Hotărârea nr. 247/2007

HOTARAREnr. 247 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. DRUMUL LUNCA CETATII NR. 475, SECTOR 3
HOTARARE nr. 247 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 247 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Drumul Lunca Cetatii nr. 475, sector 3

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 25/2/18.10.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 38/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1407/88/23.04.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 587846/47/15.12.2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 577469/8902/07.11.2006;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal “Str. Drumul Lunca Cetatii nr. 475, sector 3”- pentru o suprafata de teren S=56443,00 mp – teren proprietate persoana juridica.

            Conform documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal Sector 3 “ avizat CTUAT-PMB conform Aviz nr. 3CA30/18.07.2003, amplasamentul este situat intr-o zona rezervata “Parcurilor tehnologice” indicatorii urbanisticii caracteristici zonei stabilindu-se printr-o documentatie de urbanism (PUZ).

            Functiunea avizata – mica productie nepoluanta, depozitare, birouri.

            Indicatori urbanistici avizati: POTmax=60 %; CUTmax=2,5; Hmax-20,00 m.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.247.DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bu'e

■,'i t
SMC certificai ISO 9001:2000 SMM certificat ISO14001 :2004


'■ ‘W.«A,ai

1    Pairiiăriâ/Municipiului Bucu-//•/*

Nr. 573260/20.10.2006AVIZ DE URBANISM nr. 25/2/18.10.2006    .

PUZ - STR. DRUMUL LUNCA CETATH NR. 475, SECTOR 3 4


Beneficiar - SC RAPID TRANS S.A.


Proiectant - SC LORA CONSTRUCT SRL

Suprafața studiata prin PUZ - 56443,00 mp - teren proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

- Conform documentației de urbanism ‘”Plan Urbanistic Zonal Sector 3 ” avizat CTUAT-PMB conform

Aviz nr. 3CA30/18.07.2003, amplasamentul este situat intr-o zona rezervata "Parcurilor tehnologice" indicatorii urbanisticii caracteristici zonei stabilindu-se printr-o documentație de urbanism (PUZ).

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului , regulamentul aferent si circulațiile propuse, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - mica producție nepoluanta, depozitare, birouri.

Indicatori urbanistici: POTmax=60 % ; CUTmax=2,5; Hmax-20,00 m.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de mediu, aviz MTCT, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing . IOANA BALAUREAARHITECT SEF ALI


y

^WpiULUl'UUCURESTI


ArWADRIAN B0f D


zZ


Referent,

ing. VICȚ0R.MANEAFPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin.

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro