Hotărârea nr. 243/2007

HOTARAREnr. 243 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. SOLDAT IONESCU FLOREA NR. 16-18, SECTOR 4
HOTARARE nr. 243 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 243 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-str. Soldat IONESCU FLOREA nr. 16 – 18, sector 4

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB –Aviz de urbanism nr.1/2/22/09.01.2007

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor –Aviz nr. 129/2007

- Agentia Regionala  pentru protectia mediului Bucuresti –Aviz nr.1839/116/22.05.2007

- Comisia de coordonare retele a PMB- Aviz nr.615373/16/20.04.2007

- Comisia tehnica de circulatie –Aviz nr.6295/SSCATU/05.04.2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Soldat IONESCU FLOREA nr. 16–18, sector 4 pentru o suprafata studiata de S= 5000 din care suprafata terenului care a generat documentatia S=3268,75 mp proprietate persoana juridica ;

            Incadrare in PUG: subzona CB3 – subzona polilor urbani principali POTmax=70%,CUTmax=4,5.

            Conditii de construire aprobate: locuinte, comert, servicii; POTmax= 50 %, CUTmax=4, Rmaxh = 2S+P+10-11E , Hmax=40m .

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.243V

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 30555 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-prirnaria.roPrimăria Municipiul


Nr.5 85327/04.12.2006
AVIZ DE URBANISM nr. 1/2/22/09.01.2007PUZ - str. Soldat IONESCU FLOREA nr. 16-18 , sectoxA7 .7

Beneficiar - aaestate s.r.L; Proiectant - s.c studio tarch S.R.L .. f. 0^ .'A

Suprafața studiata prin PUZ - S= cca.5000 mp; Suprafața terenului care a generat / documentația S=3268,75mp proprietate persoana juridica.    > A


Amplasare, delimitare studiu :

Amplasamentul studiat prin PUZ se afla situat in zona de S-E a orașului , in proximitatea lacului Văcărești , delimitat la vest de str. Soldat Ionescu Florea . Conform regulamentului PUG , terenul este cuprins in subzona CB3-subzona polilor urbani principali, POTmax=70% , CUTmax=4,5.


Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare . Funcțiuni avizate - locuințe , comerț , servicii. Indicatori urbanistici avizați: POTmax=50 %,CUTmax= 4, Hmax = 40 m de la cota carosabilului, Rmaxh=2 S+P+10-11 E.

Circulații, accese: parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .


Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,aviz de mediu , aviz MTCT.


Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

<    t

Nr.

crt.

U.T.R.

(Unita, i Teritoriale de RefcnnUi)

Funcțiune

P.O.T.

(%)

C.U.T.

Hmax

(m)

Regim de inaltime

Suprafața

lot

(m1)

1

CB3a

FUNCȚIUNI MIXTE-LOCUIRI-:,COMERT-SIÎRVICII iubzotta conținând funcțiuni mixte de locuire .comerț icrvicii, alimentație publica, agrement.

50

4

40m‘

p+11

3.268.75

’de la cota carosabilului


LEGENDAZ- z<


6'^' ‘r~


Via |    , |

CB3a fej««

CB 3 ESja5S+|

L4a l__J


ZONA SPATIILOR VERZI

parcuri, grădini si scuaruri publice orășenești si fasii plantate publice

Subzona conținând FUNCȚIUNI MIXTE -LOCUIRE, COMERT-SERV1CII, in construcții cu regim maxim de inaltime P+l 1.

POLI TERȚIARI PRINCIPALI

subzona situata inafara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala in construcții cu regim maxim de inaltime P+l 1.

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri preponderen: rezidențiale, situate in afara zonei protejate


CIRCULAȚII CAROSABILEga ssa ee


CIRCULAȚII PIETONALE, ALEI, RIGOL

ACCES PARCAJ SUBTERAN

ACCES/1ESIRE CAROSABILA

ACCES TRONSOANE

LIMITA EDIFICABIL

LIMITA LOT CE A GENERAT PUZ

LIMITA PUZ
l \

_

$

PROIECTANT GENERAL:

w

BENEFICIAR:    /

PROIECT NR

STUDIO

J40(434JI,gaB

AA ESTATE S.R.L.

04.06

j/v

J 4O.'5753/2(Xn    C.U I. 13050730

FAZA

W *40 21 211.20.1&, For 440 21 211 Jtl

oe,    in

P.U.Z.

SPECIALITATE:

PUZ-ANSAMBLU REZIDENȚIAL SI COMERȚ-

PI ANSA NR:

WM

îîîW'ifcs

Jscara

SERVICII LA PARTER-Str. IONESCU FLOREA

ser PROIECT

tuli. VICTOR ll.tESIU

V

\1\00 \

Nr 1G-18-BUCURESTI

U08 '

PROIECTAT.

nrh. VICTOR IL1ESIU

7

\ DATA

REGLEMENTARI URBANISTICE

DESENAT:

art». MIMAI ARiON

NOV. 2006


1