Hotărârea nr. 211/2007

HOTARAREnr. 211 din 2007-09-20 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 243,60 MP, SITUAT IN STR. CORCODUSULUI NR. 14B, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTA.
HOTARARE nr. 211 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 211 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a  unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 243,60 mp, situat in Str.  Corcodusului nr. 14 B, sector 6, pentru realizarea  unui imobil cu destinatia de locuinta

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte, Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

In conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”c”, art.36 alin.(5) lit.”b”, art.45 alin.(3) si art. 123 alin.(1) si alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba concesionarea prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 243,60 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Str. Corcodusului nr.14 B, sector 6, in vederea realizarii unui imobil cu destinatia de locuinta.

Terenul se identifica conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani.

 

Art.3 Licitatia va fi organizata de Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte.

 

Art.4 Redeventa minima anuala se va determina la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.5 Primarul General al Municipiului Bucuresti prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.211J.kV Mp /tz3

f\ £ l'\ _ <*


as® X^w#/bconsmnta = iju,0omp; -kGS5îa;.u


'    ~ r ■ r~ •' !■-' f ^-7    a''    !■    •>' .

I ;    /./    /    / -/<_'. >t>

ț UMFU

I k >    / .•-? X k -


?,-x    17n nn ~r op / o/p <o

CUT b nr. 14= 465-00 / 243,60 mp = 1,5


0.&0 = 274,20 mo

<«s o o --,>J,UF i,Z'M

/Q \


-m


z\.


•za /izxMO X,. / eț/ .pm z V Z/XX ^O/X-ZZ 4U „ ^/W/Ok \Z .:

<-/ O4 '■. m?    >~2 '


n    X/ « ■ '    -, 4?s?    /

< X */    ;-.4P. r?N

•-X. H A,y ,/>?■ ■■'Z "nm'/kkki \ ’FakJ yy, yr~ n.yyy.


lO


X. '-î3<<£S'    'V’-zk

0000 vb>^"ORs. XZLkX.NN'xrf/


ș/£r *

7    0 et‘Z$ 'lwZ\ykZf m pk vurl U>kkk4X, nkA


k*v\ < xj \ sU A'AAtf ^s»<- “X7

- /''\ Wa <xmM W

-o.    \x\ -O 4 \’ZX5Z’<S5%. a m/ /' _

/ PsX m    UsfeT A /

/s.    //X    \\    Oh.\«^/£^fc.    / X /;0<4.-’ -• ’-X.

UMf ^CF5^^^^«0SONiX®H^-

«w m <®i /r^w^


A.cy/F

7&-


y^-s -2/ f/y g$ f , m /-£/?'aj? / cD

aS_..//?______< i/$} /py-c&ofc<77, p.

O- /\-r>LEGENDA-


LIMITA PROPRIETATE PARTICULA LIMITA PROPRIETATE DAEI :

1 CONSTRUCȚIE EXISTENTA


PA*>«’ s / X"' /o.

_* fl/:F

/ £~yy f

iii

UpLTFOO

XG>.£E5iONARH TEREN

EXTINDERE LOCUINȚA

str. Corcodușului nr. 14B, sector 6

AUTORIZAȚIE: J40/7933/1&92    J

TEL; 212 0004 0722 244 077 •■**-'

București

SEF PRCIECT |ARH.R. HRISTESCU f',iY,L/

si-ara 1/SCO    10.03X003    F.c.x    ?./-. C.

PROIECTAT j ARH.R. HRJSTECCU j/ '

DESENAT    ’ARH R. HRiSTESCU [ ’ /ZA

PLAN CU SITUAȚIA EXISTENTA j

VERîPîCAT    (ARH.D. HRISTESCU • A

1 -