Hotărârea nr. 210/2007

HOTARAREnr. 210 din 2007-09-20 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENURILE IN SUPRAFATA TOTALA DE 12.619,774 MP, PROPRIETATEA S.C. ROMAERO S.A. SI TERENURILE IN SUPRAFATA TOTALA DE 12.619,773 MP APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOTARARE nr. 210 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 210 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  aprobarea schimbului de proprietati intre terenurile in suprafata totala de 12.619,774 m.p, proprietatea S.C. ROMAERO S.A. si terenurile in suprafata totala de 12.619,773 mp apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala  si Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.36 alin.(2) lit. »c », art. 45 alin.(3)  si art.121 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1  Se aproba  schimbul de proprietati intre terenurile in suprafata totala de 12.619,774 m.p, proprietatea S.C. ROMAERO S.A. si terenurile in suprafata totala de 12.619,773 mp apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situate in zona cartierului Henri Coanda.

 

Art.2 Terenurile prevazute la art. 1 se idenfica potrivit planului de amplasament, intocmit de expert tehnic judiciar Dinca Cornelia, prezentat in anexa 1 .

 

Art.3 Se insuseste raportul de expertiza tehnica-evaluare intocmit de expert tehnic judiciar Dinca Cornelia, prezentat in anexa 2.

 

Art.4 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.210S colt 1


fa'


Nume

Punct

COORDONATE FOIȘOR

X(m)

Y(m)

1

555847.03

344855.13

2

555845.99

344827.52

3

555830.16

344828.18

4

555836.32

344840.13

S = 2i

16.004mp    ;


S Coli 2


l iliu/

r " '

lllihl'7

COCR.DOt lATE FOISC’P

Pui’iCi

■fim

i'nn)

30

56657C.67

344924,22

51

5G6253.29    |    SitAO’lO.CC

32

6566.06 11

'•44912.02

33

56SS9A87

>44?O7.S'3

34

556557.76

34-1369.34

35

556570.24

344303.02

—Ib“

556532.74

344507.54

555522.19

54 -I3C6.16

.3-

556532.13

344330.63

39    |    5505-15.55

344352.30

40

556545.61

P    34-1379.61

41

556551.24

544393.21

42

553559.55

34J920..35


: M/£a&,~c


XT

R. sTEf’tY v-f.

'i tni)

—-

?-î47’7 -,n

34 4? !?'.:?

3447 v.V?S

3J47.I4 ;•=;

34473-».57.    j

<4403--c-G

344651.07

344686.64

244589.59

344630.32

344692.30

344695.40

(    344696.52

344633.65

344693.05

34 J713.52

Xj■Ci ih rtn

i lume

Plinei

COORDONA 1

f~ STER.EC’70

X(m)

Y'rn)

53

556605.50

144747.60

54

556SC6.7C

   3 .»474S.£5

55

556603.27

344750.27

56

£56530.41

344752.64

57

55C633.91

r    3-14725.36

53

556635.24

2447i;i.'51

59

555537.92    j

244L-33.73

60

556620.99

3446S7.46

51

556600.61

344623.11

62

556599.21

344653.63

63

55o5S7.76

244'55'l .4 I

«5-1

556501.15

5447 1G.83Nume

Punct

COORDONATE FOIȘOR

X(m)

Y(m)

5

555823.69

344788.14

6

555942.11

34479872

7

555928.66

344692.47

A

8

555904.53

344696.14    „

9

555870.14

344708.39    ,

10

555841.78

344733.91

11

555823.58

344758.43    \

1 12

555823.21

344782.14


= 9090.08mp S Busola


Nume

Punct

COORDONATE FOIȘOR

X(m)

Y(m)

13

555945.11

344913.23

14

555992.30

344860.70

15

555999.49

344855.01

16

556018.96

34485221

17

556032.96

344834.53

18

556028.91

344815.83

19

556014.20

344807.22

20

555985.90

344825.08

21

555979.26

344851.07

22

555927.72

344907.95


krPt»n£P I

«3

flCOQ^feoKATE FOIȘOR uc? ,_.--h    . .

< S? «~X(m)<|j

- p-    ff

Yim)

244907.54

? Co >*563"^/

344907.55

• sșsașT^?

34490S.7O

’'WV^<55.74    1

344695.94

47""i

~    556666.21

344637.50

43

555669.91

344321.61

49

£56624.50

344613.54

50

556615.33

344813.63

5'.

556615.84

244616.72

52

556630.91

3-14866 26
RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA -EVALUARE IMOBILIARA

Capitolul I - Introducere

Beneficiar: - Agenția Naționala Pentru Locuințe

B-dul Unirii nr.61 Sector 3, București

Expert tehnic: -ing. Dinca Cornelia (atestat Ministerul Justiției -legitimație nr. 3541 - 9835)

Capitolul II - Obiectivele si scopul raportului de expertiza tehnica

Beneficiara solicita efectuarea unei expertize tehnice imobiliare care sa evalueze suprafețele de teren situat in București , sector 1, cartier Henri Coanda colorate in planul de situație anexat cu culoare verde, respectiv culoare roșie..

