxh = P+2E ; Hmax cornisa = 10 m.

 

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 255001

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului Buc/Ni /


AVIZ DE URBANISM nr. 9/1/47/28.02.2007 PUZ - STR. TIPARNIȚEI nr. 46-50, SECTOR 5Beneficiar - Durnea Elena, Durnea Ion. Roșea Violeta. Roșea Vladimir Proiectant - BIA Andrei Florin Doru

Suprafața studiata prin PUZ cuprinde o suprafața de 5360.97 mp, din care terenui care a generat PUZ ST = 614.30 mp, proprietate privată persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de sud a municipiului București, in imediata vecinătate a sos. Giurgiului, in arealul delimitat la nord de str. Uraniului si la sud de str. Tiparniței.

-    Zona este destructurata urbanistic si'conform PUG se afla in subzona Tic - locuințe individuale si colective.

-    Prin prezenta se propune lotizarea unei suprafețe de teren in vederea construirii de iocuinte.

Indicatori urbanistici ; conform PUG. POTmax = 45%; CUTmax = 1.3; Rmax = P-2E.

Se avizeaza; Plănui Urbanistic Zonal - configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax = 45%: CUTmax = 1.3: Rmii = ? - 2E: Hmax comisa= 10 m.

Circulații, accese: Parcarea si gararea se vor asigura in incinta proprie, cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/2006. Arterele de circulație vor avea profilul conform pianului de reglementari. Terenul luber se va amenaja ca spațiu verde.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aite avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referent,

. Floriana NastaseIrhitect sef al Mumcipnjuef^eeRESTi Arh . ADRUNlBOLOO1'0’ ' NFPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV - Ordin nr.22/2007 Comisia Tehnica deijtJrfaan’isrif^L'Ajp^B^area Teritoriului: arh.Doina Cristea. arh.

Alexandru Beldiman. arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. SerbanStustiza. arhf'Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

itiira;

sile;P+2E |


eurilor urbane;

depozitare si producție terenul

i sa afecteze amenajările din spatiile ircelele adiacente;

e pot sa provoace scurgerea apelor piedica evacuarea si colectarea

aliniament

aliniament cu o distanta de minim 5,0 sarea celei de a doua mașini in afara permite plantarea corecta a unor riscul de deterioarare a gardurilor si

limitele laterale laterale si posterioare

rioara a parcelei va fi egala jumătate ita in punctul cei mai inait fata de

usa si limita laterai dreapta este de


ii daca are asigurat un acces dintr-o circuiatie publica in mod


admite numai in intertiorui publice;

timea maxima P+2 niveluri(maximum anajat)

etelele publice de distribuție energie a,gaze naturale.


atiile publica vor fi tratate ca grădini

li

îului


•ientativa cu privire la edificabilele CZ) pentru a ilustra o zona

3 cuplat,conform următoarelor

destinat serviciilor si locuirii


e pe aliniament cu regim de inaltime

îd a proprietarii sunt de 5,Om *ale sunt de 3,Om,cu respectarea are a parapetelor.


-Ulllllia 4.UI ICI sMUVIICIlAw

PROPRUNERI SI REGLEMENTARI

-PUG Munincîpiul București aprobat cu HCGMB nr.269/2000 si ale Legii 50/1991 si Legea nr.453/2001

-Zona ocupata cu locuințe individuale P_P+1E_2E

-Zona propusa pentru locuințe P_P+1_2Ecu interdicție temporara de construire pentru elaborare PUZ/PUD si reparcelare -Teren proprietate publica cu posibilitate de concesionare (locuinte/spatii plantate)

-Zona cu destinație locuința si/sau funcțiuni complementare de interes public (comerț,servicii) cu obligativitatea elaborării PUZ/PUD

-Locuințe propuse in cadrul terenului ce a generat PUZ

-Circulații pietonale/carosabiie propuse -Circulații pietonale/carosabiie propuse spre modernizare

-Propunere de iargire si modernizare a străzii cu dreapta si prealabila despăgubire -Propunere deviere culoar LEA -zona de protecție LEA specifica-10 m stanga/dreapta -Regim inaltime

-Regim de alinere

BILANTA TERITORIAL

-subzona Llc-subzona iocuinte individuale si colective înșiruite, cupiate sau izoiate cu

maxim P-^2 niveluri -Suprafața lot=5360,97mp POTmaxim=45%

BIROU INDIV DUÂ^^ĂI^TEtfTU^PPLWIN DORU ANDREI

-TNA 2981

oraș București, sector 5

stradaTlpamitei nr.46-50 PLAN URBANISTIC DE DETALIU . "W'TZ ANSAMBLU LOCUINȚE Z

Z/Av    P. U .Z.    fy ’)mp


COORDONATOR:arh.Florin AKîJr&

Biroul individual de Arhitectura Andrei Florin Doru

T.N.A.-2981

Ansamblu loculnte-sector S.Bucureafl

BENEFICIARI:

Dumea Elena si Dumea Ion.

Roșea Violeta si Roșea Vladimir

str. fipamitel nr.46-50.sector 5 Bucuresu

Pr. nr.19/2005

ianuarie 2007

FUNCȚIA

NUMELE

SEMNĂTURĂ

Sef proiect

Arh. Florin Andrei

Faza

P.U.Z.

Proiectat

Arh. Andrei Nastase

Desenat

Arh. Andrei Nastase

Planșa 5


4

4