Hotărârea nr. 207/2007

HOTARAREnr. 207 din 2007-09-20 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECIT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. NERVA TRAIAN, NR. 1, BL.K6, TRONSON II, SECTOR 3
HOTARARE nr. 207 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 207 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Nerva Traian, nr.1, bl.K6, tronson II, sector 3

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul  Directiei Invatamant;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” si art.45 alin.(3) Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1 Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Nerva Traian, nr.1, bl.K6, tronson II, sector 3, a subsolului in suprafata de 24 mp si a mezaninului in suprafata de 160,24 mp compus din 6 camere si dependinte, in vederea amplasarii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog sector 3 al Agentiei Nationale Antidrog, iar parterul spre inchiriere Comitetului National Roman pentru Drepturile Copilului.

 

Art.2  Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa incheie contractul de comodat cu Agentia Nationala Antidrog, si contractul de inchiriere cu Comitetului National Roman pentru Drepturile Copilului .

           

Art.3 Schimbarea destinatiei spatiului mentionat la art.1 atrage dupa sine revocarea de drept a prevederilor prezentei hotarari.

 

Art.4  Se abroga Hotararea C.G.M.B. nr.318/2003.

 

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.207