Hotărârea nr. 238/2007

HOTARAREnr. 238 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. PRAGA NR. 3, SECTOR 1
HOTARARE nr. 238 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 238 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Praga nr. 3, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: Aviz de urbanism nr. 32/2/8/15.12.2006;

- Aviz M.C.C.- Directia pentru Cultura Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti   nr. 213/Z/02.03.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr. 22/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1038/66/27.03.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 582211/05.12.2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 9692/30.11.2006;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Str. Praga nr. 3, sector 1- pentru o suprafata de teren S=932,85 mp, teren proprietate persoana fizica.

Amplasamentul se incadreaza in documentatia de urbanism PUZ ‘’ZONE PROTEJATE’’ aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 49 – Parcelarea Bonaparte Mora .

            Indicatori urbanistici: POTmax=40%; CUTmax=1,8; Hmax=13,00 m.

            Functiunea avizata: sediu de firma si locuinte.

            Indicatori urbanistici avizati: POTmax=50%; CUTmax=2,1; Rmaxh=2S+P+2E-3Eretras - Hmax=15 m.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.238

direcția urbanism si amenajareaTERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203    ‘

: WT: 305 55 68; 305 55 OOintrffc203 *. fax: 305 55 68    •• ...

e-mail: urbaftism@bopuresti-primari3.ro-

Prim ări a MunicTp^'iut


Nr. 572789;5 76253/1:8.12,2006,

.    UviZ’DIi URB^NlbMiw.32/27$15,J2.2i0O6 j'

^'4, 'PUZ-STRPRAG ANR. 3, SECTOR1    ’


Beneficiar -to-na^IGETI MIHAELA « jȘ i Proiectanta SC DACGMEX TRADE SRL Suprafața studiata prin PUZ- 932,85 nip - teren proprietate persoana fizica. « >    •, Șț

Amplasare, delimitare studiu: ;    ,    : J    •„    .    ,

‘ Conform PUZ‘’ZONE PRGlȘJATE’’ aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul-,se. incadreazai; t in Zona Protejata nr. 49 - Parcelarea Bonaparte Mora.    .

■ Indicatori urbanistici-POȚmax-40%; CLi Tmax * 1,8, Hmax=J 3,00 m.    r . ț, s^,    ,    . U,.

1 Se aVizeâza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edifîcâbilului si regular- jntulafeient, conform plan de -reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe.

Ind - atori urbanistici avizați: POTmax=50 % ; CUTmax=2,l; Rmas' - ')ShP+2E-3; etras - Hmax=15 țn.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. . 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de Tocuri de parcare pt, noile construcții si > amenajari autorizate1 pe teritoriul- municipiului- București .sii a prospectelor necesare unevcorecte funcționari a arterelor de circulație.'    >    -    ’    -    .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz de mediu, aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare. ......

.? Prezentul ayiîz inOdifica si completează prevederile documentațiilor de,urhanism avizate anterior^-e^te.^ yalabil 5 (cinci) anisi poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism șe va elibera respectând datele tehnicesolicitate prin acest aviz. ......    /-

Sef serviciu,

Ing. IQANA.iBAI.AUREA


Referent, ing. VICTOR
ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI /

Arh. ADRIAN BOLD


. ....    FPS-21-01/6

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: ^ariiiXjlha Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin?

arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh( Viorel Hurduc

b-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021

305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


LtzUtzNUM 1 UWtTAZOMA PROTEJATA 4S


UUMtTAPUZ


i LÎWTAPROPRIETATE


LSERVien/COitERT
:LADtRJINCLUSEH« -MONUMENTELOR 2ONASPAT1UVERDE/ AORHRO*T«5PORT

OHZMRf URBANE ANTERIOARE OiR*2NMSȚ«I SmiATEW

ALJN1AKENT

, . FORÎALEXISTEMT -

........ r.


■fc


^ATOTALA SmEMATA IN PUZ.

-* olt-* ’—*• C


f    ,k

i CU aferent FUZZotar Rftatgjate construita.

Ji HCGMB nr. 273fî2O

i Protejate» 49țPângiii9^BBB0|£3feg Morațcu:!

'.......

- J50?i

rrT I

•O'V*.—”-'''

foto teren sfud«h Șt&S2$Sn® cana    '_~z-~:-—

Suprafeteoonstnăta fe'sol -    "*

'Suprafața construita

FQTt8ax = 5B%


Acomex 1 rada1/500

DĂW

2006


REGLEMENTARI URBANISM