Hotărârea nr. 227/2007

HOTARAREnr. 227 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - DRUMUL MUNTELE GAINA NR. 159-165, SECTOR 1
HOTARARE nr. 227 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 227 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumul MUNTELE GAINA nr. 159-165,  sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;         Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB– aviz de urbanism nr.8/1/41/21.02.2007 

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor–aviz nr.96/ 2007

 - Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.1824/113/04.05.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.625701/18/ 2007

-  Comisia de circulatie – aviz nr.6872/12.04.2007

            Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG-ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Drumul MUNTELE GAINA nr.159-165, sector1, pentru o suprafata studiata de cca. 6 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 28345,99 mp. proprietate persoana juridica;

Incadrare in PUZ - ZONA DE NORD aprobat cu HCL– S1 nr.247 / 01.06.2004 : POT max= 45% , CUT max= 1,3, Rmaxh= P+2E+M.

Conditii de construire aprobate: functiuni mixte conform regulamentului PUG pentru subzona M3 ; POT max= 60 %, CUT max= 3, Rmaxh = S+P+4E , Hmax = 17 m .

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.227DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


Primăria


Nr. 604966/15.02,2007AVIZ DE URBANISM nr. 8/1/41/21. __

PUZ - str.Dramnl MUNTELE GAÎNA nr. 159-165, -sectorl

Beneficiar - s.c casa colosseum S.R.L Proiectant - S.C coloana impex s.R.l Suprafața studiata prin PUZ-cca. 6 ha din care teren care a generat documentația S= 28345.99mp - proprietate persoane juridice .

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul se gaseste situat in nordul municipiului. intr-o zona neconstituita urbanistic situata in noile extinderi .Terenul a fost cuprins ut PUZ - Zona de nord am sector I nr. 247 /' CC .06.2004 s; se încadrează in L.1 c-locuinte si funcțiuni compiemexxve . POTmmm-UM . CUTmax=L3 . P-22UÎU .    ......

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal, configurația edificabiluiui si regulamentul aferent.confonn plan de reglementari, vizat sure neschimbare. Punctiuni avizate : funcțiuni mixte conform regulamentului PUC pentru subzona M3 .

Indicatori urbanistici avizați: POTrnax^ 60 %, CUUmax=3 .Rmaxh=S-P---'o Hmaxcomisa =17m

Circulații,accese: parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de iocuri de parcare pentru noile construcții si amenaiari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenui liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru anrooare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz

MTCT . aviz mediu .alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu

Ing goana BalaureaX    f,

ARHITECT SEF AL MUNICț>IULUTBBCUItE.SȚ) CU

Arh. ADRIAÎM BOLD    ,,    - - '

7 ' P

\ GȚț Tmvouxmigu

FPS-21-01/6


AVIZ CONSULTATIV Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teriioriuiui: arh.Doina Cristea. arh. Alexandra Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


oyei":, t'tudn’

t.s<i7a u™ _,,.^~Acar ,-■' a - ■■?: a.

L 'r "7-Bl G'TTl ...................2......    -..........

A. SECERA“P.Ji

' ’ AC'sA '■' '■■„ .    ........•

lr c. cc r; v.iUL”

'aa?i a a * a & CS RCU 77 Tă!! R3T0NA Lsr™


,JJUL2J_JaUML

JC,

SECȚIUNE S-S-A5E......JT,i—-j-CL.

SECȚIUNE 7-7


Blau^uMs


PAC


AU


SECȚIUNE Â~A-SECTIUNE 6-6


-Aiâ-ș-


J£J


67..


SECȚIUNE 8-8


M!


|sel proied! «k Craiu fiorin


’ijproiecte' arh. Cn® Fiorin


sc Cobans.


PLAN URBANISTIC ZONAL


ADRESA : BUCUREST! - Dr. Muntele Gaina. nr.159-165, sector 1


proiectare


20 / 30o 1PP5


Cu J-A l'U,


BENEFICIAR : S.C. CASA COLOSSEUM SRL


■•DENUMIRE PLANȘA I


specialitate: URBANISM


lAoroiec; i U 2


Dote

012007


JApiansa


■ aessiioi j orii, Craiu Fiorin i

777 ÂJ/rr> f~


//?//


i .

FORMAT; A2 U20^94w<P'


RSeLSMSKTÂRhZaMlFSCARE


FAZA : P.UZ.


SCARA T1000