Hotărârea nr. 223/2007

HOTARAREnr. 223 din 2007-09-27 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "INSTALARE FILTRE FUM LA CREMATORIUL UMAN VITAN BARZESTI"
HOTARARE nr. 223 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 223 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Instalare filtre fum la Crematoriul Uman Vitan Barzesti”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

Vazand raportul Comisiei Ecologie si Protectia Mediului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.36 alin.(2) lit. b), alin.4 lit.d) si e) si art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Instalare filtre fum la Crematoriul Uman Vitan Barzesti”, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici  prevazuti  in  studiul de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

Valoarea  totala  estimata  a  investitiei (Inclusiv  TVA ):

566.270 EURO, respectiv 1.925.318 lei;

Din care, fara T.V.A: 475.857 EURO, respectiv 1.617.914 lei;

 

Art.3  Finantarea  obiectivului de investitie se face din bugetul propriu al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

 

Art.4  Dupa finalizarea si implementarea obiectivelor prevazute in cadrul proiectului, se vor asigura fondurile necesare Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane in vederea administrarii, exploatarii si intretinerii acesteia.

 

Art.5 Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, Directia  Buget  si  Directia  Protectia  Mediului si Educatie Eco-civica din cadrul  Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.223~7

"^.6


LUfc/


. t Instălăr&ffilti&fum la

’^^aW®^^77 Vitan


MemoriutehnicdecembrieĂ2005


CU: Șoseaua* VitanBârzeș\ ^^^^^ueut^ti^âsector 4


Faza: Studiu de fezabilitateMemoriu general

în conformitate cu Tema de proiectare, cu condițiile specificate

în Contractul Nr. 118/12.12.2005 și cu prevederile legale ce reglementează

realizarea investițiilor în domeniul construcțiilor, s-a întocmit documentația

la faza Studiu de Fezabilitate în vederea analizării oportunității realizării

investiției “INSTALARE FILTRE FUM LA CREMATORIUL UMAN VITAN BÂRZEȘTI”.

1.2.    Denumirea investiției:

INSTALARE FILTRE FUM LA CREMATORIUL UMAN

VITAN BÂRZEȘTI

1.3.    Elaborator:

S.C. KXL s.r.I.

Str. Av. Nicolae Capșa, Nr. 6, Sector 1, București

1.4.    Ordonator credite:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.5.    Achizitor:Realizarea lucrării de instalare a unor filtre de fum la

coșurile Crematoriului Uman Vitan Bârzești are ca scop reducerea concentrațiilor de substanțe poluante din efluenții evacuați de la cuptoarele de incinerare și aducerea lor sub limitele prevăzute de actele normative în vigoare în momentul actual.

Pentru determinarea emisiilor de gaze la cele trei coșuri ale Crematoriului Uman Vitan Bârzești, s-au efectuat măsurători ale căror concluzii au fost prezentate într-un raport al ICPET ECO. în acest raport se menționează că, în ceea ce privește concentrațiile de poluanți din aerul ambiental, s-au constatat următoarele:

O*    - Valori mai ridicate ale concentrațiilor de pulberi totale

(TSP), SO2, TOC (COV) și CO în imediata vecinătate a obiectivului pentru intervale scurte de mediere (1h),

dar care se încadrează în limitele admise

de Ord. MAPM nr. 592/2002 și STAS nr. 12574/1987;
în aceiași raport întocmit de iCPET ECO, se recomadă, pentru sistemul de reținere poluanți, două variante:

1. VARIANTA 1 - Sistem de reținere a poluanților-umed - hidrocion care are următoarele caracteristici:    .....■■

- se rețin simultan pulberi și o parte din SO2;


se rețin și o parte din poluanții HCI, HF, NOX. necesitatea tratării apelor uzate

consumuri ridicate de apă

2. VARIANTA 2 - Sistem de reținere a poluanților-uscat - filtru cu saci

care are următoarele caracteristici:

-    nu reține și alți poluanți în afară de pulberi (fum);

-    nu generează ape uzate; .

