Hotărârea nr. 208/2007

HOTARAREnr. 208 din 2007-09-20 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN BDUL. MIRCEA VODA NR. 22B, SECTOR 3, PROPRIETATEA S.C. HALCO TRADING SRL SI TERENUL SITUAT IN STR. NEGOIU NR. 48, SECTOR 3, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOTARARE nr. 208 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 208 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea schimbului de proprietati intre terenul  situat in Bdul.Mircea Voda nr.22B, sector 3, proprietatea  S.C. HALCO TRADING  SRL si terenul situat in str.Negoiu nr.48, sector 3,  apartinand  domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In temeiul art.36 alin.(2) lit. “c” si art.45 alin.(3)  si art.121 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

           

Art.1 Se  aproba  schimbul de proprietati intre terenul in suprafata de 197,50 mp situat in Bdul. Mircea Voda nr.22B,  sector 3, proprietatea  S.C. HALCO TRADING SRL si o parcela in suprafata de 415 mp. situata in str.Negoiu nr.48, sector 3, apartinand domeniului privat al  municipiului Bucuresti.

 

Art.2 Terenurile prevazute la art.1 se identifica potrivit planului de amplasament si delimitare al bunului imobil situat in str. Negoiu nr.48, sector 3, scara 1:250, precum si planului de amplasament si delimitare a bunului imobil situat in B-dul Mircea Voda nr.22B, sector 3,  scara 1:400, intocmite de autorizat Cioanca Neculai,  ce constituie anexele 1 si 2  la prezenta hotarare.

 

Art.3 Se insuseste raportul evaluare a proprietatilor imobiliare de tip “teren”, situate in Bucuresti, B-dul Mircea Voda nr.22B, sector 3 si str. Negoiu nr.48, sector 3, intocmit de S.C. FIN CONTROL CONSULTING S.R.L., anexa 3 la prezenta hotarare.

           

Art.4  Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

           

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.208PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL


(intravilan) SCARA 1:400


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Unitatea administrativteritorială SECTOR 3 COD SIRUTA 179 169 Adresa bunului imobil:

Bd. Mircea Vodă nr. 22B Nr. cadastral al bunului imobil

/'aht /cJ- !    '    -    < J

f)rJ

Numele și prenumele; proprietarului: KHAZAAL KHALED

/ '

Domiciliul:Pct

X

Y

1

557373.281

337197.037

2

557377.700

337181.580

3

557365.840

337178.970

4

557362.250

337188.500

5

557362.050

337194.700

6

557365.950

337195.000

S = 197.50 mp

Str. IULIU KAIUISCII

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL^ '

(intravilan)    —........

SCARA 1:250    /

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    Unitatea administrativ teritorială SECTOR 3

Pct

X

Y

1

559022.136

336785.560

2

559038.800

336/70.521

3

559025.176

336757.531

4

559009.126

336770.845

S = 415 mpMUNICIPIUL BUCUREȘTI Adresa bunului imobil:


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:500

Unitatea administrativ teritorial,


Str. Negoiu nr. 48rtrdZj 'i-PTî7 i U

xO_»

L/ / /

O-uJfT’

/Ax

z    - /

>-7Î

' ' — \

C -    '

/

z

K 72,2^ / 7/ - ^/

rr,'

7^-7 ».-> A / -< /

xv r»/z'

z

f

f

/

tfjb

:S5

? Zz

7

/

_ '//

r >

/


.    16-271    Z-’ * >'■

76 b 8 s\ ' fi ,•

’-icâ6' a


<4


<</


/*

, ', _, — .

i T-! c. ~ «tn -


7’<A    -.    _

/ /rr s    ■&/ <i    —

A .    \    -

 ,?p    7


Âfț?'


, Aw«^ /'    *- /8    -7?

:    •<    </c

.A 5? <\    iS-- -27

/\ 4-,? ;:.Ți/    , ..

/ u ‘x r/ ■* 'he1/ s\ \ S '-. 7 f& \-Q\ .-_,,,,-i- X '7? Su> \ O ‘vaaft.SL/ U^/jU 2


*D' fț, ;i6 /

■ / -■,.7\


/ a 'oX / oSfc'Sx A •Ax A\ A, (------


FINcontrol Consulting S.R.L


Str. Dristorului nr, 112, isector 3 Tel. 0722 511 201

Tel/Fax. (021) 323.05.37    ,x^'Ci*

e-mail 1in_.control@yahoo.con£? „,v,

J 40/1063/1999; CIF RO 114^$$®.

. '"■'■■‘■tex


4âi) /


MEMBRU AL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA


\>Pi


—____


CONSULTANTA - EVALUĂRI


LAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DE TIP « TEREN » SITUATE IN BUCUREȘTI > BLD. MIRCEA VODĂ NR. 22 B (FOSTA 34),

SECTOR 3

r STR. NEGOIU NR. 48, SECTOR 3

■£\
v V $/l /

• •    • *j*/« •*••••••••«•••••


1.    SINTEZA EVALUĂRII................K. «iX». &i. J.............. 1

1.1.    Rezultatele evaluării................. 2

1.2.    Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului................. 2

1.3.    Certificare........................................................... 3

2.    CONSIDERAȚII GENERALE....................................... 4

2..    1. Obiectul evaluării. Drepturi de proprietate evaluate............. 4

2.2.    Scopul evaluării......................................................4

2.3.    Clientul și destinatarul lucrării (instrucțiunile evaluării)......... 4

2..    4. Bazele    evaluării........................................................4

