Hotărârea nr. 218/2007

HOTARAREnr. 218 din 2007-09-20 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 53.512 MP, SITUAT IN B-DUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 242/2006.
HOTARARE nr. 218 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 218 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea terenului in suprafata de 53.512 mp., situat in B-dul. Basarabia nr.37-39, sector 2 din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si abrogarea Hotararii C.G.M.B nr.242/2006

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale  de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” si art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea terenului in suprafata de 53.512 mp., situat in B-dul. Basarabia nr.37-39, sector 2 din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Terenul se identifica potrivit planului topografic scara 1:2000 prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Hotararea C.G.M.B. nr.242/2006 de abroga.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.218