Hotărârea nr. 226/2007

HOTARAREnr. 226 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 170, SECTOR 1
HOTARARE nr. 226 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 226 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. BUCURESTI – PLOIESTI nr. 170 , sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;         Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB – aviz de urbanism nr. 9/57/28.02.2007

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor–aviz nr.95/2007

- Agentia regionala  pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.1823/114/2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr.625697/18/2007

- Comisia Tehnica de Circulatie – aviz nr.6877 / 2007 

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti ;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Sos. BUCURESTI – PLOIESTI nr.170 , sector 1 pentru o suprafata studiata de S= 4 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S=13874,8 mp- proprietate persoana fizica;

            Incadrare in PUG: subzona mixta M3 - POTmax=60%, CUTmax=2,5 , Rmaxh=P+4E .

            Conditii de construire aprobate: functiuni permise prin regulamentul PUG pentru subzona M3; POTmax=45%, CUTmax=3, Rmaxh=S+P+4-6E, Hmaxcornisa=21 m .

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.226DIRECȚIA URBANISM Sî AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tei.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203

fax: 305 55 68    _________________

e-maii- urbanismfq’biicur^s'ti-pprharia.ro
ligi

____


SA4C oe-vfeai EO S0&1; 2QCS gute oartrtoc ISOMOCK: 2λ


'Primăria Municipiului București; i M'Nr.607305/22.02.2007AVIZ DE URBANISM nr. 9/57/28.02.2007 PUZ - Sos. BUCURESTI-PLOIESTI nr. 170 , sector 1


Beneficiar - di.VASlLE herescu


Proiectant - coloana imu


j,ex SRL
Suprafața studiata prin PUZ-S= 4 ha din care suprafața terenului care a generat

documentația S = 13874,8 mp — proprietate persoana fizica;

Amplasare, delimitare studiu :

Terenul studia: se afla in zona de nord a municipiului . pe latura estica a. DTP si conform regulamentului PUG amplasamentul se incadreazu in sunzonn uman M3 ~ cu ciudir; uvand regia; de construire continuu sau discontinuu cu P+A’ .. POTritOT. CIT =G.? Panta; teremz este atecta: de lărgirea DNI si zona de proiecție a. infrastructurii rutiere .

Se svizeaza: Pianul Urbanistic Zonal .configurația ediflcabiiuiui si regulameiifui aiercnt. conform pian de reglementari vizat spre neschimbate ;

Funcțiuni avizate ; funcțiuni permise prin regulamentul PUG pentru subzona M.3 .

Indicatori urbanistici avizați : POTrnax=45% ; CUTmax-3; Rmaxh=T~P-' 4 - C :

Hmaxcomisa=21in .

Circulații, accese; parcarea., gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noiie construcții si amenajați autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04. Terenul liber se va amenaja ea spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare;

- aviz de precoordonare rețele, avizul. Comisiei Tehnice de Circulatie.aviz de mediu . aviz MTCT."

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate li folosi: numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu

Ing .țoana Bțdaurea    z

ARHITECT SEF AL MUNICPIULUI^fiUREST I Arh . ADRIAN BOLIT?' '


m'-j    FPS-21-01/6

- * / ■

AVIZ CONSULTATIV — Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism'Avdhriîîîiâfea Teritoriului: arh.Doina Cristei, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel HurTilT