2.4.1.    Ipoteze și condiții limitative................................5

2.4.2.    Valoarea estimată............................................6

2.4.3.    Data evaluării............................................... 6

2.4.4.    Data inspecției...............................................6

2.4.5.    Metodologia de evaluare folosită..........................7

2.4.6.    Modalități și termene de plată..............................7

2.5.    Responsabilitatea față de terți........................................7

2.6.    Sursele de informații.................................................8

3.    PREZENTAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE................8

3.1.    Identificarea proprietății. Aspecte juridice.........................8

3.1.1.    Situația juridică...............................................10

3.1.2.    Descrierea amplasamentului ...............................10

3.1.3.    Descrierea proprietății imobiliare..........................10

3.2.    Analiza pieței imobiliare...........................................10

4.    EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE....................14

<1. Cea mai bună utilizare (CMBU) ...................................14

4.2.    Procedura de evaluare ..............................................15

4.2.1.    Metoda comparației directe............................... 15

4.2.2.    Metoda reziduala ................................................... 18

4.3.    Reconcilierea rezultatelor...........................................20

ANEXE........................................................................21

1.    PREZENTAREA EVALUATORULUI...........................21

2.    DOCUMENTE......................................................24

faulta Ico/'

Capitolul 1    4^ j® _

SINTEZA REZULTATELOR

Obiectul evaluării    _

i

Proprietățile imobiliare “teren” situate in:    V " '    ț

•    București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. âl^±(fotta nr. 34),

Sector 3, , nr. Cadastral 4921, inscris in C.F. nr. 19682 conform incheierii nr.

5682/(12.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

•    București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp

Scopul evaluării

Estima rea valorii de piață a proprietăților imobiliare, așa cum este definită în standardul internațional de evaluare IVS 1.

Clientul a solicitat aceasta evaluare fiindu-le necesara la Autoritățile Administrației Publice Centrale si Locale ale Municipiului București in vederea efectuării unui schimb imobiliar.

Descrierea proprietății imobiliare

Din punct de vedere al caracteristicilor geotehnice, este un teren normal, care prezintă unele denivelări.

Echipiirea tehnico — edilitară a zonei în care se află imobilul:

-    rețele apă - canal;


-    rețele energie electrică ;

-    rețele de gaze naturale;

-    rețele de telefonie ;

-    rețele de transport urban.

Poziția terenului față de accesul la rețelele de transport:

-    transport rutier;

-    irransport feroviar;

Se evaluazea dreptul de proprietate asupra terenului

>    București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3,, nr. Cadastral 4921, inscris in C.F. nr. 19682 conform incheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

>    București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp

Inspecria proprietății a fost efectuată de către ing. ec. Daniela RUSU.

Abordarea evaluării proprietății este conform prevederilor standardelor internaționale de evaluare IVS1 — valoarea de piață - baza de evaluare și IVS3 — țaSn^^Wui Internațional dejb^ctică în Evaluare îbifîare.

raportarea evaluam, precum și (GN) — GN1 - evaluarea pro.

1,1. Rezultatele evaluării

METODA COMPARAȚIEIfi'Ș <7 V\*


io, liot-lcftc.#

București, sector 3, Bld. Mirc-ea J^ocîa nr. &2B (fosta nr. 34), Sector .3, , nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

434.500 EURO

• București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp - valoarea este de:

424.000 EURO

METODA COMPARAȚIEI PRIN BONITARE (Hotararea C.L.M. 15.207 Z29.09.2005)

<» București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

262.446 EURO

|» București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp - valoarea este de:


257.567 EURO

1.2. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului

Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea întregii evaluări pelntru a crea siguranța că datele disponibile, tehnicile analitice, raționalimentele și lo^ca aplicate, au condus la judecăți consistente.

In analiza și reconcilierea rezultatelor s-au avut în vedere următoarele prncipii:

-    valoarea este o predicție ;

-    evaluarea este o comparație ;

-    oiientarea spre piață.

Prin “metoda comparației directe” și prin metoda “comparației prin bonitare” a terenului liber, s-au obținut valori apropiate.

_    el- /O

In opinia evaluatorului, valoarea de piață estirnațăfjla data de 15.03.2007 a terenurilor sunate in    6


\\o- f'

• București, sector 3, Bld. Mireeâ

Sector 3, , nr. Cadastral 4921, inscris in C.fv^fe 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

434.500 EURO

• București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp - valoarea este de:

424.000 EURO

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România).

A

COORDONATOR I1UCRARE, ing.ec. Daniela RUSTJ .


1.3. Certificare


^ASLSTFKTA T£Mtf.«cZ?E-.

A)

c.g.m.qt M

V    x/'Prin prezenta, în limita cunoștințelor șPln^naațiilor/deținute, certific că afirmațiile prezente și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte. De emenea, certific că analizele, opiniile și concluziile prezente sunt limitate numai ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizate, opiniile și ticluziile mele personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. în certific că nu am nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea obiliară care face subiectul prezentului raport de evaluare și nici un interes sau

luență leg; tă de părțile implicate.

Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o ătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de ori care sa favorizeze clientul și nu este influențată de apariția unui eveniment terior. Analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cerințele din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate către ANE'VAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România). Evaluatorul respectat codul deontologic al ANEVAR.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR și poate fi expertizat (la ere) și verificat, în conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR.

La data elaborării acestui raport, evaluatorul este membru ANEVAR, a Ieplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și ars competeri ;a necesară întocmirii acestui raport.

COORDONATOR LUCRARE, ing.ee. Daniela RUSU


as

de

co

pl

irm

in


leg; val' ul cu de a


cer


inProprietățile imobiliare “teren” situate in:

•    București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr. Cadastral 4921, inscris in C.F. nr. 19682 conform incheierii nr. 5682/C2.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

•    București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală cl.e 424 mp;

Dreptul de proprietate : se evaluează dreptul integral de proprietate asupra proprietății identificate. Titlul de proprietate este considerat valabil, iar proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini.

2. 2. Scopul evaluării

Estimarea valorii de piață a proprietăților imobiliare, așa cum este definită în standardul internațional de evaluare IVS 1.

9

Clientul a solicitat aceasta evaluare fiindu-le necesara la Autoritățile Administrați ei Publice Centrale si Locale ale Municipiului București in vederea efectuării unui schimb imobiliar.

2.3.    Clientul și destinatarul lucrării (Instrucțiunile evaluării)

Prezentul raport de evaluare se adresează S.C HAJ.CO TRADING S.R.L. în calitate de client.

2.4.    Bazele evaluării

La baza evaluării stau o serie de ipoteze și condiții limitative, prezentate în cele ce urmează.

2.4.1. Ipoteze și condiții limitative

Principalele ipoteze și limite de care s-a ținut seama în elaborarea

iezentului raport de evaluare sunt următoarele :    r................—-

1 ..... ^2/


potezele:    f

• valoarea de piață estimată poate să fie influențată în funcție de condițiile, termenele și modalitățile de încheiere a unei eventuale

tranzacții ;

•    se presupune că proprietatea imobiliară se conformează tuturor reglementărilor și restricțiilor urbanistice și de exploatare / utilizare, în afara cazului în care a fost identificată o non-conformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport;

•    nu a fost realizată nici un fel de investigație pentru stabilirea existenței contaminanților. Se presupune că nu există condiții ascunse sau neaparente ale proprietății, solului sau structurii care să influențeze valoarea. Evaluatorul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi;

•    situația actuală a proprietății imobiliare și scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietății în condițiile tipului valorii selectate, prezentată la pct. 2.4.2. ;

•    evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de. evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la dai a evaluării;

•    suprafața terenului luată în calcul a fost cea preluată din fisa cadastrala (din măsurători)

•    evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, putând exista și alte informații de care eva luatorul nu avea cunoștință la data evaluării.

onditii


limitative :


•    intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;

•    evaluatorul, prin naturâp^uncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consulțănț^bs-afi^ §a\depună mărtun€o'’i'A^&antă relativ la

imobilul supus evaluării, în afara cazului în care as tfel de înțelegeri;    -

încheiat în prealabili ’ ,

JUk- 1 cs-ZC-i^


nici prezentul raport, nici părți alecsaleE!^mW)dolqf^a abordată și identitatea evaluatorului ș.a.) nu vor fâ?b^^'^ctwismise, publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al e^uăt&hflui^

otice valori estimate în raport se apîidteht^egii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida va’oarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuție a fost prevăzută în raport.


2.4.2. Valoarea estimată

Evaluarea realizată conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietăților imobiliare, aceasta făcând obiectul standardului internațional de evaluare IVS 1.

Standardul este aplicabil valorii de piață a unei proprietăți, de obicei imobiliare și e iementele conexe.

Conform standardului definiția valorii de piață este următoarea :

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și farâ constrângere.


2.41.3. Data evaluării

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul pn forespunzătoaze lunii martie 2007, data la care se consideră valabile ipotezei^? luate in considerare și valorile estimate de către evaluator. Opinia privind valoarea de piață a proprietății imobiliare a luat în considerare datele și informațiile deținute, culese și analizate de evaluator până la data de 15.03.2007 care se consideră și data raportului.

2.4.4. Data inspecției

Inspecția proprietăților imobiliare a fost efectuată de către evaluator în .ata de 09.03.2007, în prezența clientului.

Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale clădirilor terenului și amplasamentelor    nu au fost inspectate și expertiza te

părțile ascunse ale imobilului tfajJi /yjiCO.'f
2.4.5. Metodologia de evaluare fqlqiita

j(1    .....

^/•«£    <r.’&ltl /    '

..    .    A    i’(a

Baze evaluării realizate în prezentul raport e^^Vwoarea de piață așa cum ' 1' fost ea definită anterior. Pentru determinarea^,ațreșfoi valori au fost aplicate

următoarele metode :

metoda comparației prin bonitare (conform hotărârii nr. 07/29.09.2005)

- me :oda comparației de piața

Prin aplicarea acestor metode s-au obținut o serie de valori, care au fost interpretate de către evaluator și prin reconcilierea lor s-a format opinia evaluatorului privind valoarea de piață posibil obtenabilă în zona respectivă și la data evaluării

2,4.6. Modalități și termene de plată

Valoarea prezentată ca opinie în prezentul raport de evaluare, reprezintă valoarea de piață a proprietății imobiliare evaluate, iar în cazul vânzării poate fi onsiderată a fi plătită integral (cash), fără condiții de plată deosebite (rate, leasing

c.).


2.5. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza documentelor ce atestă dreptul de proprietate și a informațiilor legate de istoria și exploatarea terenului, furnizate de către persoanele prezente cu ocazia inspecției proprietății, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora.

Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în râport și încă un interval de timp limitat după aceasta dată, în care condițiile specifice ale pieței imobiliare nu suferă modificări semnificative care afectează

piniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general de la ata evaluării în care are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței imobiliare și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și nnoscute la a.cesta la data evaluăî

Acest raport de eval numai pentru uzul clie ymu. '    /£dențial, destinat numai scopului precizat tăm nici o respon&^affittihdacă este


transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, în nici o circumstant:..    ............ e? // ■

2.6. Sursele de informații

/fa /(o -C kc h    $


Wz i( Wo' $/r~ ■ao-a

yA M//

Sur 5 sie de informații care au stat la bazâtintocmjwprezentului raport de evaluare au f ost:    ""

•    informații privind situația juridică a proprietății imobiliare puse la dispoziție de către client;

•    foi formații privind istoricul terenului;

•    informații preluate de la vânzătorii și cumpărătorii imobiliari de pe piața imobiliară specifică, agenții imobiliare și publicității de specialitate extrase din baza de date (cu caracter confidențial) a evaluatorului.

Capitolul 3

PREZENTAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE


3,1. Identificarea proprietății. Aspecte juridice

Proprietății imobiliare situate in:

\ L

• București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. ‘34), Sector 3,, nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp proprietatea privata a S.C HALCO TRADING S.R.L.

• București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală ele 424 mp, proprietatea privata a Municipiului București.

Dreptul de proprietate este justificat cu următoarele documente:

» Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub numărul

136/25/01/2006 si fitul de proprietate nr. 11645/3 din data de: 25.07.2000.

ifi
3.1.1. Situația juridică

Se evaluează dreptul integral de proprietate sas^ia^ppri^tății menționate -

>    București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr.^âBJf^ta țu. 34), Sector 3,, nr. Cadastral 4921, inscris in C.F. nr/'^Wfe conform incheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp

>    București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp, proprietatea privata a Municipiului București.

3.1.2. Descrierea amplasamentului

Conform Hotărârii nr. 207/29.09.2005 a C.L.M.B. terenul situat in București., sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr. Cadastral 4921, inscris in C.F. nr. 19682 conform incheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp este amplasat in zona 0.

Conform Hotărârii nr. 207/29.09.2005 a C.L.M.B. terenul situat București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp, este amplasat in zona I B

3 .1.3. Descrierea proprietății imobiliare

Din punct de vedere al caracteristicilor geotehnice, este un teren normal, (jare prezintă unele denivelări.

Echiparea tehnico — edilitară a zonei în care se află imobilul:

-    rețele apă — canal;


-    rețele energie electrică ;

-    rețele de gaze naturale;

-    rețele de telefonie ;

-    rețele de transport urban.

Poziția terenului față de accesul la rețelele de transport:

-    rransport rutier

-    transport aerian

București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3,, nr. Cadastral 4921, inscris in C.F. nr. 19682 conform incheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp

> Bucirești, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424

3.2. Analiza pieței imobiliare /


1    h !v A

Piața imobiliară este definită ca fundținteracțiAneLy^lintry persoanele care procedează la schimbarea unor drepturi de proprietate contr^ altor bunuri sau

ralori (bani).

Această piață se definește pe baza :

-    tipului de proprietate ;

-    localizării;

-    a capacității (potențialului) de a produce venituri;

■ caracteristicii investitorilor și chiriașilor tipici.

Influențele care se fac resimțite pe piața imobiliară sunt atitudinile, motivațiile și interacțiunile cumpărătorilor și vânzătorilor.

Față de alte piețe eficiente, cea imobiliară este :

-    sensibilizată în mare măsură de : situația pieței muncii;

stabilitatea veniturilor populației.

-    influențată de tipul și de condițiile de finanțare (termen, nivel, dobândă, mod rambursare) ;

-    nu se autoreglează, putând fi afectată de multe reglementări guvernamentale și locale;

-    fără informații imediate despre tranzacții similare ;

-    cu decalaj între ofertă și cerere, aceasta din urmă putându-se modifica foarte rapid urmare a unor schimbări semnificative în astructura și mărimea populației din zona studiată.

a. Piața imobiliară a municipiului București


Având îi vedere cele de mai sus, au fost culese date specifice pentru analiza pieței imobilia re în zona al a Capitalei.


prețuri terenuri, apartamente, chirii; posibilități de finanțare și plasament frftănhiâ^

........


OtC'i.....

te

c.u.M.By V,///7


Concluzia generală :


La ora actuală, pe piața imobiliară a acestei zone-d^hj^jga capitalei există un pronunțat dezechilibru dublu cauzal datorită :    "

atât creșterii ofertei de terenuri; cât și scăderii cererii de terenuri.

Această situație a dus la :

-    creșterea prețurilor solicitate de vânzători în cadrul tranzacțiilor ;

-    creșterea chiriilor (inclusiv pentru locuințe) ;

-    creșterea necesarului de împrumutat (pentru investiții imobiliare).

Tendința este de neechilibrare directă a pieței, pentru că se prevede :

-    o scădere a cererii datorită influențelor din sfera globală a municipiului;

-    o creștere a ofertei, datorită noilor amplasamente care vor ajunge pe piața imobiliară :

Punctul de echilibru este foarte greu de atins sau niciodată, ciclul imobiliar neputând fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, datorită instabilității economice, activitatea imobiliară răspunzând la stimuli pe termen lung, sau pe termen scurt.

In prezent, zona studiată este printre cele mai necăutate zone rezidențiale din Capitală.


b , Piața specifică imobilului evaluat

Pentru proprietățile imobiliare de tip „terenuri”situate in București, în ca^ il ațelor generale prezentate pentru Municipiul București, s-au evidențiat:

Cererea solvabilă pe piața specifică proprietății subiect:

- aparține categoriei sociale specifice, peste nivelul general:

>    cu interes în achiziționarea unui teren / spațiu de locuit; cu potențial material mare, respectiv are un supliment de lichidități (propriu, sau obținut prin finanțare) ;

>    care preferă investiția în domeniul imobiliar, în detrimentul sau completarea celor financișrepțresp'e^tiv renunță la jjțSSS&fiile cu lichiditate imediată, pentfu'telOftiobikre) ;


// / V

‘ iM sa ,fc larfr l® #/2i> ■ <5 f ' :e de


.    v    r •    M’ir CGz

coincide cu tendința generala a preferințelor de cautar

proprietăți în zone rezidențiale .    -.......................

terenul este cu o “cerere foarte maj^.^

Oferta competitivă :    *-

-    aparține categoriei preponderente d^xpg^^Se priva/tă ;

-    aparține zonei cu o concentrarerelativ mică a spațiilor administrative ;

■ terenul este cu oferta redusă, aproape inexistenta.

Echilibrul pieței:

•• diferența față de piața generală se expEcă prin trăsăturile categoriei sociale interesate de această zonă și acest tip de proprietate ;

•• este cu pretenții de confort, având potențial interes investițional imobiEar ;

-    nu este afectată dEect proporțional de nivelul scăzut al veniturilor mecEi, cumpărătoru fund în general (teoretic) de rangul celor din domeniile mult peste medie ;

-    oferta nu este foarte mare datorită faptului că vânzătorE nu sunt (în general) cu probleme financiare ;

-    terenul de construcție este și el foarte soEcitat.

A    5

In concordanță cu piața imobiEară generală, tendința pieței specifică imobEului evaluat se menține în dezechiEbru.

'Z - ȘC: ?cc k


Capitolul 4

EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE


4.1. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE (CMBU)

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare — este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

-    cea mai bună utilizare a terenului liber ;

-    cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească âtru criterii. Ea trebuie să fie :


-    permisibilă legal;

-    posibilă fizic ;

-    fezabilă financiar ;

-    maxim productivă.

Ținând seama de aceste considerente cea mai bună utilizare va fi determinată în situația terenului construit pentru proprietatea imobiliară analizată.

Cea mac bună utilizare este reprezentată de proprietate imobiliară rezidențiala./fia //î    iC '

4.2. PROCEDURA DE EVALUARE

Baza evaluării realizate în prezentul raportate fost ea definită la pct. 2.4.2.Pentru determinarea acestei valori au fost apb$atfi\Urinătoarele metode :

- metoda comparației prin bonitare (Hotararea C.L.M.B. nr.

207/29.09.2005.    ’

- metoda comparației de piața

Prin aplicarea acestor metode s-au obținut o serie de valori, care au fost interpretate de către evaluator și prin reconcilierea lor s-a format opinia evaluatorului privind evaluarea.

1: tape parcurse :

>    documentarea, pe baza informațiilor furnizate de către proprietar ;

>    inspecția amplasamentului și al zonei;

>    stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

>    analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării ;

>    aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii proprietății imobiliare.


4.2.1. Metoda comparației

Standardele de evaluare definesc, utilizează și recomandă pentru terenuwșase metode de estimare a valorii acestora, reprezentând în același timp și cea mai bună practică.

Dintre acestea, cea mai recomandată metodă este compararea vânzărilor, fiind cunoscută sub denumirea consacrată de metoda comparației directe.

Metoda se pretează la evaluarea tuturor tipurilor de proprietăți (terenuri) cu condiția existenței:

-    unui număr suficient de tranzacții recente ;

-    informațiilor corecte de pe piață.

Ca și celelalte metode, metoda comparației directe este guvernată de principiul substituțieb carCeStemn principiu de prim rang și care spune că “nici un cumpărător (investitor).prudenț/hu va oferi pentru o propnerș^^wreț mai mare

Mc

-iz
decât cel cu care ar putea cumpăra o altă proprietate cu aceeași activitate, intr-un interval de timp rezonabil”.

Valoare i de piață a unei proprietăți (teren) este în reia or proprietăți (terenuri) comparabile (similare) și compepăvf'^^Tj

Metoda comparației directe se utilizează la evaluareă^efohTfâlp^'libere, sau < e se consideră libere pentru scopul evaluării.

Metoda se utilizează când există informații comparabile asupra tranzacțiilor /V «tente.

Prețurile și alte informații referitoare la loturi similare de teren sunt analizate, mparate, corectate și ajustate în funcție de asemănări sau diferențieri.

Ajustările datorate “unei diferențe” se fac o singură dată.

Informațiile, materia primă cu care lucrăm, pentru a putea fi utilizate redibilitate și relevanță) trebuie să parcurgă patru etape extrem de importante :

-    investigare, - cercetare, - acumulare ;

-    verificare, selectare ;

-    analiza de finețe ;

-    control și explicații.    .

Informațiile utilizate trebuie să mai îndeplinească o condiție esențială și urne aceea de a fi în cantitate suficientă, astfel încât să susțină celelalte două terii de bază (adecvarea și precizia) cu care evaluatorul ajunge la estimarea finală ialorii.


ati


un


ca::


re


co


(c


an

cr.

a


El emente de comparație


evtate și aceeași

ci./c


Pentru evaluarea terenurilor metoda comparației directe operează pentru aluarea terer.urilor cu zece elemente de comparație de bază :


-    dreptul de proprietate transmis ;

-    condiții de finanțare ;

-    condiții de vânzare ;

-    condițiile pieței;

-    restricții legale ;

-    localizare — zonare — orientare ;

-    caracteristici fizice;

-    caracteristici economice;

-    utilitățile disponibile (inclusiv drumuri acces) ;

-    utilizare.Cu toate că aceste elemente de comparație acoperă majoritatea situațiilor practice, pot fi considem^^ăke elemente (numărul acestor^^^SWWnitativ în


Elementele de comparație sunt caracteristici ale proprietății (terenului) de evaluat și comparabile (similare) care au consecință și influențează valoarea.

Evaluatorul trebuie, de cele mai multe ori, practic să analizeze o serie de perechi de date pentru a izola efectul unei singure caracteristici (element de comparație).    ................ ......:............

z>'> fr

E tapele procedurii

\Vi

'W- "VI W

în apbcarea metodei comparației directe evaluatOjra^păfcdrge următoarele

etape de baza :

-    cercetarea pieței pentru a obține informații;

-    verificarea riguroasă a informațiilor ;

-    alegerea criteriului de comparație ;

-    compararea proprietăților similare cu cea de evaluat pe baza elementelor de comparație utilizând grila de date ;

-    ajustarea adecvată a prețului de tranzacție (ofertă) a proprietăților comparabile ;


-    analiza rezultatelor ;

-    alegerea și estimarea valorii finale.

Ti puri de corecții

- corecție absolută - se determină în unități monetare și prețul tranzacțiilor în plus sau în minus ;

- corecție procentuală — se utilizează pentru a ajusta diferențele de localizare sau modificările în condițiile pieței.

Din analiza pieții imobiliare rezultă că amplasamentele imobilului situate în sector 3 se află într-o zona in continua dezvoltare. Oferta de terenuri în această zonă este mul t mai mica decât cererea.

Evaluatorul are informații puține privind tranzacții cu terenuri comparabile în această Zonă. Terenurile se vând cu prețuri situate in jur de 2.200 EUR / mp — 2.500 Euro/mp. Pentru terenul situat

• Bucureșd, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr.

Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr.

5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp aprec iem valoare de:

2.200 Euro/mp.

Evaluatorul are informații puține privind tranzacții cu terenuri comparabile în această Zonă. Terenurile se vând cu prețuri situate in jur de 1.000 EUR / mp - 1.300 Euro/mp. Pentru terenul situat in
Bucuresti, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp, proprietatea privata a Municipiului București apreciem valoare de:.............~

1.000 Euro/mp.


4.2.2. Metoda comparației prin bonitare

Prin aceasta metoda valoarea unui element necunoscut dm valoarea unei proprietăți imobiliare (teren) se calculează conform metodologiei aprobata de C.L.M.B. prin Hotararea nr. 207/29.09.2005.

im

ini

im<


Valoarea distincta a terenului din valoarea totala a unei proprietari obiliare apare numai in cadrul metodei costurilor, celelalte metode cluzand terenul aferent proprietății (tranzacțiile si chiriile de pe piața obiliara, luate ca si elemente orientative comparative, au fost percepute de proprietari care dețin si terenul aferent flecarei proprietari imobiliare).

A    _

In metodologia de calcul agreată în tranzacții comerciale de către C.L.M.B. conform hotărârii 207/29.09.2005, relația de calcul este:

Pu = (A+S+D+G+T+Tf+E)xMxFxHxU

A = valoarea de bază a terenului (în valori valabile la data apariției Hotărârii nr. 207/29.09.2005 a Consiliului General al Municipiului București).

Pentru fiecare categorie în funcție de zona din care face partezterenul, în cadrul localității, rezultă următoarele valori de bază:


Zona „0”

Zona „I”

Zona „II”

Zona „III”

420 RON/mp

320 RON/mp

220 RON /mp

150 RON /mp


In funcție de posibilitatea de racordare a terenului evaluat la utilitățile tehnico — edi itare ale localității, se aplică următoarele corecții (procentuale din zaloarea de bază A):

POZIȚIONAREA

TERENULLI FAȚĂ DE UTILII ĂTI

LA

GARD

PÂNĂ LA 100 M

PÂNĂ LA 200 M

ÎNTRE 200 - 500 M

S = inst. sanitar:; apă = 60 %, can.i.1 = 40 %

16,7 %

14,2 %

117%

0,35 %

G*

Z 6J.SZZ2

X 5,67 %

4,65 %    J

T* — termoficarc

% 'U6,7%-rZ

LA 13,7%

10,63 °<L

zo «afr %

" ' ' '    >    718


...


Or


E = electricitate

6,7 %

5,63 %

4,56 %

3,35 %

Tf = telefon

3,4 %

2,86 %

2,31 %

1,70 %


ll&h


pentru -distanta mi mare de 500 m, indicele respe^v’^Orb

in cazul situației diferite a celor doua tipuri de retefe,reșpectiv apa si canal, se vor fac:.: calcule separate considerând 60% din indicele pentru apa si 40% pentru canalizare

D = tipul de drum la care are acces terenul (% din A)

-    de asfalt, beton, pavele    + 16,70 %

-    pavat cu bolovani de râu    + 9,14 %

-    cu balast, împietruire    + 6,20 %


M = coeficient privind mărimea terenului construibil din toată suprafața terenului (important pentru aspectul financiar, suprafața mai mare posibila din teren în orașele mici)


-    construibil până    la 300 mp    1,00

-    construibil intre    301 — 500 mp    1,10

-    construibil intre    501 — 1.000 mp    1,20

-    construibil intre    1001-5.000 mp    1,30

-    construibil intre    5000-10.000 mp    1,40

-    construibil peste 10.001 mp    1,50


F = co eficient privind natura terenului

-    pentru teren de fundare

(nu necesită măsuri speciale de fundare)

-    pentru teren macroporic care necesita masuri speciale de consolidare a solului


pentr u terenuri neconsolidate, umpluturi recente, care necesita fundare indirecta0,85


0,50


U = utilizarea terenului

-    pentru construcții ce deservesc activitati cu caracter social, cultural,

umanitur sau de inf^OK^bMc    0,50

-    pentru locuințe s/ic^^^^n^cesitate si unifamiliale /^^^r^OO

T ‘    \

...

-    pen tru terenuri în zone sau microzone rezidențiale speciale .......

(vile sau blocuri de lux) /ta. /vet- 1,50-1,75

-    pentru industrie și depozite    1,25-1,50

-    penr.ru spații comerciale și sedii administrative    1,50 - 3,00


H — coeficient privind regimul de înălțime permîi|L (importantă pentru aspectul economic suprafața mai mare construit pe teren)

-    penii u    regim P    + 1 —    3 nivele    1,00

-    pentru    regim P    + 4 —    6 nivele    1,25

-    pentru    regim P    + 7 —    12 nivele    1,40

-    pentru regim P + 13    - 20 nivele    1,80

-    pentru regim P + 20 nivele    2,20

U = c oeficient de utilizare din formula de calcul a prețului terenului, va avea valoarea U=3, indiferent de destinația construcției ce urmeaza a se realiza

Pentru terenurile situate strict pe arterele considerate principale, valoarea trenului asa cum rezulta din aplicarea formulei d calcul aprobata si aprevederilor de la punctul de mai sus — se va inmulti cu coeficientul „2”.

valoarea pentru terenul situat in

i» București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

262.446 EURO

București, sector 3, str. Negoiu nr. totală de 424 mp - valoarea este de:

257.567 EURO


48, Sector 3 în suprafață4,3. RECONCILIEREA REZULTATELOR


METODA COMPARAȚIEI•    București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/0:2.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

434.500 EURO

•    București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp - valoarea este de:

424.000 EURO

METODA COMPARAȚIEI PRIN BONITARE (Hotararea C.L.M.B.207/29.09.2005)

• București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3, , nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

262.446 EURO

i» București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp - valoarea este de:    p


257.567 EURO

1.2. Reconcilierea rezultatelor. Opinia evaluatorului^

C 'G W r^j /

Pentru reconcilierea rezultatelor s-a procedat la revederea/îțțțregii ț evaluări pentru a crea siguranța că datele disponibile, tehnicile analitice, rațiofrsHrfentele și logica aplicate, au condus la judecăți consistente.

în analiza și reconcilierea rezultatelor s-au avut în vedere următoarele plrincipii:

-    valoarea este o predicție ;

-    evaluarea este o comparație ;

-    orientarea spre piață.

Prin ‘'metoda comparației directe” și prin metoda “comparației prin blonitare” a terenului liber, s-au obținut valori apropiate.

în opinia evaluatorului, valoarea de piață estimată la data de 15.03.2007 a terenului situat in:

•    București, sector 3, Bld. Mircea Vodă nr. 22B (fosta nr. 34), Sector 3,, nr. Cadastral 4921, înscris in C.F. nr. 19682 conform încheierii nr. 5682/02.04.2002, în suprafață totală de 197,50 mp;

434.500 EURO

•    București, sector 3, str. Negoiu nr. 48, Sector 3 în suprafață totală de 424 mp - valoarea este de:

424.000 EURO

COORDONATOR LUCRARE, ing.ec. Daniela RUSU \    ;


M u.

rV


/K

ANEXE


1. PREZENTAREA EVALUATORULUI

Evaluatorul FIN CONTROL CONSULTING S.R.L. dispune de competențele profesionale cerute de standardele naționale de evaluare (SEV), este independent și nu are conflicte de interese actuale sau posibile în legătură cu activul evalua: sau cu părțile interesate.

Standardul privind valoarea de piață SEV 4.03 respectă standardul IVS-1 emis de Comitetul Internațional pentru Standarde de Evaluare (IVSC) și standardul european EVS 4.03 emis de Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA). Definiția valorii de piață a fost adoptată de Uniunea Europeană prin Ghidul de interpretare art. 49 din Directiva 91 / 647 / EEC.

• Experiența generală a firmei

Speciali; tii societății FIN CONTROL CONSULTING CO S.R.L. au activat în domeniul evaluării încă de la începutul acestei activități în România, devenind nume foarte cunoscute pentru profesionalismul și calitatea lucrărilor executate.

S C. FIN CONTROL CONSULTING S.R.L. este membru activ al Camerei de Comerț si Industrie a României, al Consiliului National al întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, al Asociației Generale a Inginerilor din Romania si al Asociației Na ționale a Evaluatorilor din Romania.

S C. FIN CONTROL CONSULTING S.R.L este recunoscuta de instituțiile guvernamentale si neguvernamentale ca agent economic neutru.


Obiectul principal de activitate

S.C. FIN CONTROL CONSULTING S.R.L., efectuează lucrări expertiza tehrica si evaluare in scopul:

Privatizării/'vanzarii


numerar a acțiunilor s<


comerciale,


conform irietodologiâbCsfeBiBlțe de organismele guvert^me»tă|^fe

si

■=> Stabilirii valorilor aportului in natura la capitalul capitalului social;    /tlftiTk

sau majoram

&2-VC '


■=> Stabilirii valorii imobilelor (construcții si terenuri); W <=> Stabilirii valorii garanțiilor/studii de fezabil^ț^f^raatt^j Abținerea credi telor bancare;    'A.    zlj.

.    . . . \ CX. '    * /■ /    «

Studii de fezabilitate pentru finanțări de investiții ndbșguA^voltari;

Studii de fezabilitate pentru constituirea de societăți mixte;

Studii de restructurare;

■=> Stabilirii valorii bunurilor materiale la vanzarea prin licitație, fuzionări, lichic ari, leasing, partaje etc.;

Stabilirii valorii dreptului de proprietate: know-how, invenții, licențe, brevete s.a.;

■=> Ștab .lirii valorii de asigurare/daunelor, ca urmare a accidentelor, degradărilor etc,;

Stabilirii valorii taxelor de timbru pentru intocmirea actelor notariale. Structura domeniilorprincipale de expertiza tehnica si evaluare

Cuprinde:

Construcții si industrie; Agric ultura si silvicultura; Comerț si servicii; Transporturi;

Bun uri de larga folosința.

Colaborași in domeniul de activitate

S.C. FIN CONTROL CONSULTING S.R.L. din Romania, colaborează cu următoarei:: asociații profesionale:

Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizați din Romania;

t Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania;

Asociația C enerala a Inginerilor din Romania;

Asociația G enerala a Constructorilor din Romania;

Societatea pentru Protecția Mediului înconjurător;

Asociația Consultanților in Management si Asigurarea Calitatii;

Institute de cercetare si proiectare.<0-\/ ,    Cs \i

&HA OV


S.C. FIN CONTROL CONSULTINg^ttțaiÎKura'profesionatism si operativitate la executarea lucrărilor din obiectrogl cțd'cWtivifăte prin:

\\


Experti tehnici evaluatori atestati de MinisteirilJ^țifiei, Agenda Nationala de Privatizare, Ministerul Lucrărilor PubEce si Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Asociația Nationala a Evaluatorilor din Rimania, speciaEsti in domeniul economico-financiar;

Contidentiatitatea lucrărilor efectuate si asigurarea respectării codului dentologic al profesiunii de expert;

Baza de date permanent actuaEzata, inclusiv prin Buletinul documentar “Expertiza tehnica”, editat de CORPUL EXPERTELOR TEHNICI DIN ROMÂNIM

Spatii cote spunzatoare, echipament informatic si birotica necesara elaborării lucrărilor.

Experiența in domeniu

S.C. FIN CONTROL CONSULTING S.R.L. a efectuat pana in prezent peste 3.000 de rapoarte de expertiza tehnica si evaluare/studii de fezabiEtate, valorificate de cEentii noștri la:


<?

<?

V & & <? <? &

V

V

<?


Agenția de Valorificare a Activelor Bancare;

Banei comerciale cu capital de stat sau privat;

Societari de asigurări;

Birouri notariale;

Oficiul Registrului Comerțului;

Camera de Comerț si Industrie;

Autoritatea, pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;


Societari de: investirii financiare;

Casa de EconomE si Consemnatiuni (CEC);

RegE autonome;

Societari comerciale cu capital de stat si/sau privat; Administrația destat si locala; ministere si primarii; Persoane fizice.


Acreditări


>

>

>

>

>


Ministerul Agriculturii

Ministerul lucrărilor PubEce Transportului si LocuințeiMinisterul Industriei si resurselor Comisia de Supravegnerfe^yisî^irarEor

Primăria sectoruluiTT 3'Bucuresti

Ah'rJ'    i t    ' TA

4 kt retf    I ' ,    îi' VTEREN

TR. VIIRCEA VOD'K NR. 22B (FOSTA) 34, SECTOR 3

CALCULUL VALORII TERENULUI CONFORM H.C.L.G.M.B. 207/29.09.2005

ANEXA NR.IW^,

SC FIN CONTROL CONSULTING SRLDENUMIRE

SIMBOL

VALOARE

VALOARE

ACTUALIZ.

AMPLASAMENT

A

420,00

403,70

DOTARE SANITARA

S

70,14

67,42

DRUMURI

D

70,14

67,42

GAZE

G

28,14

27,05

TERMOFICARE

T

70,14

67,42

TELEFON

Tf

14,28

13,73

ELECTRICITATE

E

28,14

27,05

MARIMEA TERENULUI

M

1,00

1,00

NATURA TEREN FUNDARE

F

1,00

1,00

REGIM ÎNĂL ȚIME

H

1,25

1,25

UTILIZARE

U

3,00

3,00

COEF. MULTPL. ARTERA PRINCIP.

Cm

2,00

2,00

(A+S+D+G+T-i Tf+E)*M*F*H*U*Cm [LEI/M

P]

4850,40

[EURO/MP]

1383

SUPRAFAȚA [MP], DIN CARE:

'    197,50

VAL. TERENULUI (LEI)

957953

VAL. TERENULUI (EURO)

273046

ACTUALIZARE CURS

VAL. TERENULUI (LEI)

920765

VAL. TERENULUI (EURO)

262446

CURS DE CALCUL

EURO

3,5084

CURS AL ZILEI

EURO

3,3722

COEF. ACTUALIZ.

0,9612

TEREN

ANEXA NR.STR. NEGOIU NR 48, SECTOR 3

CALCULUL VALORII TERENULUI CONFORM H.C.L.G.M.B. 207/29.09.2005

DENUMIRE

SIMBOL

VALOARE

VALOARE

ACTUALIZ.

AMPLASAMENT

A

320,00

307,58

DOTARE SAMTARA

S

53,44

51,37

DRUMURI

D

53,44

51,37

GAZE

G

21,44

20,61

TERMOFICARE

T

53,44

51,37

TELEFON

Tf

10,88

10,46

ELECTRICITATE

E

21,44

20,61

MARIMEA TERENULUI

M

1,00

1,00

NATURA TEREN FUNDARE

F

1,00

1,00

REGIM ÎNĂLȚIME

H

1,00

1,00

UTILIZARE

U

3,00

3,00

COEF. MULTIPL. ARTERA PRINCIP.

Cm

1,50

1,50

(A+S+D+G+T-i Tf+E)*M*F*H*U*Cm [LEI/M

P]

2217,32

[EURO/MP]

632

SUPRAFAȚA |MP], DIN CARE:

, 424,00

VAL. TERENULUI (LEI)

940146

VAL. TERENULUI (EURO)

267970

ACTUALIZARE CURS.

VAL. TERENULUI (LEI)

903648

VAL. TERENULUI (EURO)

257567

CURS DE CALCUL

EURO

3,5084

CURS AL ZILE I

EURO

3,3722

COEF. ACTUALIZ.

0,9612