Hotărârea nr. 241/2007

HOTARAREnr. 241 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL. TIMISOARA NR. 101C SI D, SECTOR 6
HOTARARE nr. 241 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 241 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

B-dul. Timisoara nr. 101C si D, sector 6

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 8/1/3/21.02.2007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 80/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1199/69/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 614585/12/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 5994/2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - B-dul Timisoara nr. 101C si D, sector 6- pentru o suprafata de teren S=41994,00 mp reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoane fizice/juridice.

            Conform documentatiei de urbanism ‘’PUZ Coordonator SECTOR 6’’ aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 213/2005, amplasamentul se incadreaza in Zona  L3a – zona destinata locuintelor colective medii situate in ansambluri preponderent rezidentiale cu inaltimi de P+3-P+4 niveluri.

            Indicatori urbanistici: POT max=30%;  CUT max=1.

            Functiunea  avizata – locuire, comert, servicii. 

            Indicatori urbanistici avizati: POTmax=31%; CUTmax=5; Rmaxh=S+P+16E

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.2411

. DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria MunicipiuluiNr. 600008/22.02.2007

eu


AVIZ DE URBANISM nr. 8/1/3/21.02.2007 PUZ - B-dul Timișoara nr. 101C si D, sector 6

Proiectant


-£r&utxu&ri


Beneficiar : M.H. BUCHAREST DEVELOPMENT SRL


Suprafața studiata prin PUZ - S=41994,00 mp - proprietate persoane fizice/juridice.    <

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Sud a B-dului Timișoara, zona destructurata din punct de vedere urbanistic, facand parte din fosta întreprindere Horticola 1 Mai - Fermele Militari.

-    Conform documentației de urbanism "PUZ Coordonator SECTOR 6” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005, amplasamentul se incadreaza in Zona L3a - zona destinata locuințelor colective medii situate in ansambluri preponderent rezidențiale cu inaltimi de P+3-P+4 niveluri.

Indicatori urbanistici; POTmax=30%; CUTmax=l.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilelor propuse fiind conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire, comerț, servicii.

Indicatori urbanistici avizați: POȚmax=31 % ; CUTmax=5; Rmaxh=S+P+16E.

Circulații, accese; parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare;

- aviz de precoordonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Ing . IOABALAUREA


Referent, ing. VICTOR MANEA


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arh . ADRIAN BOI '


.REC


FPS-21-01/6


Șomisf^'^JipSa’ de Urbanism si Amenajarea

r' ~    • arh. Constantin Enache,


AVIZ CONSULTATIV-ORDIN M.T.C.T. NR. 22/2007    ,    ....

Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru BeldimaiA-arii. arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

arin,b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00;


www.bucuresti-primaria.roSITUAȚIA PROPUSA

PLAN DE REGLEMENTARI

BUHT TERfrOfflSL

S teren proprietate

41994 »p

lOGX

S construite ta set

13000 mp

31X

S.circutatli

11794 mp

28X

S.spat ii verzi

17200 mp

41X

S.c.desfasurata

208000 mp

Nr, apartamente lOOirp (800 uni tot

Nr. parcaje In subsol 1800 unitot

Nr. parcaje vizitatori 100 unitatl

POTmax

31X

CUT max

5

RI maxim

S+P+16EE&împMci i SPATII PENTRU COAgRT LOCURI OE MACA PENTRU COPI!

SPATII PLANTATE SI AMENAJATE PfETQMAL SPATII PLANTATE SI AMENAJATE PIETONAL

DISTANTA / ALINIAMENT (!N M) ; ACCESE CAROSABILE

ACCESE PIETONALE

3 40/2307/2001 CUt 13740302

ProJectat:Orh.Turcu Harlu»

AKSANK.U DE APARTAHEK 9r.TwanHw.mcwo: MUGII. STO»

DATA

SCARA

6B€FtCiAR,

*.«.8OREST CEVaCREff SRL

iNtlUIE

ian

1,500

AVIZARE

PLAN

URBANISTIC

ZONAL

PUHS

NR.

ACM

Zz