Hotărârea nr. 203/2007

HOTARAREnr. 203 din 2007-09-13 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ECAD (EUROPEAN CITIES AGAINST DRUGS SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 242/2011 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 163/2017
HOTARARE nr. 203 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 203 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind participarea  Municipiului Bucuresti la ECAD (European Cities Against Drugs)

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale Operatiuni prin Directia Integrare Europeana;

Vazand raportul Comisiei pentru Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.36 alin.6, lit.a, pct.2, art.36 alin.7 lit.a, art.45 alin.2, lit.d din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata ;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R AST E:

 

Art.1 Se aproba participarea Municipiului Bucuresti la ECAD (European Cities Against Drugs).

 

Art.2 Cotizatia anuala in valoare de 1500 euro aferenta participarii la ECAD va fi platita din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Centrul de coordonare si informare privind situatia copiilor strazii devine Centrul de coordonare si informare privind situatia copiilor strazii si a tinerilor care consuma droguri, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

Art.4 Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.203