Hotărârea nr. 254/2007

HOTARAREnr. 254 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ION MAIORESCU NR. 53, SECTOR 2
HOTARARE nr. 254 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 254 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. ION MAIORESCU Nr. 53, sector 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 19/ 6/ 1/ 14.02.2007;

- Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 63/ 2007;

- Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1635/ 100/ 21.05.2007;

- Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB: Aviz nr. 619067/ 11.04.2007;

- Comisia Tehnica de Circulatie: Aviz nr. 612981/ 5899/ 22.03.2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269 /21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. ION MAIORESCU nr. 53, sector 2, pentru o suprafata studiata de 10,6 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S = 348,19 mp. - proprietate persoana fizica.

Incadrare in PUG - M2 - subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri cu accente inalte: POT maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 75% cu cladiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT maxim = 3,0mp. ADC/mp. teren; Hmax: inaltimea maxima admisibila egala cu distanta dintre aliniamente.

Conditii de construire aprobate: Locuinte S+P+4E+5E retras

POTmax. = 50%; CUTmax. = 3,3; H cornisa = 18,5m. H max. = 21,5m.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti 27.09.2007

Nr. 254DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203    ......

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68


e-mail: urbanism@bucuresti-prima

Primăria*Municipiului BucureștiNr. 600764/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 19/ 6/1/14.02.2007

PUZ - STR. ION MAIORESCU NR. 53, SECTOR

BENEFICIAR:    UDRESCU ARTUR DAVID - NICU SAMUEL.

PROIECTANT:    S.C. SARGES IMPEX S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUD: Cea. 10,6 Ha. din care 348.19 mp. suprafața totală a parcelei generatoare -proprietate privată persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona studiată se află în imediata vecinătate a pasajului rutier Bucur-Obor. Limita PUZ este reprezentată de str. Ion Maiorescu ia sud-est: str. Cenușăresei la sud-vest; limita constituită din limitele posterioare ale parcelelor din str. Ion Maiorescu ia nord-vest și aleea de acces la parcajele ciocurilor ce constituie frontul de coiț al intersecției Căii Moșilor cu Sos. Mihai Bravu la nord-est.

PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona M2 -subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime oe P+14 mveiuri cu accente înalte.

Indicatorii urbanistici reglementați sunt: P.O.T. maxim 70%. cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT maxim = 3.0 mp. ADC I mp. teren; H max: înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanta dintre aliniamente.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.


FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE.

RETRAGERI EDIFICABIL (limitele proiecției în plan orizontal a construcției, inclusiv elementele în consolă):

•    4 m retragere fată de aliniament la str. Ion Maiorescu, etajul 5 (ultimui) va avea o retragere suplimentară de 2 m (6 m fată de aliniament);

•    5 m retragere fată de limita posterioară a parcelei, etajul 5 va avea o retragere suplimentară de 2 m (7 m în total);

•    3 m retragere rață de limita de proprietate cu parcela de la nr, _53A. etajul 5 va avea c retragere suplimentară de 2 m

(5 m in totali;    •

•    oe limita de proDrietate (cuplare la calcan) cu oarcela de ia nr. 51.

INDICATORI URBANISTICI:    _


;    FUNCȚIUNE

POT max.

; CUT max.

l    Rmn    '

H cornișă (E4)

H max.(E5) j

;    LOCUINȚE

i    50%

1    3.3

j S+P+4E+5Eretras i

18,5 m.    i

21,5 m.    î

CIRCULAȚII, ACCESE: Accesul auto și pietonal se realizează din str. Ion Maiorescu. Parcarea și gararea autovehiculelor se vor asigura obligatoriu în subsolurile clădirii pentru un număr de unități rezultat prin calcul conform normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spafiu verde.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice la rețeaua de canalizare; ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.


Șef serviciu,

ing. Ioana Balaurea


x._


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ARH . ADRIAN B0;£Eu.:k.

\ f.


Referent,

arh. Stelian Constantinescu7/


FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - ORDIN MTCT NR.22/20Q7- COMISIA TEHNtCXBB UR&ANtăM.gl AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beidiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enacite^aț^$^fban Sturdza' arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


:r+-


P# HT^ ‘-st

/’ v<:


//■ sAW Ov, ' 2?M-


rXX


' * X "'aZ’


•.O/;.-1    / ,1 -'

••-.-</•    ,-Z« '

•-•X    i’'‘ ! /

.

J-,    V

X


«a X?X.


7’v    t<-,

Ă<X' *


Ăx

X.-,.

WA- / x XSh / X


/Xx.; 3ZX;

y,'


Cj>'/ &£•

V ■--. x >


<

A>e

/ A î>

../ -A /


. j~i • - Z    Z j . • h

J . •-<    1 Ji> |

X/.ha- V /


27"

,.<r<


.Zx


Ssa-


ZA


X

x\


-..X y, " ,

_    4 c^'l / X

-H» X.Z .•.</.    .

. J._________51 <7- - -=Af\- 3 -    Z.


£ T 7-^


__________________


_jJ'

.--r'

A.i-’y'j-


•i ,<• .□

G.


: X9

z

■ LL. CZ

-x

H    J 40/28541 / Î992

■5 î

+<Î7Z:Ci)tJ 1NȚES-Pr•'• L-E5 retras    | Proiect nr.

București, str. Ion Mai0rc$cti2$ij/??. sector 2    j 4?'2ls(!6

Beneficiari: Ucirescu ArturDâyu și \icu Samuc! J t PUZ >

s | Proiectat: 1 arh. Adrian Corsstanlinescu

> 5';,il    REGLEMENTĂRI

noi. 2iXX

/

|    | Desenat: | arh. Radu Dumitra Popcscu

IX-X..