Hotărârea nr. 202/2007

HOTARAREnr. 202 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SCOLII DE ARTA BUCURESTI SE ABROGA HOTARARILE C.G.M.B. NR. 254/1999 SI NR. 156/ 2003 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010> SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 291/2010
HOTARARE nr. 202 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 202 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare al Scolii de Arta Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Managementul Resurse Umane.

Vazand raportul Comisiei Invatamant Cultura, Culte si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.36 alin.2, lit. ,,a ”, alin.3 lit. ,,b”  si art.  45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Scoala de Arta Bucuresti este serviciu public de cultura si educatie organizat ca institutie publica de cultura de interes local, cu personalitate juridica, finantata din bugetul local al Municipiului Bucuresti.

 

Art.2  Se aproba  organigrama, numarul total de 74 posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Scolii de Arta Bucuresti, conform anexelor 1,2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

         

Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea C.G.M.B. nr.254/1999 si Hotararea C.G.M.B. nr.156/2003.

 

Art.4   Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Scoala de Arta Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.202
n

o

z

co

F

c

r-

C

m

Z

m

>

r-

>

2

c

z

o

F

c

00

n

o

>

r*

>

O

m

>

?0

>

co

c

o

c

?0

m

00


co

c

n

c

7<o

m

co

H

>

3

X

»

X

o

<—h

Co

g

o

co


&

:t6Anexa 2 la HCGMB nr<$Z.


STAT DE FUNCȚII AL SCOLII DE ARTA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2007


A. FUNCȚII DE EXECUȚIE

Nr.

crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

NIVEL DE STUDII

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NR.

POSTURI

Anexele II a,b,c, V/la,b,c, V / 2a,b,c la O.G. nr. 10/2007 in baza careia se stabilește salariul de baza

1-20

Expert-consultant

S

IA

20

V/l

21-24

Expert-consultant

S

I

4

V/l

25-34

Expert

S

I

10

V/l

35-38*

Expert

S

I

y/2

39

Expert

S

II

î

V/l    ,

*

Expert

S

II

’/2

V/l

40

Expert

S

III

1

V/l    '

41-42**

Expert

S

III

5/8

V/l    , 1

**

Instructor

M

I

11/8

V/l    ,

43***

Instructor

M

I

>/2

v/i

44-46

Instructor

M

I

3

V/l    --

47-48

Consilier juridic

S

I

2

II

49

Inspector de specialitate

S

IA

1

II

50

Referent

M

IA

1

II

***

Referent

M

IA

’/z

11

51

Secretar-d acti 1 ograf

M,G

I

1

V/2

52-54

Economist

S

Sp.lA

3

V/l    z

55

Casier

M,G

II

1

V/2

56

Administrator

M

I

1

V / 2    j/cX

57

Magaziner

M

I

1

v/2    frr

58

Paznic

-

I

1

V/2

59-60

Portar

-

I

2

V/2    V;

61-62

îngrijitor

-

1

2

V/2

63-64

Muncitor calificat

-

I

2

V/2

65-66

Pompier

-

I

2

V/2

67

Paznic

-

11

1

V/2

68-69

Portar

-

11

2

V/2

70-71

Îngrijitor

-

11

2

V/2

72

Șofer

-

-

1

V/2

yj****

Inginer

s

Sp.IA

’A

V/l

****

Merceolog

M

IA

'A

V/l

74

Arhivar

M

I

1

V/2

TOTAL

74

B. FUNCȚII DE CONDUCERE

Nr.

crt

FUNCȚIA DE CONDUCERE

INDEMNIZAȚIA MAXIMA DE CONDUCERE (procent din salariul de baza)

NR.

