Hotărârea nr. 228/2007

HOTARAREnr. 228 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA ZONAL - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 85, SECTOR 1
HOTARARE nr. 228 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 228 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Dobrogeanu Gherea nr. 85, sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB: Aviz de urbanism nr. 4/1/25/07.02.2007;

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 117/2007;

- Agentia Regionala pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1975/134/15.05.2007;

- Comisia de coordonare retele a PMB: Aviz nr. 608976/2007;

- Comisia de circulatie : Aviz nr. 565994/6995/2007;

            Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

 - Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata; 

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Str. Dobrogeanu Gherea nr. 85, sector 1- pentru o suprafata de teren studiata S=1622,00 mp proprietate persoana fizica.

            Conform PUG Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se incadreaza in Zona L1d – locuinte individuale caracterizate de urmatorii indicatori urbanistici: POTmax=20%; CUTmax=0,7; Rmah=P+2.

            Conditii de construire aprobate:functiuni – locuire. 

            Indicatori urbanistici: POTmax=70%;CUTmax=3; Rmaxh= Ds+P+4E.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.228DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tei.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-maii: urbanism@bucuresti-primaria.ro
/' M J-

Primăria Municipiului BucureștiNr. 59783 6/ind. SU/09.02.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/25/07.02.2007 PUZ - str. Bobrogeanu Ghersa nr. 85. Sector 1 Beneficiar : D-nul Tanasescu Virgil Romeo Proiectant - SC GRANAT COMTRANS PROIECT SRL

Suprafața studiata prin PUZ - S=1622,00 mp - proprietate persoane fizice/juridice.

Amplasare, delimitare studiu:

-    Zona studiata prin PUZ se afia in partea ae Nord a Municipiului București, ia intersecția str;. BrodinAsu. Dobrogeana Gherea. sectorul 1..

-    Conform PUG București aprobat prii; HCGMB nr. 269/2000. amptesamentu: se rneaareaza ir Zona Zc - locuințe individuaie caracterizate de următorii indicatori urbanistici:

PO'Tman=200(,: CUTmax=0,": Rmai—P-2.

Se avizeaza: Pianul Urbanistic Zonal,configurația edificabihiiui fiind conform pian de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuire.

indicatori urbanistici avizați: POTmax=:70 % : CCTmax-3; Rmaxh=Di-P+4u.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de tocuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriu] municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari ;. arterelor de circulație.

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precooraonare rețele, aviz de mediu, aviz M.T.C.T., avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,    Referent,

Ing . IOANA BALAUREA    ing. VICTOR MANEA

L'l..    ■

0 V-    .    I

ARHITECT SEF AL MUNICIPIUP^^^URESTI •

Arh . ADRIAN

GÂ,//?'    FPS-21-01/6

____    Ti _

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriuli^Aarh.Ddpia Criștea, arh. Alexandru Beldiman.

arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza,''srh. DorinȘȘțgîan, arh. Viorel Hurduc

'.j    'X XZ........"T7 X


kkS?££-


'tir/x......'Tr-'


<x


77


Sff»


S-'I .® f u. 'M5j >v'


ui»


fiSsliB^

„.....„,'fi ®-L    77 {7% îf«y ©te


Bigi |i|w» i w st © vei ®«

feșjs riL Li î~"«%

_L7..-xcT..,T7g,--.-^

\ b oSPgff ~x X / /    &*T,


isslșiisp

r >    .’


JLkX,SX©LSS


2.. _

j 1UD 7 F

©z ■


:•• ! ,X>.L~ «rjj -'. Ii?®'

TcpT © 4SȚ© r-77- 7^-, /iX©î x:

"■ T--.,.—r„ ^Ț.T-    „    S,V_^


-^e


.A o spgg ȚA7 g^ffiS5

j?-7î

RL tț /

fp/Bgu L,;.--.' xTtl

X

.'S>i'

l f L '■'" 7'    ;r

;-.7

/'■ifpWMi

7

^7r -x

^7 .7

L ;-f - ,

Ju \j f

■Wți A I

/


XT'


"X£L


' :zX:Xfi-’©7©©W7v&£'klf


x/:'xX©x

■•■••    .X-.ȘȚ-    -’.    ':    77 "''

J'-‘<~yx-    r.^/1.

/.&^/ e

A7    // SS\

■•’" /    /-■■. /    f «. rî-

A ■    ■    »>    ,

L j ■(?£* /ct '■'’*•.


©>©.


^©=7^    1 wî”' ■"


•" 2    " J<?2»Eai

=•’’,..,-""77    *55’

'-    AC%/

^1“'-^    ~ £L


® • EL


-a


S77S'U7


&'“Z?


â5VT


LIMITA LOT CEA" GENERAT P.'J.E,

LIMITA DE PROPRIETATE

ED'FICABIL MAXIM PROPUS

■i- /-A

TERENUR

AMENAJATE

TOROULAn! '

CAROSABILE

Ftfc, s    22 Fî ?■A©


■X©


7fTi !

7'i


XTs *■ r


■> P 7

^JTT 7^ V '

7t>K


£—

BBsSjHSMR, 4iL" —|pT Tt/T

- u


,JET


' -/


".^2 . Ac


.7


T- i<J </u r

©7-


iF c© si© \© f _

7 ,77 n


ri

At"'


--A / ^\A>-^ \


fereiwt este cuprins m subzona Lid s. PUG-MB eu POT 20% si COT GJ pentru P+2E si in PUZ sta Brodma nr, 3 î HCGMS 27SZ22.12.2005


k    A.

X    s

S    i


EX'Xa? \5S X


L, ,x 777AA

:: ©X su a^TL C””U PMB 20/6 .................7 W 30772005 cu


7 POT - 55 % si C


.7' v


hf^ r" \    \

, 77 77771 oe,

T. 7


SC. GRAHAT

GOMTRÂHS PROIECT SRL

J40/2035/ÎSS2 BUCURESTi


ARH. KICULAS IOMESCLî


ARH. NICULAE ÎGNESCU


Q- !î DESSSAT


7'riJ j APROBAT


ARH.NICULASIONESCU


ARH. NICULAEIOSESCU


LTv

ț>% .


(?p) '

c..


4-X


XX


^TW jRQXmSX = 70 % AU.T.max-S 7" ] Rh max fi® comisa fat® de AXXÂ. = 1Bm{Dș±ME}


T/W-T

?r? ~ \


v- p, ■ La


’X A>7£7


IMOBIL ©SH-P-ME

'" sir. OOBROGEAWU GHEREA, w. 85,

sector •:, BUCURESTî

Beneficiar: TANASESCU V1RGIL ROMEO


SCARA

•1:503


Ș IULIE 20SB


al©


FAZA,

P.U.Z.


PROPUNERE

REGLEMENTARI

URBANISTICE


pLftN

MR. AS


^k/'njh