Raportul de expertiza tehnica imobiliara este necesar in vederea unui schimb de terenuri intre PMB si ROMAERO SA
-Zona roșie: este alcatuita din trei parcele cu osuprafata totala de:

246,004 mp + 9090,08 mp + 3.283,69 mp = 12.612,774 mp

-Zona verde este alcatuita din patru parcele cu suprafața totala de:

4.291,55 mp + 4.103,611 mp + 2125,40 mp + 2099,21 mp = 12.612,773 mp deci suprafețele zonelor de teren al cărui schimb se dorește sunt egale. -Ambele zone de teren fac parte din noul cartier de locuințe Henri Coanda ,

pentru care exista un PUZ aprobat

-ANL are terenul in folosința pe perioada execuției lucrărilor de construcții locuințe cartier Henri Coanda, conform HG 239 / 2004.

-In viitorul apropiat, terenul - ambele zone - va avea toate utilitățile: energie electrica, apa, canalizare, gaze, telefonie, drumuri de acces asfaltate, modernizate la distante de pana la 100 m

Capitolul IV Evaluarea terenului

IV /1 Stabilirea prețului unitar

Metodologia de calcul a evaluării terenurilor apartinand domeniului privat sau public al Municipiului București este conform Hotărârii nr. 207 din 29,09,2005 a CGMB, Anexa 2 si Hotărârii nr. 286 / 22.12,2005 a CGMB

Astfel, formula de calcul a prețului unitar este:

P = kxAx(1+S + D + <3 + T + Tf+E)xMxFxHxU ,

unde:

A = preț de baza (zona 3) = 1.50 lei/mp S = instalații sanitare = 0 D = tip de drum de acces (balast) = 0,062 G = instalații gaze = 0 T = termoficare = 0 Tf = telefonie = 0

f Construcții [- 3541 - 9835 'WCĂCOSNEyJ


• /o • 2c€:^


E = electricitate = O M = arie construibila =1,5

F = coeficient privind natura de fundare (terefylnqr^l^fj

H = regim de inaltime = 1

U = tipul de utilizare al terenului (locuințe si anexe tenice aferente -post trafo, punct termic, statie hidrofor, etc) = 2

K = coeficient de actualizare a valorii de baza, in funcție de variația cursului de schimb comunicat de BNR =

= cursul BNR al euro la data evaluării (14.01.07) / cursul BNR al euro la 29.09.2005, data HCGMB nr. 207 ) = 3,4053 / 3,5084 = 0,971

Deci prețul unitar este:

Vp = 0,971 x 150 lei/mpx(1 + 0,062 )x1,5x1x1 x2 = = 145,65 x 1,062 x 3,00 = 464,0409 lei/mp

sau 464,0409 lei/mp : 3,4053 lei / euro ~ 136 euro/mp

Din anunțurile din “mica publicitate” rubrica vanzari , din banca de date a Corpului Expertilor Tehnici din Romania, se rețin preturi cerute la vanzare pentru terenuri amplasate in aceiași zona, astfel:

Nr.

Amplasament

Preț unitar (E / mp)

1

Baneasa zoo

150

2

Baneasa -Sisesti

200

3

Baneasa Privighetorilor

135

4

Aviației Aerogării

150

5

Baneasa Jollie Vile

190

6.

Baneasa cartier nou

J

200

Rezulta o medie a preturilor solicitate pe piața imobiliara de 1.025 euro : 6 cazuri ~ 170 euro/mp

la care se aplicând ecartul (diferența dintre prețul cerut la vanzare si prețul la care se realizează tranzacția) de circa 5 % rezulta:

170 euro/mp x 0,95 ~ 160 euro/mp Se apreciza ca preț unitar media dintre cele doua valori:

P = (136 euro /mp + 160 euro/mp ) /2 = 148 euro/mp■ ClV

IV/2 Stabilirea valorii de circulație a terenului


Deoarece zonele de teren al cărui schimb se dorește au -aceeași suprafața = S = 12.612,773 mp -amplasare in aceeași zona a orașului - noul cartier de locuințe Henri Coanda -aceleași dotări social urbane, administrative , etc -aceeași destinație (exista un PUZ al zonei aprobat) este normal ca prețul de circulație sa fie același.,

V = 12.612,773 mp x_ 148 euro/mpA = 1.866.690 euro Sau 1.866.690 euro x 3,4053 lei/euro = 6.356.640 lei


Capitolul V - Concluzii

1. Deoarece zonele de teren al cărui schimb se dorește au :

-aceeași suprafața = S = 12.612,773 mp

-amplasare in aceeași zona a orașului - noul cartier de locuințe Henri Coanda -aceleași dotări social urbane, administrative , etc -aceeași destinație (exista un PUZ al zonei aprobat)

este normal ca prețul de circulație sa fie același. ,

adica:

Zona colorata cu roșu in planul de situație V= 1.866,690 euro Sau V = 6.356,640 lei

Zona colorata cu verde in planul de situație V= 1.866,690 euro Sau V = 6.356.640 lei

2.    Cursul BNR al euro la data evaluării (14.01.2006) a fost 3,4053 lei /euro

3.    Raportul de expertiza tehnica imobiliara - evaluare, este necesar in vederea unui schimb de terenuri intre PMB si ROMAERO SA

Se anexeaza: -plan de situație cu zonele de teren al cărui schimb se dorește


7