Hotărârea nr. 246/2007

HOTARAREnr. 246 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE PUZ - PRELUNGIREA GHENCEA - STR. GHIDICENI, SECTOR 5
HOTARARE nr. 246 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 246 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Extindere PUZ – Prelungirea Ghencea-str. Ghidiceni, sector 5

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr. 11/1/33/14.03.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 68/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 2113/141/28.05.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 614490/13/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 6158/2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Ext. PUZ – Prelungirea Ghencea-str. Ghidiceni, sector 5- pentru o suprafata de teren S-43000,00 mp - teren proprietate persoane fizice.

            Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L1c – locuinte individuale sau colective mici cu maximum P+2 niveluri.

            Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3.

            Conditii de construire aprobare: functiuni – locuire.

            Indicatori urbanistici: POTmax=45 % ; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.246


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
........StitrertifaUȘO 9001^2000 SMM certificat ISO14001:2004


Primăria Municipiului București// • /^> ' X

Nr. 601686/ind. SU/15.03.2007AVIZ DE URBANISM nr. 11/1/33/14.03.2007 Extindere PUZ Prelungirea Ghencea - str. Ghidiceni, sector 5


Beneficiar : D-nul Tanase Marius-Dorian

D-na Tanase Loredana-Beatrice

Proiectant - SC TĂUN REXIMCO SRL
Suprafața studiata prin PUZ - S=43 000,00 mp - proprietate persoane fizice.
Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de S-V a Municipiului București, adiacenta străzilor Ghidiceni si str. Floare de Gheata, in partea de Nord a str. Ghidiceni pana la limita incintei imprejmuite a Cimitirului Parohial‘’Sf. Ilie”, sectorul 5.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Llc - locuințe individuale sau colective mici cu maximum P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici: PGTmax=45%; CUTmax=l,3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata — locuire.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=45 % ; CUTmax=l,3; Rmaxh=P+2E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ing


VICTOR


ILLl'IBUClRLSri Arh . ADRIAN] BOL.1L/ . "'A

.........A

•iiz -

&S-


21-01/6


AVIZ CONSULTĂ'flV - ORDIN nr. 22/2007 - Comisia TehniM.de Ujbanism'/si Amenajarea TeritoriuL.

arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arYii.T/oiisțanfin Enache, arh. Serban Sturdza arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


ui:


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.rororaw.......—.....
T CONTUR EDIFICABIL MAXIM IN ‘ INTERIORUL LOTURILOR STABILITE -! PANA IN PREZENT (LOCUINȚE )

j----j CONTUR EDIFICABIL MAXIM IN

I INTERIORUL PROPRIETĂȚILOR EXISTENTE (LOCUINȚE]

CONTUR EDIFICABIL MAXIM IN INTERIORUL ‘ TERENURILOR CARE SE VOR LOTIZA ULTERIOR


. ._ _ J ZONA IN CARE SE POT REALIZA CONSTRUCȚII [gWfegj NUMAI PT..JSERVIC.n ADMISE CONTOPI pE?


- In cazul in care proprietarii celor 2 loturi învecinate se hotărăsc sa realizeze construcții izolate in interiorul proprietății, acestea se vor retrage de ambele parii fata de limita de proprietate cu minim 3,0 m., incadrandu-se fiecare in perimetrul edificabil stabilit in cele doua incinte.

'    \    I \\


SEF PE. S!»


'■'A"
TEREN CARE VA FI UTILIZAT PT.

'I ALEI SI TROTUARE, DAR RAMANE

IN PROPRIETATE PRIVATA

ZONA OE PROTECȚIE SANITARA PT. CIMITIR (IN CARE NU SE POT CONSTRUI LOCUINȚE], ACCEPTATA LOCAL - 15,0 n. LĂȚIME ZONA DE PROTECȚIE SANITARA PT. APEDUCTE 10,0 n. LĂȚIME - conf. HG nr.930/2005 (INTERDICȚIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE] CONSTRUCȚII EXISTENTE (LOCUINȚE)

CONSTRUCȚII EXISTENTE (LOCUINȚE)

CARE NU SE INCADREAZA IN NORMELE ACTUALE DE URBANISM

ZONA VERDE SI PLANTAȚIE

EXISTENTA IN INTERIORUL PROPRIETĂȚILOR

ZONA VEROE SI PLANTAȚIE PROPUSA
BILANȚ TERITORIAL-^SnBărt^^Sso

Punct iuneo

Suprafota (mp)

/o

Suprofato construita maximo (estimota)

10.000,0

23,3

Suprafața desfosurata maxima (estimata)

29.000,0

Suprofato carosabil, parcaje

8.400,0

19,5

Suprafota pietonal (alei, trotuare)

6.000,0

14,0

Suprafața spatii verzi

12.400,0

26, fi

Suprafața gospodărie comunala (cimitir)

6.200,0

14,4

TOTAL SUPRAFAȚA REGLEMENTATA PRIN P.U.Z.

43.000 mp

100/c

x<>y


. BILANȚ TERITORIAL - Si luat ia existenta

Funcțiunea

Suprafota (mp)

/(

Suprafața construita

1.400,0

3,2

Suprafața drumuri improvizote

3.400,0

7.3

Suprafața gospodărie comunala (cimitir)

6.200,0

14,4

Suprafața spatii plantate (in incinte)

7.000,0

16,2

Suprafața teren neomenajat

25.000,0

50,3

TOTAL SUPRAFAȚA STUDIATA IN P.U.Z.

43.000 mp.

ioc:: j


ARH. A.MIRON


ARH. N.URUIÎ


ARH. A.TATARU


BESiERCJAR

Dl. TANASE MARIUS - DORIAN

D-na TANASE LOREDANA - BEATRICE

pricascT

KK„

195/2006

£?£££, ‘z

P.U.Z.

T^îP07

eram; Extindere PLAN URBANISTIC ZONAL - Str. Prelungirea Ghences - Slr. Ghiclirieni, Sectei 5 -

££^00

TTolOEL PiLAt'SSîct,    !    r.’r-r

PLAN DE SITUAȚIE -    ‘ T"

- PROPUNERI - REGLEMENTARI - j A 4. î