Hotărârea nr. 231/2007

HOTARAREnr. 231 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 59, SECTOR 1
HOTARARE nr. 231 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 231 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de :   

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr.6/1/21/14.02.2007;

- Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti;

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural si National a Municipiului Bucuresti : Aviz nr. 423/Z/02.04.2007;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 79/2007;

- Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 2645/180/2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 610107/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 610105/5538/2007;

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Str.Grigore Alexandrescu nr. 59, sector 1- pentru o suprafata de teren  S-1676,96 mp. proprietate persoana juridica.

            Zona studiata prin PUZ se afla in zona centrala a Municipiului Bucuresti, avand ca reper „Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu”, sectorul 1.

            Terenul se incadreaza in documentatia de urbanism ‘’PUZ – ZONE PROTEJATE‘’ aprobat prin Hotararea C.G.M.B nr. 279/2000 – Zona Protejata nr. 94 – CADEREA BASTILIEI - caracterizata de urmatorii indicatori urbanistici: POTmax=50%; CUTmax=2.

            Functiunea  avizata – birouri. 

            Indicatori urbanistici avizati: POTmax=58% ; CUTmax=3,3; Rmaxh=P+5E.

           

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

           

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

           

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.231

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 irit. 1203 fax: 305 55 68

e-maii: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria


Nr. 590147/ind. SU/16.C2.2QG'AVIZ DE URBANISM nr. 6/1/21/14.02.2007 PUZ - str. Grigore Aiexandrescu nr. 59, sector 1

Beneficiar : SC RADIUS DEVELOPMENT SRL

Proiectant - URBIS 90


Suprafața studiata prin PUZ - 9=1676.96 mp - proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona. studiata prir. PUZ st afla m zona centrala a Municipiului București, avanei ca reper '‘'Spiîam: de Copii Gr. Alexanarescu a sectorul 1.

-    TerenL se mcaareazc ir documentația de urbanism PUZ - ZONE PROTEZELE ’’ aprooat prin HCGMB nri 2~- 20CC - Zona Eroteiatc nr. A - ZaDEREa BaSTILIEI - caracterizata de următori: indicatori urban st .

POZmarAO(H <,: o : max-2.

Se avizeaza: Pianul Urbanistic ZonaLconfiguratia ediflcabiluiui fiind conform pian de reglementari vizat spre neschimbate. Funcțiunea avizata - birouri.

Indicatori urbanistici avizat:: PO.imax=58% ; CUTmax=3,3; Rmaxh=P+5E.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HC'GME nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții s: amenajan autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz de precoordonare reteie, aviz de mediu, aviz M.T.C.T.. avizul Comisiei Tehnice de Circuiatie, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentatiiior de urbanism avizate anterior, este valabil c (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea, documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu.

Ing. IOANA BALAUREA

Referent.' ing. VICTORWNEA


'ARHITECT SEF AL MUNI^IPIUI^^K^RESTI Arh . ADRIAN BQîgSâ^g

FPS-21-01/6


AVIZ CONSULIATIV-ORDIN M.T.C.T.ENR. 22/2007 - Ogmisia Telferipa de Urbanism si Amenajarea

Teritoriului; arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, ai^4j?^*Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


R.U.Z. STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR.59 SECTOR 15 BUCUREȘTI

PROPUNERE REGLEMENTAR! - scara 1:500 LEGENDA

LIMITE    i/Z

LIMITA P.U.Z

r-™ LIMITE PARCELE

FOND CONSTRUIT EXISTENT

LZj CONSTRUCȚII EXISTtNTFPARTER^ \

EZ3 CONSTRUCȚII EXISTENTE P+1 -°+2    '

CONSTRUCȚII EXISTENTE P+3 - P+^

CONSTRUCȚII ANEXE PARTER (GARAJE;

REGLEMENTARI PROPUSE

ALINIERE PRINCIPALA PROPUSA ‘"”3 UMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR L'.'.’l’.’j EDIFICABIL P+3

EDIFICABIL P+a

EDIFICABiLP+5

'!_• SUPRAFAȚA DESTINATA CONSTRUIRII IN SUBTERAN CIRCULAȚI! EXISTENTE

' CIRCULAȚII CAROSABILE ATARaZL

BILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren ~ 167G.S5mp

Sconstruita ia sol = SBOmi;

Sconstruita suprateran - 5686tr®

POT ms:: = 53 %.

CUT mat = 3.3

Rnmax = P+5: niveluri

ATELIERUL de LR3'ANIShi"

UFÎBIS 'QC

-:.c, <s ■'350'; ■ :&e (

rj!R5CTOR‘ Pr;j!'. [3i. /■,■;■■ T

IHTOCmn IArii, Cunsk,Uliii Entit;!

.DESENAT i/vh. Anureea T'.oiej

PKOIECT


decembrr aou;


i PLANET,