-    exploatare relativ simplă.

Dimensionarea sistemului de reținere a poluanților se va face

pentru cazul în care funcționeză simultan cele trei cuptoare de incinerare,

cu posibilitatea reglajului debitului la intrarea în instalație *

(fiecare tubulatură prin care sunt evacuați efluenții din cuptoare va fi prevăzut cu clapetă de închidere / deschidere).Pentru dimensionare se vor avea în vedere următorii parametrii:

-    debitul efluenților evacuați/cuptor = 2.000 m3/h; temperatura gazelor la vârful coșurilor existente < 100°C;

4 'i

-    debite    masice    orare    de    poluanți


-‘(gonform raportului ICPET ECO): debit maxim de

..... Î \\

CO 8,38 kg/h, debit maxim de NOx - 0,056 kg/h, qfdbit maxim de SO2 - 2,71 kg/h, debit maxim de pulberi -

! 2,65 kg/h, debit maxim de COV - 0,243 kg/h.

-    respectarea valorilor limita de emisii (V.L.E.) conform

HG 128/2002, si anume:

Indicator/Poluant

U.M.

V.L.E. cf. HG 128/2002

Monoxid de carbon (CO)

mg/Nm3

100

Oxizi de sulf exprimați in SO2

mg/Nm3

200

Oxizi de azot exprimați in NO2

mg/Nm3

400

Pulberi totale

mg/Nm3

30

Acid clorhidric (HCI)

mg/Nm3

60

Acid fluorhidric (HF)

mg/Nm3

4

TOC (compuși organici volatili

exprimați in carbon organic total)

mg/Nm3

20

PCDDs/PCDFs    ■

mg/Nm3

0,1

Cd + TI

mg/Nm3

0,1

Hg

mg/Nm3

0,1

Sb As +Pb + Cr +Co + Cu +

Mn + Ni + V

mg/Nm3

1
Având în vedere că, la Crematoriul Uman Vitan Bârzești se asigură servicii de incinerare pentru întreaga populație a țării, în prezent efectuându-se în medie 20 de incinerări pe săptămână,

întârzierea demarării lucrărilor aferente instalării filtrelor de fum la

Crematoriul Uman Vitan Bârzești va conduce la mărirea concentrațiilor de CO, TOC și pulberi totale emise prin ardere în istalațiile de incinerare, și depășirea valorilor limită admise.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII


2.1. Suprafața și situația juridică ale imobilului

Crematoriul Uman Vitan Bârzești este în Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București.

2.2. Caracteristici geofizice ale terenului

.V

Construcția este amplasată pe partea de est a Șoselei Vitan Bârzești, pe locul unei văi care pornește din zona șoselei.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este situat în extremitatea nordică a Câmpiei de Sud a orașului București, pe locul unei văi de șiroire care debușează în lunca râului Dâmbovița.


■■O

nan viianj^arzești^^i!^

zauaVjianBarzestriBucuFesti —

sector 4    >,    1• r- •

■'?

Stratificația terenului de fundare este caracteriștică Câmpiei de Sud, cu luturi loessoide de 8-9 m grosime, sensibile la umezire, argilizate pe talvegul văii, care au o consolidare mai accentuată.

In zona amplasamentului, stratificarea terenului este ăstfeb^'^îg^


- începând de la suprafața terenului până lâ^adâncimei de 0,80 - 1,40 m, se întâlnesc umpluturi de pământ, sau strat vegetal.

- după epuizarea umpluturilor, se dezvoltă până la adâncimea de 7,30 - 9,00 m, un pachet de strate argiloase cu o compoziție litologică neuniformă și caracteristici fizico-mecanice diferite.

Pânza de apă freatică a fost întâlnită ia adâncimea de 9,30 - 10,00 m. în perioadele cu precipitații abundente se poate constata faptul că nivelul hidrostatic poate marca ridicări de + 1,50 - 2,00 m.

