Hotărârea nr. 215/2007

HOTARAREnr. 215 din 2007-09-20 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN SPLAIUL UNIRII NR. 76, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 378 MP, PENTRU EXTINDERE CLADIRE DE BIROURI
HOTARARE nr. 215 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 215 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, in suprafata de 378 m.p., pentru extindere cladire de birouri

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte, al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand  raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 15 lit. e din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit. b, art. 45 alin.(3)si art.123 alin.(1)din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, a  terenului in suprafata de 378 m.p. apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, catre S.C. STEILMANN VESTICO S.R.L., in vederea  extinderii unei cladiri de birouri.

Terenul se identifica conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani.

 

Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, modificata.

 

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia de Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.215