Hotărârea nr. 217/2007

HOTARAREnr. 217 din 2007-09-20 PRIVIND APROBAREA CUMPARARII TERENURILOR SITUATE IN STR. FANTANICA NR. 39, AFECTATE DE LUCRARILE NECESARE REALIZARII ARTEREI STR. DOAMNA GHICA-BD.CHISINAU SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 34/2011
HOTARARE nr. 217 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 217 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea cumpararii terenurilor situate in Str. Fantanica nr.39, afectate de lucrarile necesare realizarii arterei Str. Doamna Ghica-Bd. Chisinau

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Infrastructura si Servicii Publice;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

Avand in vedere Hotararea CGMB nr.307/2003 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei " Artera de circulatie intre b-dul Doamna Ghica si B-dul Chisinau" - Municipiul Bucuresti, faza - studiu de fezabilitate";

In temeiul prevederilor art. 123 alin.(1) si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba cumpararea terenurilor situate in Str. Fantanica nr.39, afectate de lucrarile necesare realizarii arterei Str. Doamna Ghica-Bd. Chisinau, identificate potrivit planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Perfectarea transmiterii dreptului de proprietate se va efectua dupa constatarea si verificarea tuturor documentelor care atesta existenta dreptului de proprietate (titlu de proprietate, documentatie cadastrala, declaratie pe propria raspundere ca nu exista litigii sau cereri de retrocedare, conform prevederilor legale in vigoare).

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.217Mu M ff&uu •


3