Conform Normativului P100-92, construcția se găsește în zona seismică "C”, având coeficientul de zonare seismică ks = 0,20 definit de raportul dintre accelerația mișcării terenului pe zona amplasamentului și accelerația gravitației, și, deasemenea, caradterizat de perioada de colț Tc = 1,50 sec.

SiucJiu&


________________k______fumlJa CrernatoriuI Uman Vitan Barzești,

^oseauaWitaniBar^eșt};£ucurești~ sector 4


Crematoriul Uman Vitan Bârzești dispune de trei cuptoare de incinerare.

Fiecare cuptor are cate un cos de dispersie,

cu următoarele caracteristici:

-    secțiune circulara cu diametrul la vârf de 535 mm (la interior),

-    înălțime de ce,a 16 m

-    tiraj fortat.


Coșurile de fum ale Crematoriului Uman Vitan Bârzești sunt realizate

din beton armat.


De asemenea, este foarte important de menționat faptul că, înălțimea la care se ridică cele trei coșuri, peste nivelul ultimei terase,

este doar de 150 cm.

de un expert atestat MLPTL.

Consolidarea va trebui să țină cont de următoarele:

-    necesitatea înălțării coșurilor de fum cu aproximativ 250 cm;

-    încărcarea cu instalațiile sistemelor de reținere ooluanti,

c. atât în varianta umedă - hidroclon, cât șb în

varianta uscată - filtru cu saci. '

/    Tipul și particularitățile consolidării pentru fiecare dintre cele trei coșuri

se va stabili în urma expertizării, în funcție de starea actuală a fiecăruia dintre coșuri luându-se, însă, în calcul, cele menționate mai sus.

Soluțiile de consolidare vor fi impuse prin expertiza tehnică.

Metoda de consolidare poate fi:

-    beton armat monolitizat cu coșul existent;

-    elemente prefabricate din beton armat, adăugate la

coșul existent;
-A

I ■    J6.    *•,    : •

îl /SoC-fTA


//


Studiu ^efezăbUii

rinul Uman

IS lalarSi

unre^uii

vnan aarzeșțr 1

•    • ■ •• f*    c •"    A: V-*

VitaniSs

ll£V$ltttjUCUF£bu — -Steel

or 4    ,

—---:-...

2.3.3. Tehnologii de execuție si materiale folosite

în conformitate cu normativul NE012-99, se vor utiliza betoane declasa C12/15 - C8/10.    ,............ .....

Armăturile se vor realiza din otel PC52 și OB37.


H    }


2.3.4. VARIANTA 1 - Sistem de reținere al poluanților umed ~ hîdro^dn /

Hidroclonul este un echipament care aplica o forța centrifuga unui lichid, astfel încât să producă separarea componentelor grele de cele ușoare.

Hidroclonul este un vas închis proiectat pentru transformarea

forței cu care intra lichidul, in mișcare de rotatie. El realizează aceasta

directionand afluxul tangențial, aproape de vârful unui cilindru vertical. Acesta invarte întregul conținut, realizând apariția unei forte centrifuge in lichid. Componentele grele se mișca spre exterior, inspre pereții cilindrului, unde se aglomerează si coboara in spirala spre partea inferioara a vasului, pe unde sunt eliminate. Componentele ușoare se mișca spre axul cilindrului, se ridica si ies inspre partea superioara a vasului.

Sistemul va trebui. alimentat de la o sursa de apa continua si
avantajul ca retine simultan pulberi,' o parte din SO2 si o pâWrfin poluantii, HCI, HF, Nox, chiar daca cei din urmarespecta, in momentul actual, V.L.E.

Totuși, spre deosebire de sistemul de filtrare uscat, hidroclonul

va necesita instalarea unei statii de tratare a apelor uzate rezultate în urma filtrării, pentru respectarea indicatorilor de calitate pentru ape uzate epurate si evacuate in canalizarea orășenească (NTPA 002/2002).

