Hotărârea nr. 242/2007

HOTARAREnr. 242 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. PETRU RARES NR. 26-28, SECTOR 1
HOTARARE nr. 242 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 242 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Petru Rares nr. 26-28, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:   

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 6/1/14/14.02.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 66/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1310/77/12.04.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 610614/07.03.2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 5579/15.03.2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti; 

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Str. Petru Rares nr. 26-28, sector 1 - pentru o suprafata de teren S=363,00 mp. - suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoana juridica.

            Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L1a – locuinte individuale si colective mici:

            Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2.

Functiuni  avizate – locuinte si servicii.

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=60% ; CUTmax=2,4; Rmaxh=Ds+P+4Eretras.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.242

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria Municipiului Bucure/ș


Nr. 599930/ind. SU/16.02.2007


AVIZ DE URBANISM nr. 6/1/14/1 PUZ - str. Petru Rares nr. 26-28, sector 1Beneficiar : SC TEC GENERAL INVEST SRL


(O'

Proiectant — BIA Andreea Florea


Suprafața studiata prin PUZ - c.c.a. 2500,00 mp din care S=363,00 mp suprafața de teren ce a generat PUZ - teren proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Amplasamentul ce face obiectul studiului se afla situat in zona delimitată de străzile B-dul Al. I. Cuza, Sos. N. Titulescu (N-V), B-dul ing. Gh. Duca (E) si Gara Basarab si Gara de Nord (S-E), sectorul 1.

-    Conform PUG București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona Lla - locuințe individuale si colective mici:

Indicatori urbanistici: POTmax=45%; CUTmax=l,3; Rmaxh=P+2.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe si servicii.

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=60% ; CUTmax=2,4; Rmaxh=Ds+P+4Eretras.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV — ORDIN M.T.C.T. 22/2007 - Co-misth"^Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel HurducFUO TOBMtîvW LI tlk© /©OtiB© 0M©EBQ[L 0=®©&D0GWEI ©0 ©t stosta (P^TIOT

T1K-, ©'©©©,,

©®©S©7 "Or, EBy©OKil©TO

PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500

LIMITE| l LIMITE UTR CONFORM PUG - MUNl'ciPjULBUeL^ESTI ;    [ LIMITA PROPUSA DE EXTINDERE UTR M3 ASUPRA ZONE! STUDIA"

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS. H = P

EDIFICABIL PROPUS. H = P + 3= H comisa imobil str. P. RARES nr.3: EDIFICABIL PROPUS, H = P + 4 RETRAS BALCOANE

DEMISOL PE TOATA SUPRAFAȚA PARCELEI, SUPRAINALTAT CU

1,15 m DEASUPRA SOLULUI

TRATARE APARENTA A CALCANELOR

LIMITEMAXIME DE IMPLANTARE A EDIFICABILELOR. CU CARACTER ORIENTATIV

ACCES AUTO PE PARCELA CARE A GENERAT PUZ

TERENURI CONSTRUIBILE NUMAI CU CONDIȚIA COMASĂRII INTRE ELE SAU CU PARCELELE ÎNVECINATE i    I    CIRCULAȚII CAROSABILE

I    I    CIRCULAȚII PIETONALE

l    I    SPATII VERZI DE PROTECȚIE

I —    I    CONSTRUCȚII EXISTENTE


BILANȚ TERITORIAL - parcela din str. PETRU RARES NR?f§^'t

S teren = 368,16 mp

POT = max 60% (nu include suprafața afectata dețrusolului)’ -CUT = max 2,4 (nu include suprafața afectata demisolului) .. . J'

spatii verzi amenajate = 15% = cca 55 mp    ~

arbori =1/100 mp = 4

ANDREEA FLOREA

birou Individual de arhitectura

T.N.A. 3892

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL

IMOBIL LOCUINȚE SI SERVICII strada PETRU RARES, nr. 26-28. sector 1, BUCUREȘTI

Beneficiar

Verificat

Arh.Antonela

TITLUL PLANȘEI

PROPUNERE REGLEMENTARI

întocmit

Arh.

Andreea Dalimon- Florea

IANUARIE 2007

PROIE*

NR. 5/200<!

SCAR

1:50C

PLANS, NR. 7,