Hotărârea nr. 214/2007

HOTARAREnr. 214 din 2007-09-20 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VIDIN NR. 54, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 60 MP, PENTRU EXTINDEREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE SERVICII MEDICALE.
HOTARARE nr. 214 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 214 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea , fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str. Vidin nr. 54, sector 2, in suprafata de 60 mp, pentru extinderea unei constructii cu destinatia de servicii medicale

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 15 lit. e din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit. b, art. 45 alin.(3)si art.123 alin.(1)din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, a terenului  in suprafata de 60 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat in str. Vidin nr. 54, sector 2, catre dl Despa Niculae, in vederea extinderii unei constructii cu destinatia de servicii medicale.

Terenul se identifica conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Durata concesionarii este de 49 ani.

 

Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data semnarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, modificata.

 

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia de Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.214