Hotărârea nr. 233/2007

HOTARAREnr. 233 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. STRAULESTI NR. 10, SECTOR 1
HOTARARE nr. 233 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 233 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Straulesti nr.10, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : Aviz de urbanism nr.10/4/29.03.2006;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 110//2006;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr.5019/201/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 541415/21/2006;

- Comisia de circulatie : Aviz nr.8300/SSCATU/2005; 

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal Sos. Straulesti nr. 10 , sector 1- pentru o suprafata de teren S=8530,05 mp. care reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ –  teren proprietate persoane fizice.

           

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000 – terenul se incadreaza in subzona L2a – locuinte individuale si colective mici cu max. P-P+2E ;

            Indicatori urbanistici: POTmax=45%;  CUTmax=1,3.

            Functiuni aprobate – locuire

            Indicatori urbanistici aprobati: POTmax=30%; CUTmax=1,2; Hmax= 13 m ;

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.233DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tei.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


SERVICIUL URBANISM - Nr. 500383/19.12.2005

PUZ


AVIZ DE URBANISM Nr. 10/ 4/ 29.03.2006 SOSEAUA STRAULESTI Nr. 10 - sector 1. București

Beneficiar - Perini Enrico si Perini Madaiina-EIena Proiectant - S.C. BAUMARC Uf VEST S.R.L.

>30 mp. reprezintă suprafața iotului affo-


■aua -b'y /


Suprafața studiata prin PUZ: cca. 1 ha. (din care 8 proprietatea beneficiarilor - persoane fizice ).

Amplasare, delimitare studiu: terenul analizai se afla in partea de nord a Capitalei ('intre sos Straulesti si malul Iacului Bancasa) si. conform prevederilor PUC aprobat prin Plat. CGMP.nr. 2000, face parte din subzona preponderent rezidențiala L2a.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal si regulamentul aferent, conform planșe; de rcgiem--r, lar.; anexata, vizata spre nesehimbare, prin care se propune crearea, unui front construit pe lătur: estje;i soseiei. alcătuit din 3 tronsoane cu S+P+2E (locuințe - cu spatii administrative Ia parter;. retraSc 

min. 7.5 nr. fata de aliniamentul stradal (respectiv 12,5 nr. de ia bordura carosabilului - dUDt lărgirea si modernizarea arterei principale i si cu 30m. - 50m. (conform cotelor indicate-in Plana) anexa) fata de malul lacului (fasie ce va fi amenajata peisagistic - parțial avand caracter public , s,-in care va fi prevăzut si drumul de halaj).

Indicatori urbanistici: POT - max. 30%): CUT - max. 1,2 PUG; H max. ia cornișe^ 73 1T, Circulații, accese, parcare: soseaua Straulesti va avea in final uri profil transversal de 24 Ir (carosabil de 14 m., delimitat prin fasii plantate cu latimea de 2 m. fata de trotuarele pietonaie de m.); parcarea se va face in incinta proprie (min. 60 locuri in parkingul subteran), iar spatiile. Ver2vor reprezenta cca. 35 U din suprafața parcelei.    "

Acorduri si. avize (necesare pentru aprobare): avizele comisiilor de circulație si de precoordonarM rețele edilitare, alte avize conform legislației in vigoare (daca este cazul).

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate tinierp,-este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. lar certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate mai sus.    /

XU,U

Sef serviciu,    Referent, [ii *4

Ins. .Ioana Balaurea    Arh. Marin Creta

ARHITECT SEF AL MUN


CIPIULUI BUCUREȘTI,


-Așv

Arh. Adriani Bohfo dihv

URBaBia-v-

v- -I 5 AME 'iAvai.i

TERUORfJt.ui':

\cv    -


FPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh. Dsina Crîâ£a,-prh( AJ^x^dflru Beldirnan, arUL/U/E)))'


arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin


Viorel Hurduc


b-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


1 Kt“i* HL


BILANȚ TERITORIAL! ' ' '

EXISTENT

PROPUS

suprafața teren

8530.05 mp

8530.0o mp 100%

suprafața construita

1750 mp

2500 mp

tsuprafata desfasurata

' 1750 mp

10000 mo

Șircuiatii; piatforme

2600 mp

3030 mp, 35,5%

Apatii plantate

4180 mp

3000 mp, 35%

20,5%

30%

<ZCUT

0,20

1.2

TOTAL    '

S®530.05 mp

-853Q.05 mp


POT= 30% CUT=1,2 H max= 13m


Pe.4ww,


- . V,

O i?,


//vues^;-

q-

•|OĂV


Nr. r. comerț: J40/ 7813/ 11.06.2003 Tel./ Fax: 224 45 63


WEr?&Gtânt:


WuMARC

INVEST


3roiect:    PUZ Sos. STRAULESTI nr. 10

beneficiar: PERINI ENRICO

PERINI MADALINA ELENA


Proiect nr.


525


lansa-


RFf^l cr «tm-ta <-<■


Sef proiect: arh. Mihai Eftenie


Proiectat: arh. Ioana Barbantan


Faza:


ni i"7REGLEMENTAR! Sc. 1:500

■ - LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ    conform PUG zona L2a

POT= 45%

CUT= 1,3 H max= 13m

LIMITA ZONEI STUDIATE ■ LIMITA ZONE FUNCȚIONALE ' ALINIERE

j CIRCULAȚII AUTO ] CIRCULAȚII PIETONALE ] CLĂDIRI EXISTENTE zona L2a ] SPATII PLANTATE ] EDIFICABILE PROPUSE zona L2a


>    ACCESE PIETONALE

>    ACCESE AUTO

SUBZONALla -locuințe individulale si colective mici max.P+2, situate in afara zonelor de protecție Bj SUBZONALld -locuințe individulale mici cu POT<20%

2J SUBZONA L2a -locuințe individuale si colective mici max.P+2, realizate pe baza unor lotizări anterioare ] SUBZONA V4 -spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa

H SUBZONA R -echipamente tehnice majore

S8 ZONA A - activitati productive