Hotărârea nr. 245/2007

HOTARAREnr. 245 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. HAGI GHITA NR. 57-59, SECTOR 1
HOTARARE nr. 245 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 245 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Hagi Ghita nr. 57-59, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 29/2/3/17.11.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 46/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 830/58/14.05.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 606434/23.02.2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 927/2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Hagi Ghita nr. 57-59, sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S-5000,00 mp din care suprafata de teren ce a generat PUZ - S=418,50 mp - teren proprietate persoana fizica.

            Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000 – terenul se incadreaza in Zona L2a- zona locuintelor individuale si colective mici:

            Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Hmax=P+2.

            Conditii de construire aprobate: functiuni – locuire.  

            Indicatori urbanistici: POTmax=47%; CUTmax= 1,8; Rmaxh=S+P+3E

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.245DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


O

V

UKAS

V

UKAS

'N^oțiooV^

MJUHUttMINr

fKVIKOruMCNrAL

001

001

SMC certificat ISO 9001:2000

SMM certificat IS014001:2004


Primăria Municipiului BucureștiAVIZ DE URBANISM nr. 29/2/3/17.11.2006 PUZ - STR. HAGI GHITA NR. 57-59, SECTOR 1.'-5

Beneficiar - SC PRINTMAN SRL


Proiectant - BLA Arh. Monica Radulescu


Suprafața studiata prin PUZ -5000,00 mp - din care 418,50 mp teren care a generat documentația de urbanism - proprietate persoana fizica.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L2a — zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu max. P+2 niveluri:

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=l,3.


Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe .

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=47 % ; CUTmax=l,8; Rmaxh=S+P+3E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.


Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.


Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,

Ing .IOANA BALAUREA


V<ARHITECT SEF AL MUNICIPI Uf BUCUREȘTI


Arh. AIUL' BOI..I)Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doinâ/'Cristea, arh/ Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Vior.el HurducSTR.>IAG1 GHIȚA.NR^57r59 ' / SECȚâR 1; ;    /

v/’    BUCUREȘTI 4

/■REGLEMENTARI SCARA 1/500 Varianta 1/S+P+3    ,

_; LIMITA PUZ _ Z „1 <- U. j

LOTURI CARE AU GENERAT PUZ y/ ,c’ LIMITA ZONEI STUDIATE

:_- ALINIEREA PRINCIPALA A CONSTRUCȚIILOR

- ALINIEREA LATERALA A CONSTRUCȚIILOR LIMITE DE PROPRIETATE ”

j '~j.' LOCUINȚE EXISTENTE IN STARE BUNA CU “    ' REGIM £>E INALTIME P - P+3 ,

EZ1 . LOCUINȚE EXISTENTE CU REGIM DE INALTIME P+8-10

pTfj , EDIFIC ABIL PROfUS ZZ1; CIRCULAȚII CAROSABILE Sil CIRCULAȚII PIETONALE


REGLEMENTARI PROPUSE

S teren nr. 57 + nr.59 = 207.5 + 211 = 418.5

Hmax. = 15.2m = S+P+3 P.O.T. =47%

C.U.T. = 1,8    |

Birou individual de arhitectura Arh. Monica Radulescu . CF/CHP 26806254G0014 București tel 220 56 36 0721 586 589


RU.Z^STR, HAGl GHITA NR. 57-59 Sector 1 București

■' LOCUINȚE    .

BENEFICIAR S.C. PRINTMAN.R.L.

REGLEMENTARI '

Scara 1:500'

Pr. Nr. /2006


Planșa nr. 4