Hotărârea nr. 249/2007

HOTARAREnr. 249 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. OPALULUI NR. 1-43, SECTOR 1
HOTARARE nr. 249 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 249 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-

Str.OPALULUI nr.1 - 43 , sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ; Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.32/2/32/15.12.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.40/2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.1401/83/2007

-Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.609882/10/2007

- Comisia de circulatie – aviz nr.3761/2007

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

 -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-PUG-ului Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str.OPALULUI nr.1-43, sector 1 pentru o suprafata studiata de S = 11 ha. din care suprafata terenului ce a generat documentatia S=105017 mp proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUZ – Zona de nord – aprobat prin Hotararea Consiliului Local sector 1 nr. 247/01.06.2004 – zona de locuinte L1c - POTmax=45%,CUTmax=1,3, P+2E+M .

Conditii de construire aprobate : ansamblu de  locuinte ;UTR1- POTmax= 45 %, CUTmax=2,5, Rmaxh = P+4-5E , Hmax=21m ; UTR2- POTmax= 50 %, CUTmax=1,5, Rmaxh = P+2-3E , Hmax=15m ; UTR3- POTmax= 30 %,CUTmax=0,9, Rmaxh = P+2E , Hmax=10m ; UTR4 - spatii verzi .

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 249AVIZ DE URBANISM nr. 32 /2 / 32 /15.12.2006 PUZ - str. OPALULUI nr. 1-43 , sector 1

Beneficiar - s.c aurora Business complex s.r.l Proiectant - s.c lora construct s.r.l Suprafața studiata prin PUZ-cca. 11 ha din care teren care a generat documentația S= 105017 mp - proprietate persoane juridice .

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul se gaseste situat in nordul municipiului, intr-o zona neconstituita urbanistic situata in noile extinderi .Terenul a fost cuprins in PUZ - Zona de nord aprobat cu HCL -sector 1 nr. 247 / 01.06.2004 si se incadreaza in Llc-locuinte si funcțiuni complementare , POTmax=45% , CUTmax=l,3 , P+2E+M .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabilului si regulamentul aferent,conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata -ansamblu locuințe ;

Indicatori urbanistici:pentru UTR1 - POTmax= 45 %, CUTmax=2,5,Rmh=P+4-5E, Hmax=21m ; pentru UTR2-POTmax=50 %, CUTmax=l,5, Hmax=15m ,

Rmh=P+2-3E ;pentru UTR3 -POTmax=30 % , CUTmax=0,9, Rmaxh=P+2E,Hmax=10m ; UTR4 - spatii verzi.

Circulații,accese: : parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz

MTCT , aviz mediu ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu


FPS-21-1/6
2.


i?-'


l-x S*


locu irrta-colect^?S-


l W W I I I    V IVV    C{ I ( : /Z1

cu maxim P+4^5fcXi\ A niveluri    1


Strada Opalului, Nr.1-43 Sectorl, București


locuințe colectă cu maxim P+2CV niveluri    l


beneficiar:

S.C. AURORA BUSINESS COMPLEX S.R.L.


servicii,comert,co) t isi amenajari pentri V agrement,sport cu y maxim P+2E nivelispatii plantate, ci v* pietonale,mobi!ie t \ amenajari pentru y


proiectant:

sc LORA CONSTRUCT srl


0722 307 957 J52/432-1993


joc si odihna


Xf


proiect

54U/2006


scara

1/1000


REGLEMENTARI

URBANISTICE


proiectat


intocmit


desenat


arh.Octavian V. BARBA