Constituie un avantaj major faptul că sistemul de filtrare poate funcționa la capacitate maximă fără a se lua alte măsuri decât cele referitoare la tratarea apelor uzate. Având în vedere că sistemul de reținere umed (hidrocion) necesită consumuri mari de apă, se poate lua în calcul, în cazul în care costurile sunt rezonabile, varianta stocării unei, anumite cantități de apă pluvială. Această soluție ar reduce considerabil consumul de apă din rețeaua orășenească și ar oferi rezerva suficientă pentru momentele în care instalația de filtrare ar funcționa la capacitatea maximă.

Având in vedere datele de intrare legate de coșuri si efluenti,

dimensionarea sistemului hidrocion - diametrul la intrare si ieșire,

secțiunea cilindrului, se va face in baza proiectului de execuție. După dimensionarea exacta, a sistemului se vor cunoaște si datele despre capacitatea necesara a statiei de epurare.
filtre cu saci


Sistemul de filtre cu saci consta i

in suspensie p.rintr-un material textil dispus su

Sistemul are următoarele


temperatura maximă a gazelor cu pulberi la intrare în filtru: TjmaX=13OoC, concentrația maximă a pulberilor la intrare în filtru: Cj=100g/m3, concentrația maximă a pulberilor la ieșire din filtru (emisii): Ce=0,05g/m3, concentrația uzuală a pulberilor la ieșire din filtru (emisii): Ce=0,001 g/m3, încărcarea specifică a mediului filtrant:    30    -d20 m3/m2h

în funcție de caracteristicile fizico-chimice ale pulberilor și gazelor purtătoare, dimensiunile particulelor in . gazele mute: 0,01 + 1.000 pm, conținutul maxim de pulberi in gazele filtrate: 10 mg/m3, grad de separare: 99,90 + 99,98 %.

Spre deosebire de hidroclon, sistemul cu filtre cu saci are avantajul ca nu generează ape uzate si are o exploatare relativ simpla.

Marele dezavantaj al sistemului este , insa, faptul ca nu se rețin decât pulberile.

Deasemenea, trebuie menționat ca, pentru o mai buna exploatare,

recomandam instalarea unui sistem adiacent de scuturare a sacilor de filtrare -

puls- jet, scuturare cu jeturi autoinduse, etc.


2.4. Instalații aferente construcției » »

2.4.1. Instalații sanitare

t


VARIANTA 1 - Sistem de reținere ai poluanților umed - hidroclon

Sistemul de reținere poluanți umed - hidroclon este un sistem care necesită tratarea apelor uzate pentru a respecta indicatorii de calitate pentru apele uzate epurate și evacuate în canalizarea orășenească (NTPA 002/2002).

De aceea, pentru instalarea acestui sistem este necesară legarea lui la rețeaua existentă la Crematoriul Uman Vitan Bârzești de alimentare cu apă, cu mențiunea obligativității contorizării separate a consumului de apă.

De asemenea este necesară realizarea unei stații de epurare a apelor uzate rezultate, dotată corespunzător cu utilaje și echipamente specifice.

Instalațiile sanitare vor cuprinde și legarea sistmului la rețeaua de canalizare a Crematoriului Uman.


VARIANTA 2 - Sistem defiltru cu saci

Nu este cazul.

2.4.2. Instalații electrice

Pentru protecția coșurilor împotriva descărcărilor atmosferice se va realiza o adaptare a instalației de paratrăznet existentă.

Instalația de paratrăznet prevăzută se va lega de priza de pământ a clădirii.

Dacă valoarea măsurată a rezistenței de dispensie a prizei de pământ folosită in comun nu este mai mică de 1 ohm, se va realiza și o priză de pământ artificială, cu electrozi din țeavă Ol-Zn cu D=21/2‘’ și L= 3m, legați între ei cu platbanda din Ol-Zn 40Z4m.
aferente stației de tratare a apelor uzate, ceea ce va necesita o alimentare corespunzătoare cu energie electrică.