POSTURI

Anexa VI a,b,c, V/la,b,c la O.G. nr.10/2007 in baza cărei a se Stabilește indemnizația de conducere

1

DIRECTOR

50%

1

VI/1

2

CONTABIL-SEF

40%

1

VI/1

3-5

SEF SERVICIU

30%

3

VI/1    —

6-7

SEF BIROU

25%

2

Vl/1

TOTAL    7* 3 'A posturi de expert gr. I se impart in fracțiuni de norma, după cum urmeaza: 4 pers.x5 ore/zi (4x5/8 norma), 2 persx4 ore/zi (2x1/2 norma); postul de expert gr.II, lzi norma, se rotunjește cu poziția 35-38;

** posturile de instructor tr.I (11/8 norma), care se impart in 5/8 norma (1 pers.x5 ore/zi), respectiv 6/8 norma (1 pers.x 6 ore/zi), se rotunjesc cu poz. 41-


*** postul de referent tr.I A, 'A norma se rotunjește cu poz.43; **** postul de merceolog MIA, 'A norma, se rotunjește cu poz. 73


NOTA : Nivelul salariilor de baza si al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este cel stabilit pe baza O.G. nr.10/2007, a metodologiei de aj)l criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotărârilor creșterile salariale si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an prin dispoziția conducerii, conform artlO alineatele 1,2,3,4,5 din O.G. nr.l 0/2007.

Pentru conducătorul instituției, acordarea salariului de merit si a celorlalte drepturi de natura salariala se aproba de primarul general.

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si al celorlalte drepturi

salariale aferente se va incadra in sumele alocate prin bugetul instituției la „Titlul - Cheltuieli de personal”, subdiviziunea „cheltuieli cu salariile”.

Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform organigramei si numărului de posturi aprobat, reprezentând normele de constituire

aprobate (birou - minim 3 posturi, din care 1 post de conducere; serviciu - minim 6 posturi, din care 1 post de conducere) se va face prin dispoziția primarului general.

In cazul in care organigrama (structura organizatorica) si numărul de personal aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nu se modifica, statul de funcții se va aproba anual, prin dispoziția primarului general.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de primarul general.

Anexa nr. 3/..........j.............

la H.C.G.M.B. nr.^/    .

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL SCOLII DE ARTA BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.l (1) Școala de Artă București, funcționează ca serviciu public de cultură și educație organizat ca instituție publică de cultură de interes local, având personalitate juridică și fiind finanțată din bugetul local al Municipiului București.

(2) Școala de Artă București este succesoarea Școlii Populare de Artă București (conform prevederilor HCGMB nr.47/2006 privind schimbarea denumirii Școlii Populare de Artă București în Școala de Artă București), fiind înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1720/1954.

Art.2 Școala de Artă București are sediul în București, Strada Cuza Vodă nr. 100 sector 4, cod fiscal 4193060, cont bancar R052TREZ7045010XXX000185, Trezorerie Sector 4.

Art.3 (1) Școala de Artă București este finanțată de la bugetul Consiliului General al Municipiului București și din veniturile proprii pe care le realizează din sumele provenite din încasarea cuantumurilor pentru cursurile organizate de instituție, din încasarea cuantumurilor stabilite pentru inscrierea la cursuri, respectiv eliberarea Diplomei de absolvire a Scolii de Arta București, din vanzarea materialelor necesare pentru pregătirea cursantilor inscrisi la cursurile organizate de Școala (materiale care pot fi produsezp^țupbrrde hârtie sau in sistemul informatic) închiriere de spații

(prețul de inchiriere va acoperi costurile de întreținere), precum/ si din orice alte surse de venit (donații, sponsorizări etc) in legătură cu procesul cultural desfasurat in cadrul instituției.

(2) Pentru realizarea obiectului de activitate instituția colaborează cu instituții ale administrației publice centrale și locale, persoane juridice și fizice de la care poate obține donații, sponsorizări sau finanțarea parțială sau integrală a programelor educaționale sau a proiectelor culturale specifice domeniului de activitate.

Art.4 (1) Activitatea de specialitate a instituției (servicii culturale precum și conținutul programelor educaționale specifice), este coordonată metodologic și funcțional de către Direcția Cultură a PMB, iar în alte domenii (economic, resurse umane, relații externe etc.) de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al PMB.

(2) Instituția aplică normele și normativele elaborate în domeniul culturii de Ministerul Culturii și Cultelor.

Art.5 (1) Școala de Arta București funcționează in conformitate cu prevederile legislației romane in vigoare, ale programei analitice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si cu prevederile propriului Regulament de Organizare si Funcționare.

(2) Cadrul legal privind organizarea si desfasurarea activitatii Scolii de Arta București este fundamentat, în principal, pe baza următoarelor acte normative:

-    Ordonanța Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educațional, aprobata cu modificări prin Legea nr. 133/2000;

-    Hotararea Guvernului nr.442/1994, republicată, privind finanțarea instituțiilor publice de cultura si arta de importanta județeană si ale municipiului București, precum si a celor de sub autoritatea consiliilor locale.

