Hotărârea nr. 250/2007

HOTARAREnr. 250 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PICTOR IOSIF ISER NR. 4, 4A, 6, 8 SECTOR 1
HOTARARE nr. 250 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 250 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Pictor IOSIF ISER nr. 4 , 4a , 6 , 8 sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB – aviz de urbanism nr. 8/1/39/21.02.2007 

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr. 71 / 2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr. 1655/103/03.05.2007

- Comisia de coordonare a PMB - aviz nr.616238 / 2007

- Comisia de circulatie – aviz nr. 6399/SSCATU/05.04.2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str.Pictor IOSIF ISER nr. 4, 4a, 6, 8, sector 1, pentru o suprafata studiata de cca. 7000 mp  din care suprafata terenului care a generat documentatia S = 694 mp proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUG–subzona L1a: POTmax=45%, CUTmax=1,3, Rmaxh=P+2E.

Conditii de construire aprobate: locuinte, birouri; POTmax= 75%, CUTmax = 4,5, Rmaxh = 2S+P-2S+P+2E - 2S+P+4-5-6E - 2S+P+5-6E, Hmax = 23 m .

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului  Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 250DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 120? fax: 305 55 68__________

e-mail: urbanii rn©b’uCu^e£

La' ........'

ocs

Sl'U arttetf tSOUMl: 3£Oi


""""Ț " '    jpf i m ăl* i a

// / '    / d>- ? t£>

Nr. 606343/20.02.2007uniciucureștiAVIZ DE URBANISM nr.8/1/39/21.02.2007 PUZ- str. PICTOR IOSIF ISER nr. 4,4A,6,8, sector 1

Beneficiar - sc metroinvest srl    Proiectant - p&p proiect

Suprafața studiata prin PUZ- cca.7000 mp din care teren care a generat documentația S= 694mp - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

Zona studiata se afla in nordul municipiului , la nord de bd. Ion Mihalache si la cca. lOOm sud de str. Av. Popisteanu . Conform regulamentului PUG terenul se incadreaza in subzona LI a - locuințe individuale si colective mici cu max. P+2E, situate inafara zonelor protejate , POTmax=45%, CUTmax=T,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare . Funcțiunea avizata - locuințe, birouri. Indicatori urbanistici: POTmax= 75%, CUTmax=4,5, Rmh=2S+P-2S+P+2E-

2S+P+4-5-6E - 2S+P+5-6E ; Hmax=23m .

Circulații,accese: parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:    .

aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,aviz MTCT,aviz de mediu , alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.

Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu


ARHITECT SEF AL MUNlCIPIULUF^<eț^SYP Arh. ADRlkN BOLlf    ț


FPS-21-01/6


•?    O/

^^fySȘN URBWISTIC,ZONAL * ștfePictor IOSIF ISER lir. 4j4^« si.8, sector 1, BUCUREȘTIi aș SECȚIUNEA Ă-Âv

ra    •■.•'■, -/';;.

ÎS ■c

Q.    «7

§. . J


■■■'■/ '/

+21 r> /VÎ7:Sl-'R» ~NSci-IIM3Âî!E"

Arsxa Is syiz CTU-AT


AAt-


ÎTSEFx

LEGENDA


- 'LIMITA P.U.Z.

LIMITA LOTURI CE AU

' GENERAT P.U.Z. y

LIMITA DE PROPRIETATE FOSTE LIMITA DE PROPRIETATE !Q,

) CONSTRUCȚII IN L l EXECUȚIE 1 EDIFICABIL J MAXIM PROPUS i TERENURI J AMENAJATE

-, CIRCULAȚII J PIETONALE

-i CIRCULAȚII J CAROSABILE 2] ZONE VERZI ■ ACCESE


S teren

z P.O.T. m s C.U.T .max

' H max = 23 m 2S+P+5E+6RBenetoar S.C.METROlNV^ȘT^NT S.R.L^

'st,- Pr.nr

prwect IMOBIL LOCUINȚE SI BIROURI

Str. Pictor IOSIF ISER nr. 4,4A, 6 si 8, sector 1. BUCUREȘTI

Faza:

PUZ

nitul planșei.    PROPUNERI

REGLEMENTARI URBANISTICE

05

WS77