Acest lucru se va realiza prin legarea la rețeaua deja existentă la Crematoriul Uman Vitan Bârzești. Stația de tratare a apelor uzate va fi prevăzută cu un tablou electric dimensionat corespunzător cerințelor și specificațiilor utiljelor și echipamentelor.

VARIANTA 2 - Sistem de reținere al poluanților uscat -


filtru cu saci

Nu este cazul.Studiu a

3reTilireȚuni]îaT3re

'mători

3.ucure

5.5;,

ui Uman Vitan Bâi ști - sector 4

'zesti,'

3.1. VARIANTA 1 - Sistem de reținere al poluanților umed - hidrocion

Valoarea totală:    203.566 RON (exclusiv TVA) in care

construcții-montaj:    114.659 RON (exclusiv TVA)

Valoarea totală:


2^2.243 RON (inclusiv TVA)

in care

construcții-montaj:    136.444 RON (inclusiv TVA)

3.2. VARIANTA 2 - Sistem de reținere al poluanților uscat - filtru cu saci

Valoarea totală: in care

construcții-montaj:


100.046 RON (exclusiv TVA)Valoarea totală:


193.404


RON (inclusiv TVA)


in care


construcții-montaj:


119.054 RON (inclusiv TVA)


3.3. Durata de realizare (în ambele variante):


12 luni


4. FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Investiția va fi asigurata integral (1C|0%) din fondurile de la bugetul de stat (P.M.B.)


întocmit


Propunere tehnică pentru lot 1


Proiectare - Studiu de fezabilitate filtre cuptoare incinerare

Crematoriul uman Vitan Bârzești asigură serviciile de incinerare pentru toată populația țării în prezent efectuându-se, în medie, 20 incinerări pe săptămână.

SSsȘj

Lucrarea de față are în vedere elaborarea unui studiul de fezabilitate pentru „Instalare Filtre Fum Crematoriul Uman Vitan Bârzești”, obiectul studiului de fezabilitate fiind evidențierea celei mai bune soluții pentru filtrarea fumului care rezultă

în urma incinerărilor.

Crematoriul Uman are trei cuptoare de incinerare, care pot funcționa simultan in

anumite momente, funcție denumarul solicitariolr de incinerare. In mod uzual, insa

.."—K


nu funcționează decât cate un cuptor.

Durata unei incinerări este de cca. 1 ora, după care cuptorul este oprit in vederea

curățării cenusei.

Fiecare cuptor are cate un cos de dispersie, cu următoarele caracteristici: secțiune circulara cu diametrul la vârf de 535 mm (la interior), o înălțime de cca 16 m si

tiraj fortat.
Totuși, dacă ne referim la o perioadă mai lungă de func^^iarC a m$t^ației de filtrare, se observă că sistemul de reținere umed nu va necesita mterv^nțn dese la nivelul coșurilor de fum. Din acest motiv considerăm că din punct de vedere funcțional soluția umedă este preferată pentru că deși necesită o intervenție inițială mai mare la nivelul coșurilor de fum și a instalațiilor adiacente, funcționează fără să fie nevoie

de intervenții dese, ca in cazul sacilor dc filtrare. care necesita scuturări dese.


Un alt factor care justifică alegerea soluției umede este cel legat de situațiile de urgență, caz în care necesitatea înlocuirii filtrelor uscate duce la oprirea cuptoarelor. în aceste situații, sistemul de reținere umed va folosi pur și simplu mai multă apă.

2. Din punct de vedere al protecției mediului, cele două variante se diferențiază

destul de clar.

