Hotărârea nr. 230/2007

HOTARAREnr. 230 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. AVRAMENI NR. 2D, SECTOR 1
HOTARARE nr. 230 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 230 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. AVRAMENI  nr.2 D,sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

            Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB– aviz de urbanism nr.19/22/26.07.2006

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – aviz nr.94/2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.679/39/16.04.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.604102/15.02.2007

- Comisia de circulatie – aviz nr.4710/07.02.2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str.AVRAMENI nr.2D, sector 1 pentru o suprafata studiata de S=896 mp. proprietate persoana fizica;

            Incadrare in PUG: subzona L1d – locuinte individuale mici situate in zona culoarelor plantate – POTmax=20%,  CUTmax=0,7, P+2E.

            Conditii de construire aprobate: locuinte; POTmax=60%, CUTmax=2,4, Rmaxh = S+P+3E , Hmax=12m .

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.230

 DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam 203

te1,.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-maik urbanism@bucure3fi-primaria.ro© î (B.?.

■WW».»!WW    •


SUCartteallîOMiil MÎJ SVI.1    !<-11 î>.u


■ Cv^/ f'    ' /

P r i m ări a Munici p j ul u i BWuw|cx


Nr.554443 / 07.2006


// A ~CC~

AVIZ BE URBANISM nr. 19/ 22 / 26.07,2006 PUZ - str. AVRAMENI nr. 2 D, sector tBeneficiar - di. iurie druta -Proiectant - s.c granat comtrans proiect s.r.l Suprafața studiata, prin PUZ-- S~' 896 mp-.proprietate persoana fizica..

Amplasare, delimitare studiu -    .

Amplasamentul studiat prin PUZ se afia in nordul municipiului . intr-e zona preponderent rezidențiala cuprinsa intre str. Dobrogeana Gherea.si sos..București Ploiești .. Conform PUG-MB

amplasamentul se ineaereaza in subzena Lfd......locuințe individuale mici situate unuzo na cu lo atei or

■plantate, PGT.rtiax='20%. GUTmax-0,7'. P-e E ..    -

Se .avizeaza:. Pianuf Drbanistic Zonal.configurația.edincabilului si regulamentul niereni.. conform plan de reglementari vizat spre neschimbare.    '

Funcțiunea avizata - locuințe:    .

- Indicatori urbanistici: PCTmax^oQ %, CUTiuax=2..4 ,Rmh=S+P+ 3£ d

Hmax=12m.    1

-Circulații,accese: parcarea, gărarea-..se?vor asig-ura.in-incinta proprie .cu respectarea nomrelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru, noile construcții A arnenajari autorizate pe teritoriu! Municipiului București, aprobate cc HCGMB nr.. 66/6.04.2006. Terenul.liber se va amenaja ca spațiu verde .    '

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul C-omisiei Tehnice de Circulație,

aviz de mediu . aviz MTCT.
SUSUR

V’-ttA’ism și

\    .. . „ -£\ -f y ’T

Jv.


•LI M i1A;P(J:Z •    81


AMENAJATE-


jyju,


&87 $8
o 88 ’iSC. GRANAT

COMTRANS PROIECT SRL

J40/2035/1992 BUCUREȘTI


SEF PROIECT ARH. NICULAE IONESCU


PROIECTAT


DESENAT


APROBAT


ARH. NICULAE IONESCU


ARH. NICULAE IONESCU


ARH. NICULAE IONESCUteren = 896 mp (796 mp măsurători cadastrale) .T.max = 60 %

T.max = 2,4 max !a comisa fata de A. = 12m(P+3E)

V ”-3

IMOBIL D*+P+3E

str.AVRAMENI.nr.2D, sector 1, BUCUREȘTI


Beneficiar: DRUTAIUR1E


SCARA 1: 500


IUUE 20»FAZA

P.UZ.


PROPUNERE

REGLEMENTARI

URBANISTICE


PLAN NR. A5