Hotărârea nr. 234/2007

HOTARAREnr. 234 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. PLUTASILOR NR. 96, SECTOR 1
HOTARARE nr. 234 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 234 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. PLUTASILOR Nr. 96, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 6/ 4/ 1/ 07.02.2007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 126/ 2007;

- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 2315/ 159/ 09.07.2007;

- Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB: Aviz nr. 580711/ 14.11.2006;

- Comisia Tehnica de Circulatie: Aviz nr. 569817/ 7571/ 19.10.2006;

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana: Aviz nr.29973/1309/ 18.01.2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. PLUTASILOR nr. 96, sector 1, pentru o suprafata studiata de 0,32 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S=333,86 mp. - proprietate persoana juridica.

            Incadrare in PUG - subzona L2a - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate in afara zonei protejate: POT max. = 45%; CUT max. = 0.9 pt. (P+1) - 1.3 pt. (P+2); inaltimea maxima a cladirii masurata de la nivelul terenului la cornisa - inaltimea maxima prevazuta prin proiectul initial al lotizarii;

            Conditii de construire aprobate: locuinte S+P+3E, POTmax.= 55,11%; CUTmax. = 2,20; H max. = 15m.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.234
ztts h IU >' n v

pwtf w st t-o^lâffl!.........

UMITAPUZ


__ Ji cu uucsiMâK


] LOTUL CARE fi GENERAT POZU


EXISTENT: 333,86mp    C
CIRCULAȚIE CARCSARIIA

CIRCULAȚIE PIETONALA

REZIDENTA J)E TIP L1ti

REZIDENTA DE TIP L2a

COKSTRUCTIi EXSISTENTE

EDIFICĂRII REZIDENȚIAL PROPUS

CONSTRUCȚIE PROPUSA P+3 3OTmax=55,Tf% CUTmax=2,2C Hmax=1L P0Tmax=62,12% CUTmax=2,48 Hmax=18

2 DUPLEXURI SUPRAPUSE

4 LOCURI DE PARCARE IN INCINTA ACCESCAROSABIL ACCES PIETONAL

SUPRAFAȚA CONSTRUITA: 184mil SUPRAFAȚA CIRCULAȚII: 58u96ffiB «S41%î SUPRAFAȚA SPATII VERZI: 6b,74mp L2b%l

BEHEFICIfiR

S.E. IIIUIII IM ESI SIL

u

PROIECT

PUII! URBIIIIISÎIC ZOUSL STRUHft PIBI6M IN. 90 SMUU

SEFPRQIECÎ:

MOIIM

3.

pum

REBlf Hi! URBflniSIlCE - 20HIFICME RDIUI li. ÎIMIII SI RESÎRICÎH

iimii

urli. 00 POPESC»

1 * (înn

fiESEflflî

leiișr. in. coRJiEUfi «tUbC

I. uliu

D&5tHATURA_ATE.lJEKDCPROIECTARE KJ/t>+27i J40/BM.012005 MJCUKESTlSECTOR5 ALEEA&ARAJ LOTRU NR. 5 BLOCMfo SCARA! ETAJ I APARTAMENT

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA


TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

te!.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipii^


Nr. 585679/2006    -

AViZ DE URBANISM nr. 6/ 4/1/ 07.02.2007

PUZ - STR. PLUTAȘILOR NR. 96, SECTOR 1

BENEFICIAR:    S.C. MULTIMEDIA EST S.R.L. - BUCUREȘTI

PROIECTANT: S.C. DESENATURA S.R.L. - BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 0,32 Ha. din care teren care a generat PUZ ST= 333.86 mp. -proprietate privată persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în nordul municipiului București în •cartierul Bucureștii Noi. la limita zonei rezidențiale din vecinătatea lacului Grivița și este delimitată-astfel: NORD-EST - str.-fabrica de cărămidă; NORD-VEST - str. Plutașilor; SUD-EST - str..Palisandrului; SUD-VEST - zona locuințe individuale. PREVEDERI P.U.6.: Conform PUG-MB și Regulamentului Loca! de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMELnr. 269/2000, amplasamentul se află in subzona funcțională L2a -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urcane anterioare cu D - ~+2 niveiun situate în afara zonei Droteiate.

indicatori urbanistic; reglementați prin PUG: L2s - POT max. = 45%; CUT max. = 0.8 pt (P+1) - pt. 1.3(P+2j; înălțimea maximă a ciădirii măsurată de ia nivelul terenului ia cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul iniția' al lotizării; se admite mansardarea clădirilor existente având c șarpantă cu panta ae 45 grade, cu c suprafața^e maxim 60% din aria construită ;a sol a ciadirir

SE AVIZEAZĂ PLANUL. URBANISTIC ZONAL.

GONFiGURATiA EDIFUCAESILULUf SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTAR! VIZAT SPRE NESCHIMBARE.

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE - 2 LOCUINȚE DUPLEX SUPRAPUSE

RETRAGERI EDIFICABIL:    '

«• 3m retragere fată de aliniamentul str. Plutașilor;

<-    o retragere definită ae o linie paraieiă cu bordura str. Fabrica de cărămidă ia o distanță de 5m:

<-    pe limita de proprietate cu parcela vecină din str. Plutașilor; etajul 3 va avea o retragere de 2m;

«■    pe limita ae proprietate cu parcela vecină din str. Fabrica de cărămidă.

INDICATORi URBANISTICI (raportați ia suprafața de teren existentă):

;    FUNCȚIUNE

1 POT max.

I CUT max. !

Rmh*

H max.

î    LOCUINȚE

1    55,11%

: 2,20

S+P+3E    '

15 m.    ;


CIRCULATE, ACCESE: Str. Fabrica de cărămidă va f indusă în sistemui secundar de circulație a orașuiui cu un prospect corespunzător categoriei s li-a, respectiv 24 m. Artera se va lărgi conform reprezentării din planșa de reglementări, mentinându-se limita carosabilului (bordura; adiacentă proprietăților cu numere poștale pare. O suprafață de cca, 37.70 mp. necesară reaiizări; trotuarului și a spațiului verde de separație (3+2m) va fi cedată Domeniului Public, respectiv Primăriei Municipiului București, conform legii. Accesul auto și pietonai se realizează din str. Plutașilor. Parcarea și gararea autovehicuieior se vor asigura în afara spațiilor publice pentru un număr de unități rezultat prin caicul conform normelor aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde.

SPATII VERZI SI PLANTATE: spațiile libere vizibile din circulațiile pubiice vorfi tratate ca grădini tie fațadă; parcajele vor fi realizate din dale ecologice (înierbate);

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice la rețeaua de canalizare; Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul MTCT, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentui aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB-a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.


ARHITECT SEF AL MUNICIF^IULU

ARH . ADRIAN]B , '

DlF^CJÎÎ'ei


AVIZ CONSULTATIV-ORDIN MTCT NR.22/2007 - COMISIA TEHNIC»


arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enac


Referent,

arh. Steiian Constantinescu


FPS-21-01/6 .NAJAREA TERITORIULUI: erban Sturd^a, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021

00; www.bucurestfprirnaria.ro