Hotărârea nr. 252/2007

HOTARAREnr. 252 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOAMNEI NR. 12, SECTOR 3
HOTARARE nr. 252 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 252 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Doamnei nr. 12, sector 3

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 22/2/15.09.2006;

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti: Aviz nr. 489/M/2006 - nr. 90/M/2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 45/2007;

-Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1352/80/16.04.2007;

- Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 591586/2007;

- Comisia de circulatie: Aviz nr. 591592/174/09.02.2007;

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

-Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal  Str. Doamnei nr. 12, sector 3 - pentru o suprafata de teren S=1325,00 mp, teren proprietate persoana fizica.

            - Zona studiata prin PUZ se afla in perimetrul Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti, in vecinatatea Bancii Nationale si a Bibliotecii Nationale; la intersectia strazilor Smardan - Doamnei si Blanari - Doamnei.

            - Conform PUZ “Zone protejate” aprobat prin Hotararea CGMB nr. 279/2000 amplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 26a “Lipscani” si conform PUZ “ Zona Centrului Istoric “ amplasamentul se incadreaza in Zona SIR 2.

Functiunea avizata – functiuni publice comerciale si hotel.

Se aproba demolarea constructiei existente in scopul refacerii acesteia, identice, cu adaugarea a 2 etaje suplimentare – retrase – precum si a cupolelor, conform ilustrarii de tema, vizata spre neschimbare - parte integranta din  avizul de urbanism .

Indicatori urbanistici: POTmax=100% ; CUTmax=7,415 ; Rmh=3S+P+7E ; Hmaxcornisa-26,9m, Hmax-35,05 m – cota superioara cupolei propuse.

 

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 252DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria Municipiului "București yNr. 566125/18.09.2006

AVIZ DE URBANISM nr. 22/2/15.09.2006 PUZ - STR. DOAMNEI NR. 12, SECTO

Beneficiar - SC INTER COSS SRL    Proiectant - SC CLADRA ARHITECT SRL

Suprafața studiata prin PUZ - 1325,00 mp - proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in perimetrul Centrului Istoric al Municipiului 3ucuresti. in vecinătatea Băncii Naționale si a Bibliotecii Naționale ; la intersecția străzilor Smardan-Doamnei si RIanari - Doamnei.

-    Conform PUZ Zone protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 amplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 26a ''Lipscani’’ si conform PUZ Zona Centrului Istoric '' amplasamentul se incadreaza in Zona SIR 2.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal - configurația edificabiiului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - funcțiuni publice comerciale si hotel.

- Se avizeaza demolarea c-tiei existente in scopul refacerii acesteia, identice, cu adaugarea a 2 etaje suplimentare - retrase - precum si a cupolelor cuprinse ;n ilustrarea de tema. vizata spre neschimbare. care face parte integranta din prezentul aviz.

Indicatori urbanistici: POTmax=îOO % : CUTmax=7,415 ; Rmh=3S_?+'7E ; Hmaxcornisa-26.9 m. Hmax-55.05 m - cota superioara cupolei propuse.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou “propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2906 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Avizul modifica exclusiv pentru aceasta locație condițiile Regulamentului Local de Urbanism PUZ Centru Istoric ’’ aprobat prin HCGMB nr. 252/2004.

Acorduri, avize necesare pentm aprobare:

- aviz de mediu, aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

, Ser serviciu.

/Ing. IOANA BALAUREA

Referent, ing. VICTOR'


FPS-21-01/6
Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arhluorfraț    arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza. arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

£


v7

• zi


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

/■j construcții cu inaitime cuprinsa intre 5-10 m,

‘ construcții cu inaitime cuprinsa intre 10-15 m.

construcții cu inaitime cuprinsa intre 15-20 m

construcții cu inaitime peste 20 m.


cosiPilitati de intervenție minime - conservare î re.

a clădirile existente care depasesc inaltimea medie a zonei in care se afla 1 M- situate au fost marcate fara terenul aferent, e!e constituind excepții.


UNIVERSITATEA BE ARHITECTURA »l URBANISM "ION M1NCU" - BUCUREȘTI CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING

: IfOROtCT.

; 0IH£f EfcR.

i Primăria Municipiului București D.G.UAT.


: CWTHACr. > 5^50


• 2cna centrului Istoric București-etapa W2QQ4 ! reglementari, plan de acțiune s$ studludeprefei^jilltste

grnscTOR TEHNIC C.C.PXC. ; Arh. Uminta Patron

■! ser PROIECT COMPLEX:

PtoI Or. Arh.NItoke taseu

X/®-

ș PROIECTAT:

P rot. 0 r. A rh. II ic 0 £»e U« u

'■

L

Astei. Arh. Patru Mortu

i REDACTAT:

Aaisl. ArK Petru Morlu

( VERIFICAT:

Prai. Cr.Artt. Anca Braftiîw/tu

AWLC ÎOM


-;OK:    § SPECRLlTftîU;


: THLU H-ANSt: i REGLEMENTAR J regim de înălțime st alinieri


■ îAîA:


UIR.RAS&V

î