Varianta 1 constituie o soluție optimă, având în vedere că sistemul reține pe lângă pulberi și o parte din SO2 și din poluanții HCI, HF, NOX. Deasemenea constituie un avantaj major faptul că sistemul de filtrare poate funcționa la capacitate maximă fără a se lua alte măsuri decât cele referitoare la tratarea apelor uzate. Având în vedere că sistemul de reținere umed (hidroclon) necesită consumuri mari de apă se poate lua în calcul, în cazul în care costurile sunt rezonabile, varianta stocării unei anumite cantități de apă pluvială.
Această soluție ar reduce considerabil consumă] de ap^hn r^â^^ășenească și ar oferi rezerva suficientă pentru momentele în care instalațfe:de;"filtrare ar funcționa la capacitatea maximă.

Varianta nr. 2 este mai ieftină și mai ușor de implementat, însă dezavantajul major din punct de vedere ai protecției mediului îl constituie faptul că nu poate reține și alți poluanți în afară de pulberi (fum).

Din punct de vedere al siguranței în exploatare, cele două soluții sunt echilibrate.

Varianta 1, soluția umedă necesită supravegherea sistemului de epurare a apelor și întreținerea instalațiilor aferente de la nivelul coșului de fum până la stația de epurare.

Varianta 2, soluția uscată necesită schimbarea frecventă a filtrelor ceea ce presupune personal specializat, condiții de transport și de depozitare specifice și intervenția umană directă la nivelul coșurilor. Costurile de exploaatre sunt deci mari. In plus, cantitatea de manopera consumata pentru curatarea si menținerea lor in funcționare este foarte importanta, iar condițiile de munca sunt grele. Oamenii trebuie sa lucreze cu masca si nu sunt complet feriți de pericolul intoxicării cu praf.

IO,

în anexa laXSaietul de Sarcini - extras din Studiul eîaborifMfcfetCP.E.T. - ECO S.A,

referitor la actualele emisii de poluanți ale coșurilor de fum de la Crematoriu, se recomandă două variante pentru sistemul de reținere poluanți, prezentându-se atât avantajele cât și dezavantajele soluțiilor

-    Varianta 1 - Sistem de reținere umed (hidroclon)

-    Varianta 2 - Sistem de reținere poluanți uscat (filtru uscat)

Varianta 1 - Sistem de reținere umed - hidroclon este un echipament care aplica o Porta

centrifuga unui lichid, astfel incat sa producă separarea componentelor grele dc cele ușoare.

Hidroclonul este un vas inchis proiectat pentru transformarea forței cu care intra

lichidul in mișcare de rotatie. El realizează aceasta direclionand afluxul

tangențial, aproape de vârful unui cilindru vertical. Acesm învârte Întregul continui,

realizând apariția unei forte centrifuge in lichid. Componentele grele se mișca spre exterior, inspre pereții cilindrului, unde se aglomerează si coboara in spirala spre partea inferioara a vasului, pe unde sunt eliminate. Componentele ușoare se mișca spre axul cilindrului, se ridica si ies inspre partea superioara a vasului.


Sistemul va trebui alimentat de la o sursa de apa continua, si. deasemenea va necesita instalarea unei statii de epurarea apei rezultata după

separarea componentelor.

Varianta 2 - Sistem de reținere poluanți uscat - filtre eu saci

gazelor cu particule in suspensie printr-un material texiil

<,

unor saci filtranti.


consta in trecerea
In Studiul elaborat de l.C.P.E.T. -- ECO S.A., avem date /eferitoarc ia emisiile existente la coșurile de (um. si anume: viteza efluenti evacuați, la vârful coșului, - 4,5 m/s, temperatura efluentilor evacuați - 92°C, debite maxime de CO - 8,38 kg/h, NOX - 0,056 kg/h, SOț - 2,71 kg/h, pulberi - 2.65 kg/h, COV • 0,243 kg/h.

Evacuarea in atmosfera, prin coșurile de dispersie, a unui l'uni negru, asociat eu mirosuri rezultate prin arderea materialeror textile si de pielărie, produc in zona un impact vizual negativ si discomfort.

