Hotărârea nr. 206/2007

HOTARAREnr. 206 din 2007-09-20 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL CONSULTATIV AL COMPLEXULUI DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PANDURI.
HOTARARE nr. 206 din 20/09/2007
HOTARARE nr. 206 din 20/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor C.G.M.B. in Consiliul Consultativ al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana;

Vazand raportul Comisiei de sanatate si protectie sociala si avizul Comisiei juridice si de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor art. 186 alin.(2) lit.„c” din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 3 si art.45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

 

Art.1 Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul Consultativ al Complexului de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri urmatorii:

1. Camelia Busioc-Director Executiv - Directia Financiar Contabilitate

2. Bogdan Sosoaca - Director Executiv - Directia de Investitii

 

Art.2 Persoanele desemnate la art. 1 si directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.09.2007

Nr.206