Hotărârea nr. 244/2007

HOTARAREnr. 244 din 2007-09-27 SOS. GHE. IONESCU SISESTI NR. 225-245, SECTOR 1, MODIFICARE P.U.Z. SOS. GHE. IONESCU SISESTI
HOTARARE nr. 244 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 244 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

Sos. Ghe. Ionescu Sisesti nr. 225-245, sector 1,

Modificare P.U.Z. Sos. Ghe. Ionescu Sisesti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 9/1/36/01.03.2007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 106/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1916/129/18.05.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 567361/36/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 526393/1972/2006;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr. 225-245, sector 1- pentru o suprafata de teren S-5000,00 mp din care suprafata de teren ce a generat PUZ – S-4820,00 mp - teren proprietate persoane juridice.

            Terenul face parte din documentatia de urbanism ‘’PUZ – Gh. Ionescu Sisesti’’ aprobat prin Hotararea C.G.M.B.  nr.213/2005: POTmax=40%; CUTmax=1.

Se propune supraetajarea a doua imobile in executie (cf. AC nr.158/14S/21.02.2006 si nr. 848/49S/31.05.2006) de la S+P+2-3E la S+P+4E, completarea ansamblului aprobat (2 tronsoane de locuinte) cu un tronson de legatura intre ele, si incadrarea zonei in Zona mixta M3 .

            Conditii de construire aprobate: functiuni mixte (locuire, comert, servicii).

            Indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=S+P+4E.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.244DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanisrn@bucuresti-primaria.roPrimăria Municipiului București


Nr. 585031/2006 603991/ind. SU/01.03.2007


AVIZ DE URBANISM nr. 9/1/36/01.0 PUZ - Modificare PUZ Sos. Gh. Ionescu Sisesti Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr. 225-245, Sector 1Beneficiar : SC CONIMOB COM SRL    Proiectant - BIA Arh. Sanda Simona

Suprafața studiata prin PUZ - S=cca 5 000,00 mp - din care S=4820,00 mp teren ce a generat PUZ -proprietate particulara persoane juridice.

Amplasare, delimitare studiu;

- terenul face parte din documentația de urbanism ‘’PUZ - Gh. Ionescu Sisesti” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005:

Indicatori urbanistici: POTmax=40%; CUTmax=l.

Prin prezenta documentație se propune supraetajarea doua imobile in execuție (cf. AC nr. 158/14S/21.02.2006 si nr. 848/49S/31.05.2006) de la S+P+2-3E la S+P+4E, completarea ansamblului aprobat (2 tronsoane de locuințe), cu un tronson de legătură intre ele, si incadrarea zonei in Zona mixta.M3 .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiuni avizate : funcțiuni mixte (locuire, comerț, servicii).

Indicatori urbanistici avizați; POTmax=60% ; CUTmax=2,5; Rmaxh=S+P+4E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.


Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este. valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu,


Ing IOANA BALAUREA


Referent, ing. victor Manea


'ARHITECT SEF AL MUNIOPIl IATBLCIRESTI Arh . ADIif BQ^To;R£c .


FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV - ORDIN MTCT nr. 22/2007 - Cbiftisia Tehnipayde Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, âfh';°'Dtrn’'^Mârin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.roM3

POT=60%

CUT=2.0

P+4E


CONTUR P.U.Z. ZONA DE NORD

VlsTf.

SOS ODAI-SOS. BUCURESTI--PLOIESTI-GH.IONESCU SISESTI--SOS. JANDARMERIEI-SOS. BUCURESTI-TARGOV1STE,

APROB; PRIN HCGMB nr. 247/2004P.U.Z

u-Sisesti (adresa nr. 225-245)


MODIFICARE •' •’'//

Sos. GbTIonescu-SisestiTZS+20.00 T74-18.50

Ds+P+4E>

8.0


SECȚIUNE B-B 1:200


ro;

1

"O! ra

ro i lp

Q)!

“C!

x: 2

3'

ra o.

e


P+2E


3.5 1.5

6.0

1.5 3.0

” 3.5 ‘ ‘

; 9.0

’ * 3.0 “

-e-..............ti


LEGENDA

<S> LIMITA ZONEI STUDIATE i—I LIMITA PROPRIETATE |§§ CONSTRUCȚII PROPUSE I I CIRCULAȚII CAROSABILE r~1 CIRCULAȚII CAROSABILE - SUPRATERAN r~~I LOTURI EDIFICABILE [~I CIRCULAȚII PIETONALE ESI CONSTRUCȚII EXISTENTE SPATII VERZI


ITTTH TEREN AFECȚATDE'- M3 - SUBSONA MIXTA CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI DE MAXIM P+4E

P.O.T. = 60% C.U.T. = 2,5 Umax. atic = 18.5 m


BILANȚ TERITORIAL


TEREN EXEST TEREN RAMAS A<


Aa


Au POT CUT


1700


37%


2.1


TERENUL FACE PARTE DIN PRELUNGIRE "P.U.Z. GHEORGHE IONESCU SISESTl" APROBAT PRIN HCGMB NR..213,

ANEXA 1, POZ. 18, CARE PRfjEgîfe VALABILITATEA HCGMB N$®6 TEHNIC 521 /1995    ' '    '

P.O.T. = 40%

C.U.T. = 1.0

Beneficiar

S.C. CONIMOB S A^.,Proiectant

BIROU INDIVIDUAL DE ARKITFC arh. SIMONA SANDA '

Datele proiectului:_

PR.NR. '

DATA FAZA SCARA


/2006

10.2006

P.U.Z.

1:500


Colectiv de proiectare:


Desenat


Șef proiect


Director


arh. Dana Grecu


arh. Simona Sanda


arh. Simona Sanda


Denumire planșa

PLAN REGLEMENTARI


PL. NR.|