Hotărârea nr. 213/2007

HOTARAREnr. 213 din 2007-09-20 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 270 MP, SITUAT IN STR. ERNEST DJUVARA NR. 7, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE
HOTARARE nr. 213 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 213 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 270 mp, situat in Str.Ernest Djuvara nr.7, sector 6, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinte

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.13(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.“c”, alin.(5) lit. “b”, art. 45 alin.(3) si art.123 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani, a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 270 mp,  situat in str. Ernest Djuvara nr.7, sector 6, identificat conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinte.

Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

           

Art.2   Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.3  Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.213h.A rV’/L-’^cT


■73'ă:


‘\


"&■
Zț./13 33 <?S)


(27;


.../<•


(73:'»


Q/ A,


PPtfoss' x

ZiȘșG


xk


r'-,yȔ


\Vijr>. _<v-

7J âS 0.    *1 ''.

*7J4j ’ t '*•3-/) J


«0-


UJS 71? A+


-0


A?


<L>

/O-

Q7J?Z

<to

CL


' = G--G


jn n


I / .S.-r


fz< !


,. . nsef /,i''Q " h -.


<-VA


Wi.

Wr t


X7ÂJ3


TJX “tT?3'

fer.jfcsz^

B*


V

J. 1063


„„ X.    A7J36

7376 3^ AXlS/j

, , [FW-U °7J// ăă'7


r,

33.    -„A


L..I

7


X6-C/.


:$■/


y, hd:,

/ 7 P'îc ry'r


>r I !"—■•’"■, „ î'9 , • /    (?»■> /.. -f

'-.' I 1    ■’• 1 I .    *,


•V


/    ... ’ l


<7 %‘

•/+


£

'a VjTTJpAi^^a’'^

V'^Ir-L-ZJĂX'


.6 !


'V\ X’ ;    /    / t~T


.'03

<z£


Z7J_ZȘ ,, [ZJO.J


-^-259^3^' 67333^    ‘~~33


,r? \


^7f13.26

5 7 /(?») n*??' .oTX ■ 0 AXX?


‘ 7J /O*


X i v    , V- oac>< 7 ,?Z    -.    ■'*“■! fc-* '••    /

otsssmxbxIx


.. '?S> X    & f? >'-■ ■”

■v&A *. ;    a --    -i■■•' sX, t <2.753i[


73VC

7292


&YȚ3&'-.

G


,-■> i,A '•*


ggigj£^ D(orin ) S(tefan) Birou de Arhitectura

Culeu Caluiusilui—Nr. lAj—Bloc 38—Scnrn .T—Sector 3_București

Telelon/Fox: (0040.1)322.37.00 (0040.1)322.37.51 E-mail: dsbafrîic/ni.ro


Z’-S U


'Leu. <î-c u^£,L-r-CX^.Ez«2l,


proiect: IMOBIL


l^tCUINTE


“ERNEST DJUVARA^


denumirea ptais-. •


clier^: s.c. SIHART CONSTRUCTIVI.


faza:ORGANIZARE oe Șantier


arhitect/.y.

dcwmstefanX


\6URoLa j


JX3'? .

$>nfundat5>M

© <>    72.35    .73. rf

4i?7 O:-/O7    rAil    ~7::!>-


'XTOFANBRȘrHlREA'


'Î.&A


a-,    ’. /■''x'V''-

/. < \

Ii!3.'/J    7

.w;'    \


_•    ■_'. ulijwfyproiEcl\

:7 0^12ț05

; ^Ic&cai-rly'ȘUU    (tdld! 1 l.o\^0C


^r~