Hotărârea nr. 205/2007

HOTARAREnr. 205 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONVENTIEI INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. FAUR S.A. SI ABROGAREA HOTARARIUI C.G.M.B. NR. 157/2007
HOTARARE nr. 205 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 205 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii conventiei intre Municipiul Bucuresti si S.C. Faur S.A. si abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr.157/2007

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana;

Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;  

            In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.6 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

         

Art.1 Se aproba incheierea conventiei intre Municipiul Bucuresti si S.C. Faur S.A, prin care partile sunt de acord cu realizarea obiectivului “Reabilitarea si Modernizarea Stadionului Lia Manoliu” si obtinerea de catre municipalitatea Bucuresti a avizelor si autorizatiilor necesare derularii acestui proiect de investitie, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Se imputerniceste Primarul General sa semneze conventia prevazuta la art.1.

 

            Art.3 Hotararea C.G.M.B. nr.157/2007 se abroga.

 

Art.4 Primarul General si directiile din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.205