Hotărârea nr. 222/2007

HOTARAREnr. 222 din 2007-09-27 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI LUCIAN GIURCHESCU
HOTARARE nr. 222 din 27/09/2007
HOTARARE nr. 222 din 27/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti domnului Lucian Giurchescu

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Cultura;

Vazand raportul Comisiei Invatamant, Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 36 alin. 8 si art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Articol unic – Se confera titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti domnului Lucian Giurchescu.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.09.2007

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 27.09.2007

Nr.222