Hotărârea nr. 253/2007

HOTARAREnr. 253 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. SOMESUL RECE NR. 13, SECTOR 1
HOTARARE nr. 253 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 253 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Somesul Rece nr. 13, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 32/15/21.12.2005;

- Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 62/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1494/93/22.05.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 523426/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 527205/2043/2006;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

-Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;  

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea  CGMB nr. 269/21.12.2000

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala, republicata:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Somesul Rece nr. 13, sector 1 - pentru o suprafata de teren studiata S=8000,00 mp din care suprafata de teren ce a generat PUZ S - 500,00mp proprietate persoana fizica.

- Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L1d – locuinte individuale caracterizate de urmatorii indicatori urbanistici: POTmax=20%; CUTmax=0,7; Rmah=P+2.

Conditii de construire aprobate: Functiuni – locuire.

Indicatori urbanistici: POTmax=44%; CUTmax=2,4; Rmaxh=Ds+P+4E – Hmax-17,5 m.

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti 27.09.2007

Nr. 253DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203/' fax: 305 55 68


V

U KAS *u*-»r.SM«Nr


SMC certificat !S0 9001:2000 SIMM certificat IS014001 : 2004


grimări a Junicipiului București.SERVICIUL URBANISM - Nr. 489641/'07.11.2005PUZ


AVIZ DE URBANISM nr. 32/15/ 21.12.2005 STRADA SOMESUL RECE Nr. 13 - sector 1, București


Beneficiar - Dl. Mihail M. Vartosu

Proiectant - S.C. URBAN STAFF DESIGN S.R.L.


Suprafața studiata prin PUZ: cca. 3.000 mp. (din care 500 mp. reprezintă suprafața iotului aflat in proprietatea beneficiarului).

Amplasare, delimitare studiu: terenul analizat se afla in partea de nord a Capitalei si este cuprins in subzona preponderent rezidențiala Lld (la limita vestica a subzonei L3a, situata intre strada Someșul Rece si sos. Bucuresti-PIoiesti).    ~

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal si regulamentul aferent, conform planului de reglementari anexat, vizat spre neschimbare, prin care se prevede reconformarea frontului construit pe latura de nord-est a străzii (pe un aliniament retras cu 4.5 m. fata de limita de proprietate) si realizarea in incinta beneficiarului a unei clădiri de locuit cu Ds-rP-b2+4E (ultimele doua retrase cu cel puțin 3 m. fata de cornișa dinspre strada a etajului 2), alipita calcanului construcției cu P+2E existenta ia nord (pastrand aceiași Înălțime la cornișa cu aceasta si retrageri minime de 4.50 m. fata de aliniamentul stradal. 3 m. fata de latura sudica a terenului si 12 m. fata de limita de fund a proprietății - către vest).

Indicatori urbanistici {pentru incinta de la nr. 13): POT - 44%: CUT max. - 2.4;

H max. - 17.5 m.


Circulații, accese, parcare: străzile limitrofe si trotuarele aferente vor fi lărgite si modernizate, parcarea se va face in incinta proprie, iar spatiile ramase libere vor fi amenajate peisagistic.

Acorduri si avize (necesare pentru aprobare): avizele comisiilor de circulație si de precoordonare rețele edilitare, alte avize conform legislației in vigoare (daca este cazul).

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil doi ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, iar certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate mai sus.


Sef serviciu,

Ing. Ioana Balaurea

ARHITECT SEF AL M


uP Arh, "

DIRECȚl


DIRECȚIA URBABISM Șl %


Referent, Arh. Marin Cr

{NICIPIULUI BUCUREȘTI,

'ian Bold2 amenajarea

\\cC TERITORIUL^,

-


FPS-21 -01/5


Comisia Tehnica de Urbanism si AmenajarKț.^Jeritorijilui:    “Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache. arh. Seiban Sturdza, aiL£®Mi|to£gti nan. arh. Viorel Hurduc.
^TIR. SOffiSMlRL O, SISTOfM, IBOCURgOTI


REGULAMENT sc. 1/500


LEGENDA:


LIMITE

FF LIMITA PUZ

bzZJ LIMITA TEREN CARE A GENERAT PJJZ

FUNCȚIUNI EXISTENTE

CZ3 LOCUINȚE INDIVIDUALE LOCUINȚE DE LUX - VILE GARAJ

□    ANEXE ftwl INSTITUT

□    SPATII VERZI AMENAJATE

LZ3 VIE

TERENURI DENS PLANTATE

) PLANTAȚIE PE LOT
(y PLANTAȚIE DE ALINIAMENTE

CIRCULAȚII

EEl > CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE 3 DRUM DE SERVITUTEREGLEMANTARI

fS ^CLĂDIRI PROPUSE SPRE DEMOLARE

EDIFICABIL PROPUS PENTRU LOTUL STUDIAT Mo EDIFICABIL EXISTENT'

M EDIFICABIL DE PRINCIPIU M CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE £333 COMPLETARE DRUM DE SERVITUTE ACCES CAROSABIL


LTd - zona locuințe individuale si colective mici cu maxim *2! niveluri in regim de construire continuu sau discontinuu


POT

= 43.5 %

CUT

= 2.4

RMH

- Ds+P+4E

S. teren

= 500.00 mp

A. C.sol

= 226.80 mp

A. C. Desf =1164 mp


urban staff design srl


j4O/i2atT'/aa.aT.aaa^-    R iââ43Zia

Raî2SZBROflOaD6DOQ51326SDiu»T««»


SEF PROIECT: urb._Liviu VELUOA________

ÎNTOCMIT / REDACTAT: URB. Raluca BOANGAR URB. Adrain CIOANGHER

VERIFICAT:

AOLI Cf^rir. MaCHFnflN


+

\V2


Tfî

Pil


PROIECT:    '

PUZ STRADA SOMESUL RECE NR. 13 SECTOR 1, BUCUREȘTI


BENEFICIAR: VARTOSU M. MIHAIL


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARE


SCARA: 1/500


FAZA

P.UZ.


PR.'Nr.

0511/2005


- DATA

NOIEMBRIE ,2005


PLANȘA Nr. 2