Hotărârea nr. 248/2007

HOTARAREnr. 248 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TELESCOPULUI, NR. 29-31, SECTOR 1
HOTARARE nr. 248 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 248 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str.TELESCOPULUI, nr.29-31, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB–aviz de urbanism nr.32/2/14/15.12.2006.

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr. 39/2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.1405/87/2007

-Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 609878/10/2007

- Comisia de circulatie – aviz nr.6554/2007

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/21.12.200

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str.TELESCOPULUI nr. 29-31, sector 1 pentru o suprafata studiata de S = cca.2500 mp din care suprafata terenului ce a generat documentatia S=1000 mp - proprietate persoana fizica;

Incadrare in PUG: subzona L1a – locuinte individuale si colective mici , POT  max=45%, CUT max=1,3, P+2E .

Conditii de construire aprobate: locuinte ; POT max= 55 %, CUT max=2,4, Rmaxh = P+3-4E , Hmax=17m .

Art. 2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta  extraordinara a Consiliului  General al Municipiului Bucuresti din data de  27.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr. 248V

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014001:2004


Primăria Municipiului București
| AVIZ DE URBANISM nr. 32/2//^ 15.12.2006 ^UZ - str. TELESCOPULUI nr. 29-31, sector 1Beneficiar - d-1. TULBA TIBERIU CRISTIAN Proiectant - S.C LORA CONSTRUCT S.R.L Suprafața studiata prin PUZ - cca. 2500 mp din care teren care a generat documentația S = lOOOmp - proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul studiat se afla in zona de nord a orașului, la intersecția străzii Telescopului cu str. N.Coculescu . Conform regulamentului PUG , terenul este incadrat in subzona Lla -subzona locuințelor individuale si colective mici , POTmax=45% , CUTmax= 1,3 .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe Indicatori urbanistici: POTmax=55 %, CUTmax=2,4 ,Rmaxh= P+ 3 -4E , Hmax = 17 m. Circulații,accese : parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,

aviz mediu ,aviz MTCT ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu LngJoana Balaurea


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . ADRIAN BOLD


FPS-21-01/6


Uf

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina’fcristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin.

arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc .    V


/!>

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


limita zona studiata


Sia «b «ffi» c» «3

terenuri ce au generat P.U.Z.

proiectant:    0722 307

sc LORA CONSTRUCT srt J52/432-1!

proiect

scara

planșa    <

49u/ 06

1/500

nr.    V


REGLEMENTARI URBANISTICE

arh. Octavian V. BARBA