Hotărârea nr. 21/2007

HOTARAREnr. 21 din 2007-01-18 HOTARIRE 21 din 18/01/2007 PENTRU SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "REFACEREA INFRASTRUCTURII IN ZONA PILOT A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" CU FONDURI NERAMBURSABILE OFERITE DE GUVERNUL OLANDEZ
HOTARARE nr. 21 din 18/01/2007
HOTARIRE 21 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru suplimentarea valorii investitiei “Refacerea infrastructurii in zona pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti” cu fonduri nerambursabile oferite de Guvernul Olandez

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei Economice Buget Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Contractul de credit nr.26313/24.04.2004 incheiat intre Municipiul Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea proiectului privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.67/2003;

Tinand seama de prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.65/2003 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Restaurarea zonei istorice“ cuprins in proiectul privind Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti si de prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.122/2003 prin care a fost modificata Hotararea C.G.M.B. nr.65/2003. De asemenea, tinand seama de Hotararea C.G.M.B. nr.35/2006 prin care a fost suplimentata valoarea investitiei “Refacerea infrastructurii in zona pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti”;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”b”, alin.(4), lit.”a” si art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.65/2003 prin suplimentarea valorii investitiei “Refacerea infrastructurii in zona pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti” din cadrul Programului Multi-Sector al Municipiului Bucuresti cu fonduri nerambursabile oferite de Guvernul Olandez in valoare de 1.888.408 Euro, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1, in valoare de 22.008.408 Euro se asigura din imprumutul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) – 8 milioane Euro, alocatii de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti – 12,12 milioane Euro (in conformitate cu Hotararea C.G.M.B. nr.35/2006 privind suplimentarea valorii investitiei “Refacerea infrastructurii in zona pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti”) si fonduri nerambursabile acordate de Guvernul Olandez, prin Ministerul Afacerilor Externe al Olandei si administrate de BERD – 1.888.408 Euro.

Art.3 Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze Acordul de Management al Grant-ului intre Municipiul Bucuresti si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in calitate de administrator al fondurilor oferite de Guvernul Olandez prin Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.

Art.4 Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Managementul Creditelor Externe si Directia Financiar Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 21