Hotărârea nr. 251/2007

HOTARAREnr. 251 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PUZ - CALEA SERBAN VODA NR. 276-276A-SOS. VIILOR - STRAPUNGERE CALEA SERBAN - VODA - SOS. VIILOR, SECTOR 4
HOTARARE nr. 251 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 251 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ – Calea SERBAN-VODA nr. 276-276 A – Sos. VIILOR – Strapungere Calea SERBAN – VODA – Sos. VIILOR, sector 4

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB– aviz de urbanism nr. 9/33/28.02.2007

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.90 / 2007

 - Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.1694/104/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.613919/11/2007

- Comisia de circulatie – aviz nr.128/2007

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

-Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

-PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.200

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. c,art.36 alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2 , lit.e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Calea SERBAN – VODA nr.276-276 A - Sos. VIILOR – Strapungere Calea SERBAN – VODA – Sos. VIILOR  , sector 4, pentru o suprafata studiata de cca. 3000 mp din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 570 mp proprietate persoana fizica / juridica;

Incadrare in PUG – subzona mixta M3: POTmax=60%, CUTmax=2,5,Rmaxh=P+4E .

Conditii de construire aprobate: locuinte , birouri , servicii; POTmax= 84%, CUTmax= 4,7, Rmaxh = S+P+3-4E - S+P+6E, Hmaxcornisa = 25 m (pentru S+P+6E).

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 251