Hotărârea nr. 237/2007

HOTARAREnr. 237 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. BARBU VACARESCU - STR. GH. TITEICA, SECTOR 2
HOTARARE nr. 237 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 237 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-

Str. BARBU VACARESCU – Str. GH.TITEICA, sector 2

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.26 /6 / 25.10.2006

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr. 141 /2006

- Agentia Regionala  pentru Protectia Mediului Bucuresti – aviz nr.5788/258/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 581903/45/2006

- Comisia Tehnica de Circulatie – aviz nr. 9015/2006

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. BARBU VACARESCU – Str. GH. TITEICA, sector 2, pentru o suprafata studiata de S=20 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 93910,57 mp - proprietate persoana juridica;

            Incadrare in PUG: subzona CB3 – poli urbani principali: POTmax=70 %, CUTmax=4,5 .

            Conditii de construire aprobate: birouri, servicii, comert en-detail , hotel , locuinte colective.

            ZONA A: POTmax=70%, CUTmax=13; ZONA B– POTmax=33% , CUTmax=4,24 .

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.237DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 88; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanisrn@bucuresti-piimaria.roPrimăria MunicipitdirrNr.574839/ 23.10.2006
AVIZ DE URBANISM nr. 25 /    25.10.2006    ■' ’    “ A -

PUZ - str. BARBU VACARESCU - str. GH1 .TITEICA, sector 2


Beneficiar-cefînestatebvs.r.l ■    Proiectant - urbis 90 .

Suprafața studiata .prin.PUZ — cea. 20 ha din care .teren '.care â generat documentația S = 93910,57mp - proprietate persoana fizica / juridica.    -    .

Amplasare, delimitare studiu    ..    ■

Amplasamentul se gaseste situat in partea de nord a orașului . fiind delimitat la vest de. str. Barbu Vacarescu si traseul caii ferate industriale 1 in prezent dezafectata ) care facea legătură intre Gara Herăstrău si Gara Obor ia nord si est .Conform regulamentului..?OG terenul se

incadreaza in subzona CB3- subzontrmoiiior urbani principali .. POImax=7(.' A ..

" '1'’ »'*—(' _ ■ - . ■

<au ; ma.;?—i..u .    .    1

Se avizeaza Plănui Urbanistic Zonal . reguiam.enn.il aferent si configurația edificabiiului conform pian de reglementari vizat spre neschimbate . Funcțiuni avizate : birouri. servicii.. corneri en detaii. hotel, locuințe colective .    .:    u

Indicatori urbanistici: Zona A ; POTmax= 70..% AUTniax=13 ,

IZonaB : POTmax= 33% . CUTmax= 4.24 .

Circulatii,acces& i parcarea , nararea se vor asigura i.n incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de 1 ocuri de parcare pentru noile construcții sbamenajari autorizate pe teritoriulMunicipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare;    -

- aviz de precoordonare relele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MTCT , aviz mediu .alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior .Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani de la data aprobării si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.    ...

Sef serviciu    ./

A

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

'ht'nU f-


SUP. TOTALA P.U.Z.= 93.91 o,57mp

SUP. CONSTRUITA MAXIMA=cca.33.807,9mp suprafața CONSTRUITA DESFASURATA MAXIMA=cca.469.553mp


DIN CARE IN ZONA A

SUP.=8.183,67mp

CON FOI ORîGlNALUi


SUP. CONSTRUITA=5.728,6mp SUP. CONSTRUITA DESE=lD€.390mp

IN|f|lA^

llUi

SUP. CONSTRUITA DESF.=363.163mp POT=33%

CUT=4,24

SUP. CIRCULAȚII CAROSABILE St PIETONÂLE EXTERIOARE ANSAMBLULUI^ cca. 21.121,9mp

SUPRAFAȚA SPATII VERZI SI PIETONÂLE INTERIOARE^ cca. 38.027,7mp

SUPJRAFATA SPATIE VERZI + OGLINDA DE APA=28.173mp(3G%)

î-W’


J " p: țry ' cer ' •' SI

isooi

ț

Z' I