Hotărârea nr. 240/2007

HOTARAREnr. 240 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. CORALILOR NR. 89-91 (EXTINDERE PUZ - STR. CORALILOR NR. 75-77, 81-89) SECTOR 1
HOTARARE nr. 240 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 240 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-str.CORALILOR nr.89-91( Extindere PUZ – str. CORALILOR nr. 75-77, 81-89 ), sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de :   

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.25/1/23/18.10.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr. 3 /2006

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.245 /34/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.585896/46/2006

- Comisia de circulatie – aviz nr.10254/2006

- Aviz MC-DCCPCN-MB nr.1 / 2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str.CORALILOR nr.89-91( Extindere PUZ – str. CORALILOR nr. 75-77, 81-89 ), sector 1, pentru o suprafata studiata de cca. 3 ha.  din care suprafata terenului care a generat documentatia S=5000 mp proprietate persoana fizica;

            Incadrare in PUG: subzona L1a- POTmax=45 %, CUTmax=1,3, Rmaxh=P+2E.

            Conditii de construire aprobate: locuinte colective, birouri, functiuni complementare locuirii; POTmax= 30%, CUTmax=1,6, Rmaxh =S+P+3E – S+P+5E , Hmax=14 m respectiv 21 m.      Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.240

 DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
Primăria Municipiului    u


Nr.549534/06.07.2006

AVIZ DE URBANISM nr.25/1/23/18.10.2006 PUZ - str.CORALILOR nr. 89-91, sector 1

( Extindere PUZ- str. CORALILOR nr. 75-77;81-89 )

Beneficiar - dl. c.D voicu ■ dl.c.G corvin Proiectant - s.C velplan design S.R.L Suprafața studiata prin PUZ - cca. 3 ha din care teren care a generat documentația S = 5000 mp - proprietate persoane fizice.

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul se gaseste situat in partea de nord a municipiului , la sud de lacul Grivita . Conform regulamentului PUG terenul se incadreaza in subzona Lla - locuințe individuale si colective mici cu max P+2 niv., POTmax=45% , CUTmax=l,3 .

Pentru terenul situat la vest de amplasament s-a aprobat cu HCGMB 213/2005 un plan urbanistic zonal care prevede edificarea unor construcții cu max. D+P+4 etaje .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari. Funcțiuni avizate - locuințe colective,birouri, funcțiuni complementare locuirii..

Indicatori urbanistici: POTmax=30%, CUTmax=l,6 , Rmaxh=S+P+3E - S+P+5E ,

Hmax= 14m respectiv 21 m .

Circulații,accese : parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,

aviz MTCT , aviz mediu ,alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani de la data aprobării si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu InCT .Ioana-Balaurea

C    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI! BUCUREȘTI

Arh . ADRIAN BOLD ___

: J    -■    ---------.

' i .    -■ ■ ?• ■ •    ■

'    '    FPS-21-01/6

~._/—..U_~_

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh. Serban Sturdza .    .


UUNd 1 li UI» i li oi hhle inuua ■ niHtt TEREN DESTINAT CAI FERATE INDUSTRIALE TEREN NECONSTRUIT    ; CO1E;'

LAC    ’i

FUNCȚIUNI EXISTENTE P.U.Z. APROBATLOCUINȚE JOASE IP+1+M1 c LOCUINȚE DE ÎNĂLȚIME MEDIE (D+P+3, D+P*4J FUNCȚIUNI MIXTE (COMERȚ, BIROURI, PARCAJE, ETC) INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANASPATII PLANTATE

SPATII VERZI AMENAJATE PLANTAȚII FOIOASE

TIPURI DE CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE - TROTUARE

REGLEMENTARE

LOCUINȚE (S+P+3J-COFRB LOCUINȚE SI BIROURI (S+P+51 -corp A SPAȚIU VERDE AMENAJAT

ZONA AMENAJATA PEISAGER, CONSTRUCȚII UȘOARE SI DE AGREMENT

PLANTAȚII ORNAMENTALE SI DE PROTECȚIE    |

PLANTAȚII ORNAMENTALE    j

PARCARE SUPRATERANA    j

CIRCULAȚII CAROSABILE    j

CIRCULAȚII OCAZIONAL - CAROSABILE    K

LIMITA PARCAJ SUBTERAN    ?

ACCES LA PARCAJ SUBTERAN    j

POSIBILA LĂRGIRE CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE


S construita corp A = 794 mp S construita corp B = 697 mp j S desfasurata corp A = 4764 mp S desfasurata corp B = 2788 mp


= 30.o% 1.51

H. maxâ^‘^2.1 .oo


S. TERENI 5000.oomp^To,al “>curi    = 86

subteran - sistem klaus -