Valorile măsurate ale concentrațiilor de poluanti din efluenti evacuați de un cuptor de incinerare au evidențiat depășiri semnificative ale valori ilor limita de emisii cf. HG 128/2002 pentru poluantii CO, pulberi totale, SO? si TOC si respectare valorilor limita pentru de emisii pentru NOX, HC1, HF, metale grele, PCDDs/PCDFs.

Pe coșurile de fum

existente se va instala un sistem


de reținere poluanti,


dimensionat astfel:

«sg


pentru cazul funcționării simultane a celor 3 (trei) cuptoare, cu posibilitatea reglării debitului la intrarea în instalație -clapete de închidere / deschidere, având în vedere faptul că, în mod uzual funcționează un singur cuptor din cele trei existente;

pentru un debit de efluenți/cuptor de 2.000 m3/h

pentru o temperatură a gazelor la vârful coșurilor existente mai mică de 100°C
Sistemul are următoarele caracteristici principale generîrfei^emperatura maximă a gazelor cu pulberi Ia intrare în filtru: T„1-,.JX=1 30l>C, conecnirația maximă a pulberilor la intrare în filtru: Ci=100g/m3, concentrația maximă a pulberilor la ieșire din filtru (emisii): Cc:=0,05g/rn'i, concentrația uzuală a pulberilor la ieșire din filtru (emisii): Cc=0,001 g/mJ, încărcarea specifică a mediului filtrant: 30 -xl20 m'Vnrh în funcție de caracteristicile fizico-chimice ale pulberilor și gazelor purtătoare, dimensiunile particulelor in gazele brute: 0,01    1.00b um, conținutul maxim de

pulberi in gazele filtrate: 10 mg/m3, grad de separare: 99,90    99.98 %.

. Având în vedere avantajele și dezavantajele prezentate în studiu pentru cele două soluții ale sistemului de reținere pulberi, considerăm că:

1. Din punct de vedere funcțional, cele două variante se diferențiază destul de clar.

Varianta 1, soluția umedă, este mai greu de implementat, are o perioadă de testare mai mare și necesită și o epurare a apelor uzate.

Varianta 2, soluția uscată, are următoarele avantaje: nu generează ape uzate și are o exploatare relativ simplă, in cazul existentei unui sistem de scuturare a sacilor (puls- jet, scuturare cu jeturi autoinduse, etc.).

Din punct de vedere al Normelor ^.3țî^L*esne obligatorie stabilirea unui program riguros de inspecție la nivelul coșurilor de fum.

Studiul de fezabilitate ce urmează a se elabora va analiza toate implicațiile pe care varianta 1 - sistem de reținere umed (hidroclon) le va avea atât la instalare cât și în exploatare.

Se vor studia efectele:

-    în ceea ce privește protecția mediului, stabilindu-se exact care sunt limitele maxime de poluare acceptate după instalarea filtrelor, și care sunt implicațiile rezultate din întreținerea acestor filtre astfel încât să nu fie depășite aceste limite de poluare.

-    în ceea ce privește siguranța în exploatare, la nivelul structurii de rezistență a coșurilor de fum pe care se va instala respectivul sistem, se vor propune expertizări și, dacă va fi cazul, consolidări ale acestora, astfel încât să nu fie periclitată utilizarea în condiții de maximă siguranță a cuptoarelor

de incinerat.

-    în ceea ce privește costurile de instalare, se va întocmi devizul financiar al lucrării, care va evidenția valoarea estimată a investiției.

-    în ceea ce privește costurile de exploatare, ele se vor evidenția, la nivel de intervenții necesare de-a lungul timpului, la sistemul de filtrare, funcție de

, tipul sistemului, de specificațiile lui tehnice și de garanția lui.

La elaborafea studiului de fezabilitate se va avea în vedere documentația pentru „Analiza fum - Crematoriu Uman Vitan Barzesti” elaborată de I.C.P.E.T. - ECO S.A..

în execuția studiului de fezabilitate se vor respecta toate normele legale, tehnice și de protecție a mediului care sunt în vigoare.