Hotărârea nr. 225/2007

HOTARAREnr. 225 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. EMANOIL PORUMBARU, NR. 32, SECTOR 1
HOTARARE nr. 225 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 225 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. EMANOIL PORUMBARU, nr.32, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luand in considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB - aviz de urbanism nr. 16/43/14.06.2006

-  Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – aviz nr.8/ 2007

- Agentia regionala pentru protectia mediului Bucuresti – aviz nr.6151/269/26.01.2007

- Comisia de coordonare a PMB- aviz nr. 484522/ 21.10.2005

- Comisia de circulatie – aviz nr. 511246/707/SSCATU/24.06.2006

- Aviz DCCPCN- MB nr. 1250/Z/07.12.2006

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MTCT nr.22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

- PUG- ului Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c si art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala, republicata;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal –Str. EMANOIL PORUMBARU nr.32,  sector 1  pentru o suprafata studiata de cca.1000 mp. din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 840 mp proprietate persoana juridica.

Incadrare in PUZ - Zone Protejate: zona 93 – Parcelarea Uruguay-POTmax=40%,CUTmax=1,8,Hmax=13(+3)m.

Conditii de construire aprobate: locuinte; POTmax= 55%, CUTmax=3, Hmaxcornisa = 21 m ; Rmaxh = 2S+P+ 4-5 E .

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.225DÎRECTIA URBANISM St AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68: 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mai!: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Nr.541834/06.06.2006Primăria Municipiului București---


AVIZ DE URBANISM nr. 16/43/14.06.2OTT PUZ -str. EMANOIL PORUMBARE nr. 32, sector 1
Beneficiar -s.c green invest Business Consulting s.r.l Proiectant - s.c înstal s.r.l Suprafața studiata prin PUZ - oca. 1000 mp din care teren care a generat documentația S = 840 - proprietate persoana juridica.

Amniasare* delimitare studiu

Amplasamentul studiai se afia in nordul orașului . intr-o zona preponderent rezidențiala . Conform PUZ -ZONE PROTEJATE terenul este cuprins în zona protejata nr. 93 - Parcelarea Uruguay . POTma?/=40% . CUTmar-1.8 . Hmax=C3m (- 3m ).    “

Se avîzeaza: Pianul Urbanistic ZonaLconfiguratia edincabiiuiui si regulamentul aferent, conform pian de reglementari vizat spre neschimbate. Funcțiunea avizata - locuințe Indicatori urbanistici: POTmax=55 PA CUTmax=3.Rmaxh=2S+P+4L - N, Rmax-dim. Circuiatii,accese : parcarea , gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea nonneiot privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenaiari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cuHCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice _de Circulație, aviz DCCPCN-ME .alte avize conform legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ard si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificam] de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu

Ing Joana.Baiaurea


Arh . ADRIAN BOLD//R cwecția


FPS-21-01/6

Comisia Tehnicâde Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin. arh. ConstănwT arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc