Hotărârea nr. 239/2007

HOTARAREnr. 239 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z. MODIFICATOR SOS. VIILOR NR. 42-44 - STR. C-TIN. ISTRATI, SECTOR 5
HOTARARE nr. 239 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 239 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

P.U.Z. Modificator Sos. Viilor nr. 42-44 - str. C-tin. Istrati, sector 5

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 21/5/06.09.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 15/2007; 

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 6274/276/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 522978/12/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 450/2006;  

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1: Se aproba documentatia de urbanism „PUZ Modificator Sos. Viilor nr. 42-44-str. C-tin. Istrati, sector 5”.

            Documentatia de urbanism „ PUZ Modificator Sos. Viilor nr. 42-44 – str. C-tin Istrati, sector 5” modifica functiunea avizata in documentatia de urbanism ‘’PUZ – Sos. Viilor nr. 42 – 44 - str. C-tin. Istrati, sector 5’’ aprobat cu Hotararea C.G.M.B. nr. 97/2006, din ‘’functiuni compatibile cu U.T.R. M2, respectiv birouri si depozitare’’ in functiuni ‘’complex hotelier, birouri si servicii complementare’’.

            Indicatorii urbanistici avizati anterior raman neschimbati: POTmax=80%; CUTmax=3,5; Hmax=36 m.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.239DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

BENEFICIAR: SC GERMAIN IMOB SA    PROIECTANT:SC URBIS 90

-    Amplasare, delimitare studiu:

Suprafața de teren studiata - c.c.a. 45000,00 mp din care suprafața aferenta lotului reglementat este de 16 000,00 mp.

-    Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabil si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea, avizata - Complex hotelier, birouri si servicii complementare .

-    Indicatori urbanistici: raman neschimbati, conform documentației de urbanism sus-mentionate : POTmax-80% ; CUTmax - 3,5 ; Hmax- 36,00 m.

-    Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație. Traseul liniei de'tramvai se va putea păstră neschimbat pana la realizarea lucrărilor definitive de infrastructura ale intersecției.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCTC, aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Referen

ing. VICTp^MANEA

ARHITECȚ SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Arfg^jgEt^N BOLD


FPS-21-01/6

Comisia Tehnica de Urbanism si Ajmenajarea T^toriului. tit^TJoina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Doriri4$țșfan, arh. Vibrel Hurduc ■    V

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro