Hotărârea nr. 224/2007

HOTARAREnr. 224 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE PASAJ UNIVERSITATE" SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 377/2008
HOTARARE nr. 224 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 224 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Modernizare Pasaj Universitate”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 36 alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”d” si art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta proiectului „Modernizare Pasaj Universitate” ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din hotarare.

 

Art.2 Finantarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.224Anexa la HCGMB N' /

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“Modernizare Pasaj Universitate "


, Au

■/............-......^4,


V CACAn-'


1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TY din care :

4.662.739 Euro--- Î5.15C.IT iei


lucrări de construcții monta;

'i r->7*U}Ț-r T*“' i 01 ș-rc Vrțjil’*ar < ^'44^ ( ru- /LT;

2, EȘALONARE. - E NT TL f


TA VEST


FT


Lj. VfcU '


OL.


4,oc_, uE ț "’Vfj gcc


iuro- 5.590.880 ii


3. CaPACITATI

-    suprarata. construita

-    volum construit ai pasajului

-    inaltimea libera a spatiilor publice

-    inaltimea libera a cailor de circulație

-    accese

-    escalatoare

-    locuri munca nou create

-    Durata investiției


341 mt


a mt


■'i ! rp.


3.50 m


4 bucăți

8    bucăți

4

9    luni