Hotărârea nr. 229/2007

HOTARAREnr. 229 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 77, SECTOR 1
HOTARARE nr. 229 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 229 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA nr. 77, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;          Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB –aviz de urbanism nr. 19/21/26.07.2006

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – aviz nr.93 / 2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.678/49/02.05.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 604096/15.02.2007

- Comisia de circulatie – aviz nr.4857 / 05.02.2007

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str.CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA nr.77, sector 1, pentru o suprafata  S= 400 mp proprietate persoana fizica;

Incadrare in PUG–subzona L1d: POTmax=20% , CUTmax=0,7, Rmaxh=P+2E.

            Conditii de construire aprobate: locuinte; POTmax= 60%, CUTmax=2,4, Rmaxh = S+P+3E, Hmax=12 m .

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.229DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tei.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaris.ro
Prim ăria 'Municipiului


b t i

(    :    ••    ; P !

W.-J.    ..

z    ‘. /

București f


ATr--


Nr.554558/ 07.2006


Ou.* .

SUU aKttai ISBK j:i 1: K *X,


AVIZ DE URBANISM n~ 19/ 21 / 26,07.2006 PUZ - str. CONSTANTIN DOBROGEÂNU GHEREA mr.77, sector I

Beneficiar - dna. flqrescu liliana Proiectant - s.c granat comtrans proiect s .iul Suprafața studiata prin PUZ - S= 400 mp- proprietate persoana fizica ,

Amplasare, delimitare studiu

Anwiasameraul studiat prin PUZ se afia in nordul municipiului, intr-o zona preponderent rezidențiala eunrinsa intre bd. ion lonescu dela. Brad si sos. București Ploiești . Conform. PUG-rCB amplasamentul se incadreaza in sunzona Lîd - locuințe indhdduale mici situate m zona euioargior plantate. POTmaî:=20°/o. CUTmax=0.7 , P-2 E ,    “

Se avizeaza: Pianul Urbanistic Zonal, configurația edificabiluiui si regulamentul aferent, conform pian de reglementari'vizat spre neschimbare.

Funcțiunea, avizata — locuințe:

Indicatori urbanistici: PQTmax=60 %. CU7max=2.4 .Rmh=S-P- 3E .

Hmax.=12m.

Circulații,accese: parcarea . gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim, de locuri de parcare pentru noile construcții si amenaiari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCCMB nr. 66/6r04.2006, Terenul liber se va amenaja ca. spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație.

aviz de mediu , aviz MTCT.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu Irig. .Ioana Balaurea

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Arh. ADRIAlJ^OLD

FPS-21-01/6

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Bsldiman. arh. Dan Marin, arh Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


’/yU'C 113 £lSabeta 47'secîor 5’ București, 'România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro£ y.


£u

mr

?    \    ,/    . "T-CUțAR \

SS &1 tj-'i

î ȘS t>f


SC. GRANAT

COMTRANS PROIECT SRL

J40/2035/1992 BUCUREȘTI

SEF PROIECT

ARH.NICULAEIONESCU

PROIECTAT

ARH, NICULAEIONESCU

-a 1

&2SENAT

ARH, WCUtAEJOHESCU

APROBAT

ARH. NICULAEIONESCU

SCARA 1: 500

ftfâ 'ca/” lw A.


EDIFICAȘI-

MAXIM PROPUS..

■ P

, Ț-P.

LOCUIRt    -

TERENURPOTf AMENAJATE,,,^ ;

CIRcSgșTI^ț^S

PîPTDWXtE. ‘T L'"

t:Ll

CIRCULATir"

CAROSABILE

RETRAGERI


Terenul este cuprins in    '«

subzona L1d a PUG-MB _    [

cu POT 20% si CUT 0.7    ‘ c !

pentru P+2E si in    i

PUZ str. Brodina nr. 3. aprob'' ș cu HCGMB 278/22.12.2005    i

țujv= cu aviz CTU PMB 28/6 din 6 xâ 30.11.2005 cu 3    ! POT = 55 % si CUT = 21

s \ ^c-P.O.T.max = 60 % a 2''jO.U.T.max = 2,4

'RhTnax ia cornișa fata de x ' VC7TA^= 12 m (g±P±3E)


■ oX


/v-

PCGf


—.—r—_ U pf;--,i . ev


--------'’TmrKicr

..•T5S


IMOBIL Ds+P+l3e

str DOBRQGEANU GHEREA. nr. 77, sector 1, BUCUREȘTI

Beneficiar: FLORESCU LIL1ANA


FAZA

P.U.Z.


PROPUNERE

REGLEMENTARI

URBANISTICE

PLAN NR. A5