Hotărârea nr. 236/2007

HOTARAREnr. 236 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MAXIM GORKI NR. 26, SECTOR 1
HOTARARE nr. 236 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 236 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. MAXIM GORKI nr. 26, sector1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.19/1/76/11.05.2007 ;

- Ministerul Culturii si Cultelor - D.C.C.P.C.N.-M.B–aviz nr.690/Z/32007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – aviz nr.121/2007

- Agentia Regionala  pentru Protectia Mediului Bucuresti – aviz nr.2670/181/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.634879/24/2007

- Comisia Tehnica de Circulatie – aviz nr.7421/2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – str. Maxim Gorki nr. 26,sector 1 pentru o suprafata studiata de S= 653,28 mp- proprietate persoana fizica ;

            Conform PUZ- Zone protejate, amplasamentul se incadreaza in zona protejata 57 – parcelarea Jean Monnet.

            Indicatori urbanistici : POTmax=40%, CUTmax=2,5, Hmax=13m ( + 3m ).

            Conditii de construire aprobate: functiuni-locuinte .

            Retrageri edificabil: 3 m fata de limitele laterale si limita de fund de lot; 3,5 m de la aliniament .

Indicatori urbanistici POTmax=57% , CUTmax=3, Rmaxh=S+P+4E, Hmax=20m .

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.236DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI    "T.Ț.,

etaj: 2, cam. 202

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 tax: 305 55 68    :

e-maikurbanism@bucuresti-primaria.ro


Nr.l228/AS/07.03.2007


Primăria


AVIZ DE URBANISM nr. 19/1/76/    -,711.052007

PUZ - Str.MAXIM GORKI nr. 26.,: sector 1


Beneficiar - dl. cristian nastase bejenariu . .Proiectant ^ sc arhivent proiect srl' -Suprafața studiata prin PUZ- S= cea. 653,28-mp - proprietate-'persoana-fizica . '    •.

Amplasare, delimitare studiu :

Terenul studiat se afla in nordul municipiului,.!!; arealul delimitat de bd. -Aviatorilor . bd. MJEliade . calea Dorobanți . Conform. PLJZ-. Zone protejate . amplasamentul seincadreaza in zona protejata 57 - parcelarea Jean Monnet. POTmax=40% . CUTmax=2.5 , Mmax=C 3m ■. - - 3m 5.

Se avizeaza:fPianul Urbanistic-Zonal .configurația. edificabiluluisi regulamentul .aferent. conform plan de reglementari vizat spre neschimbate :    .    ■'-//■■ - j-f ■    .

Funcțiuni avizate : locuințe ,

Retrageri edificabil : 3 m,fata de limitele laterale si limita de fund de iot; 3,5 m de ia aliniament. Indicatori urbanistici avizați : POTmax=57% . CUTmâx=3, Rmaxh=S+P+4fi Hmax=20m . Circulații, accesetparcarea , gararea , tramele stradale propuse vor respecta normele privind asigurarea numărului minim de-locuri de parcare pentru noiletconstructii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei .Corecte funcționari a-arierelor de : circulație aprobate, aprobate cu-HCGMB.înr. 66/6.04.2006. Terenul liber-va fi amenajat ca spațiu verde. /    j-3 j j ■ fi n ' '/ ■ 'fi j .    '    ■    /' j

Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu . aviz MDLPL .aviz DCCPCN-MB .

Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea si veridicitatea datelor si înscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism .ce au stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valahii 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.La nivel de Autorizație de construire se vor respecta prevederile OMTCT 1730/2006.

Sef serviciu    -7

Inc .Ioana Balaurea    7    ;-CC;?,

*11    ■    M'.


arhitect sef al municipiului Arh . AD

FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV — Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism, ffAmenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


S.C. ARHIVENT PROIECT. S.R.L.


PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL -VARIANTA 2 STR.MAXIM GORKI NR.26,SECTOR 1, BUCUREȘTI


FAZA:    P.U.Z.


39%)


J40/14255/2005    C.U.I. 17876812/17.08.2005

Str. C-lin Dobrogeanu GheFe3jr7î3S?șectpr1, București

IBAN: R030 R 2 B R 0000 0600 07KÎ702 - RAJFFâSEK BANEASA

Proiectat

arh. Cnstina/uuflWgscîh'

13

Desenat

arh. Cristin^

ROlZCy

t-A    /

Sef proiect

București H


. BENEFICIAR: CRISTIAN NASTASE BEJENARIU


Data: Febr.2007


Scara:    1:500


PLANȘA:


REGLEMENTARI


Nr. planșa: 2


LEGENDA:
LIMITA P.U.Z.

LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZLOCUINȚE

HOTEL

SPATII VERZI

ANEXE


CIRCULAȚII:CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE

ACCES AUTO


BILANȚ TERITORIAL

S.teren = 653.28mp S.constr, = 370.00mp S.desf. = 1960.00mp S.sp. verzi. = 235.78mp S.alei pietonaie = 10.00 S.carosabii = 37.50mp P.O.T, = 57%

C.ll.T. = 3

Hmax. =20m (S+P+4E)


/ C.OJ <§/