Hotărârea nr. 232/2007

HOTARAREnr. 232 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. PICTOR ISCOVESCU - STR. PICTOR ROSENTHAL, SECTOR 1
HOTARARE nr. 232 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 232 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Pictor Iscovescu - Str. Pictor Rosenthal, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB :Aviz de urbanism nr. 32/2/36/15.12.2006;

- Ministerul Culturii si Cultelor - D.C.C.P.C.N.-M.B: Aviz nr. 459/Z/25.04.2007;

-  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor : Aviz nr. 120/2007;

-  Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 1309/76/08.05.2007;

-  Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 609818/09.03.2007;

-  Comisia de circulatie : Aviz nr. 604041/3561/2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Str. Pictor Iscovescu - str. Pictor Rosenthal, sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S=7500,00 mp, din care S= 446,00 mp. reprezinta suprafata terenului ce a generat PUZ – teren proprietate persoana fizica.

            Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, amplasamentul se incadreaza in Zona L2b – locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare, situate in zone protejate.

            Indicatori urbanistici: POTmax=40% ; CUTmax=2,5.

            Prin avizul de urbanism nr.32/2/36/15.12.2006 s-a avizat supraetajarea imobilului - autorizat cf. A.C. nr.1003/20R/13455/ 27.10.2005  – S+D+P+3E .

            Functiunea – locuinte.

            Indicatori urbanistici: POTmax=60%; CUTmax=3,0; Rmh=S+D+P+3E-4Eretras.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.232-BL


/■£ ••; £7£


, "Lp-tf» LUSl ■ \ ®L


•X1    \~yto/\*ax^x'

X LX

-1    X5’ROU INDIVIDUAL DE ARHITECIW ugia-Voichita CIORCILA SPECIFICAȚIE NUMt SEF PROIECT Ligia-Voichita -Ciorcila /J/y


Proiect

nr.10


DATA- DENUMIRE PROIECT    FAZA

: ianuarie 2007 pyz- STRADA PICTORISCOVESCU -; P. U.Z. .STRADA PICTOR ROSENTHAL


Z PROIECTAT

,X -

X' DtSEMAT


&Bsra®w!WW«AsB<Șfe»«^

xJwih x t/W


Liqia-Voichita Ciorcila AiL . L

.. X........................... jsJjWQ'

Ligia-Voichita Ciorcila A ii


SCARA denumire planșa

1-500    REGLEMENTAR!

ZONIFICARE FUNCȚIONALA


tt-3fiSflr$SWfii:ir73P5Ș^3B3B73iffl3?SBS553:?ft5S3?K5NKs^TW


' Planșa

nr, B


■' i.ț. * ?:. v-1',. V:; V-itU AUMM-iMTVMAo

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria Muni cipiutuhBucurești -’M


Nr. 597499/ind. SU/01.02.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 32/2/36/15.12.2006 PUZ - str. Pictor Iscovescu-str. Pictor Rosenthai, sector 1

Beneficiar : D-mut Yacfeoue Kamil


Proiectant - BIA Ligis Ctarciia


Suprafața studiata prin. PUZ — c.c.a. 7500,00 mp— din care 5=446,00 mș — teren proprietate persoana fizice.

Amplasare, deiimitare studiu:

Conform Planului Urbanistic General ai Municipiului București, amplasamente; se mcactreaza iu Zona ~.2b -locuințe indiviauaie si colective mici realizate pe baza unor iotizari urbane anterioare:, situate m zone

protejate.

Indicatori umanistici : POTmax.=40% : CUTmax=2.c.

Prin prezenta documentație se propune supraetajarea imobil autorizat icre AZ.

nr. 1 OO3/201UI3455/27.1O.2O05 - STDAP-rGEl .

Se avizeaza: Pianul Urbanistic ZonaLconfiguraîia ediflcabil fiind conform pian ac reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe.

Indicatori urbanistici avizați : POTmax=60 % ; CUTmax=3.0 : Rmh=S~D+P—3E-4Eretras.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si cir.uiatiiie nou propuse vor respecta prevederile riCGiviB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului, minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari c arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., aviz de nrecoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing . IOANA BAL AURE A

MAC. ri ...


Referent,

inc. VICTOR MANEA


'ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Arh . AJBRIAN BOLD


FPS-21-01/6Comisia Tehnica de Urbanism'si Amenajarea Teritoriului: arh.Db, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Violb-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00;

W/

/ « •..MâA’Az/

www.bucuresti-primaria.ro