Hotărârea nr. 212/2007

HOTARAREnr. 212 din 2007-09-20 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. ROMULUS NR. 30, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 170 MP NECESAR REALIZARII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA.
HOTARARE nr. 212 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 212 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str. Romulus nr.30, sector 3, in suprafata de 170 m.p. necesar realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale  de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.15lit.(e) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(2)lit.“c”, alin.(5) lit.“b”, art.45 alin.(3) si art.123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1 Se aproba concesionarea, fara licitatie publica, catre S.C. Saima Romecanica S.R.L a terenului in suprafata de 170 m.p. apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str. Romulus nr.30, sector 3, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta.

Terenul se identifica conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Durata concesiunii este de 49 de ani.

 

Art.3 Redeventa minima anuala se va stabili la data semnarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.211/2006, modificata.

 

Art.4 Primarul General, prin Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana prin Directia Administrare Patrimoniu va incheia contractul de concesiune, iar Directia Generala Economica prin Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.212