Hotărârea nr. 235/2007

HOTARAREnr. 235 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PUZ SOS. NORDULUI NR. 94-96-STR. BARAJUL ARGESULUI, SECTOR 1 (MODIFICARE PUZ-STR. N. CARAMFIL-SOS. NORDULUI-STR. G. GAFENCU-STR. CEASORNICULUI)
HOTARARE nr. 235 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 235 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-PUZ

Sos. NORDULUI nr. 94-96 - Str. BARAJUL ARGESULUI , sector1

( Modificare PUZ-Str. N.Caramfil-Sos.Nordului-Str. G.Gafencu-Str.Ceasornicului )

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de :   

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB – aviz de urbanism nr.24/1/77/13.06.2007

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – aviz nr.119/2007

- Agentia Regionala  pentru Protectia Mediului Bucuresti – aviz nr.2446/169/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.636541/23/2007

- Comisia de Tehnica de Circulatie – aviz nr.8340 /2007

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Sos. NORDULUI nr. 94-96 – Str. BARAJUL ARGESULUI (Modificare PUZ- Str. N.Caramfil - Sos.Nordului - Str. G.Gafencu - Str.Ceasornicului), sector 1 pentru o suprafata studiata de S= 5 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S=2451 mp. proprietate persoana fizica;

            Incadrare in PUZ –Str. N.Caramfil -Sos.Nordului-Str. G.Gafencu- Str.Ceasornicului – aprobat prin Hotararea Consiliului Local sector 1 nr. 317/2003 – subzona L1c-P+2-3E cu posibilitatea depasirii cu 1-2 niveluri pentru regim insiruit sau cuplat ; POTmax=45 %, CUTmax=1,9, Hmax = 12 m .

            Conditii de construire aprobate: locuinte; POTmax=60%, CUTmax= 3 , Hmax= 20 m ;

            Prin prezenta hotarare se modifica trama stradala aprobata anterior prin eliminarea fundaturii ce se afla in prelungirea catre est a strazii ce se intersecteaza cu str. Solzilor.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.235
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, carr, 203 .

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail:.urbanism@bucuresti-primaria.ro_Primăria Mnniciniu 1 ui

Direcția Generală de Dezvoltare. Investiții și PlâTgii ape Urbană


Nr. 573584/608082/2007

AV8Z DE URBANISM nr. 24/1/77/13.08.2007

PUZ - Sos. NORDULUI nr. 94 - 96 - str. BARAJUL ARGEȘULUI , sector 1. ■ (Modificare PUZ - str. K.CARAMFIL - sos. NORDULUI - str. G.GAFENCU -

str.CEASORNICULUl }    _

•Prezentul aviz inlocuiește avizul de urbanism nr. 10/1/11/08.03.2007 conform

■    •    pian de- reglementar:- vizat spre neschimbate    .

Beneficiar - dna.popescl ana    Proiectant- westfgurtk arhitecturec.â • .

Suprafața-studiata prin PUZ - cca.. 5 ha. din, care teren care a generat-documentația S=245-lmp--proprietate persoanăfizicâ.

Amplasare, delimitare studiu    '

Zona studiata prin DUZ sa aria in nordul mumcipiinui . în areal ui delimitat ia est da

sir. Z. GararTZZ , ia vest tiv sos. Kordukd .Conform PZZ........sur. îv. CZram.fi; - bos. Nordului - sir.

Gr. Gafenou - str. Ceasornicului aDrooat ou HCI.....- SC nr. 317/2003 . amplasamentul se situează

in zona de locuimeLic. PZZ3 eu 1 -2 niveluri depășire pentru regim înșiruit sau cuplat:


t mar


nuzcm m.Prezenta uveutAvmâne Kiouiiiea iiicucatoni uroanistict


aprobați pentru zona studiata .

Se avizeazs.: Planul Urbanistic Zonal .configurația edificabilului si regulamentul aferent conform, plan de.reglementari vizat spre nesehimbare. Funcțiuni .avizate : locuințe . Suprafața-minima-a.parcelei constraibiie in condițiile indicatorilor avizați prin prezenta -documentație va fi de 500 mp    -

indicatori urbanistici / POTmax=60 %, CUTmax=3,Hmax = 20 m .

Circuiatii.accese: parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie .ev. respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriu! Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:aviz de precoordoriare relele, avizul Comisiei

Tehnice de Circulație, aviz MDLPL , avizul Agenției de protecția mediului București .alte avize conform legislației in vigoare,    _

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifica si completează.prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentui aviz este valabil 5 (cinci) ani de la data aprobării si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Sef serviciu iriiv.Ioana Balaurea


igmoana B;


AVIZ CONSULTATIV - Ordin MTCT nr. 22/200J arh. Alexandru Beldiman, arh. DanICIPlfibui KHCHRgS’TI

RIA&S.OLD    '

T -    -    FPS-21-01/6

hnifȚde Clrbariism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea,


arh. Constantin^Rache^.ș^TȘerin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

ga/Jv Av- r


rus

v..    ■» * -x.    ;    i


COSTRUCTII EXISTENTE,;T~

î .C -W' li c P Ut' '

1

V1c-SPATII PLANTÂȚE PROTEJATE /.

V1a - PARCURI,SCUARURI PUBLICE,

M3 - SUBZONA MIXTACU CLĂDIRI AVAND REGIM DL CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU,

Hmax=P+4(5 RETRAS) ..

11 c- SUBZONAIOCUIWeLOR INDIVIDUALE ' SI COLECTIVE MICI OU MAX.P+2,3

RETRAS NIVELURI SITUATE IN NOILE EXTINDERI , - L

LI a - SUBZONA LOCUINȚELOR

INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI . CU MAX.PT2'NIVE1UR! SITUATE IN - AFARA RERIMETRELOR: n?

PROTECȚIE„4 - SUBZONA A LOCUINȚELOR

INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU PL

, SITUATE IN ANSAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIALE

RETRAGERE DE LA ALINIAMENT

CIRCULAȚII PIETONALE -


A. PROFIL.STR.BA^AJrUL ARGEȘULUI -    |


B. PROFIL ARTERA PROPUSA    ;

S TEREN CARE AGENERAT PUZ= '44517 mp '

S TEREN PROPRIETATE PERSOANA FIZICA= 2451 mp S DESFASURATA= 7576 mp

-S CONSTRUITA= 1438 mp

SPATII VERZI PROPUSE 25% DIN SU CARE A GENERAT PUZ =11129 mp

POTmax= 60% CUTmax= 3.0 mp iHmax= 20m

TEREN


0t|)DMUAI»UIOinCllt0E , îisi teatefcisiÂ

{    140Q00

CriSHsoiaife Rafila ȘTȘfF£FAN

li imali.;:


TITLU PROIECT:    ' ———————

WEST F C- U R T H


PLAN URBANISTIC ZONAL SOSEAUA NORDULUI NR 94-96, BUCUREȘTI

BENEFICIAR:

POPESCU ANA

P.U.Z.