Capitolul II Obiectul de activitate

Art.6 Școala de Artă are obiectul de activitate stabilit conform Ordonanței Guvernului

nr. 102/1998 privind formarea profesionala continua prin sistemul educațional, aprobata cu modificări .    ti    .

prin Legea nr. 133/2000, Școafa^de Arta'Bucbresti preocupandu-se permanent de dezvoltarea ofertei

^.1

tn

- r ■>. ’t


educaționale pentru disciplinele pentru care a inițiat și organizat proiecte și programe educaționale in domeniile disciplinelor artistice și a dezvoltării unor abilități privind profesiunile artistice, urmărind:

-    conservarea, transmiterea si valorificarea, prin programe educaționale și evenimente culturale specifice, a valorilor morale și artistice din patrimonial cultural național si universal;

-    perfecționarea personalului cu pregătire superioara, a celui cu pregătire medie, precum si a personalului incadrat la nivelul sistemului formal de invatamant;

-    stimularea creativitatii si cultivarea talentului persoanelor cu abilități deosebite pentru formarea și perfecționarea în meserii și profesiuni artistice;

-    cultivarea valorilor si autenticitatii creației naționale contemporane si artei interpretative in toate genurile artistice - muzica, coregrafie, teatru etc;

-    inițierea, dezvoltarea și intensificarea schimburilor culturale pe plan local, național

si internațional;

-    îmbunătățirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice și dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative de însușire și perfecționare a abilităților dobândite la programele educaționale frecventate;

-    organizarea de servicii culturale suplimentare prin intermediul cărora sunt valorificate rezultatele programelor de educație oferite: audiții, înregistrări, organizări de evenimente și de spectacole în colaborare cu instituțiile municipale de cultură;

-    implementarea de programe educaționale noi care să formeze specialiști în raport cu nevoile nou apărute în cadrul instituțiilor de profil pentru specializări artistice specifice;

-    organizează si desfasoara activitati cultural-artistice (spectacole, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale etc.);

-    promovarea tinerelor talente din rândul propriilor cursanti;

-    înființarea de structuri artistice cu absolvenți ai cursurilor organizate de școală care să inițieze, organizeze sau să participe la concursuri si festivaluri județene, interjudetene, naționale si internaționale;

-    organizarea și dezvoltarea de programe și proiecte culturale asumate prin strategiile

- organizează si realizează si alte activitati in conformitate cu obiectivele instituției si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art.7 (1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Școala de Arta București organizează cursuri și programe educaționale de perfecționare a unor abilități in domeniul:

a)    muzicii vocale (canto-muzica ușoara, canto-muzica populara, canto -muzica clasica) - cursantul urmeaza a fi pregătit pentru a poseda un repertoriu cat mai bogat si variat, pentru a avea o tehnica vocala cat mai buna si cunoștințe generale de teoria muzicii (note muzicale, solfegii etc.);

b)    muzicii instrumentale (pian, orga electronica, acordeon, chitara, percuție etc.) - cursantul urmeaza a fi pregătit pentru a avea cunoștințe teoretice muzicale si un repertoriu cat mai vast;

c)    improvizației jazz - cursantul urmeaza a studia, in funcție de alegerea făcută, tehnicile specifice acestui gen muzical, vocale si/sau tehnici instrumentale;

d)    artelor plastice (pictura, grafica, design vestimentar etc);

e)    teatrului - cursantul urmeaza a invata tehnici de respirație, mișcare scenica, arta actorului, improvizatie-actorie etc.

f)    coregrafiei (dans clasic, dans modern)

g)    artei fotografice.

(2) Fiecare curs va incepe la 15 septembrie si se va termina la 15 iunie, anul următor, fiind structurat in 2 semestre ( 15 septembrie-30 ianuarie semestrul I, 1 februarie - 15 iunie semestrul II);

(3) Durata cursurilor va fi următoarea:

- 3 ani de studiu la următoarele discipline: canto-muzica ușoara, canto-muzica populara, canto-muzica clasica, pian, chitara, orga electronica, acordeon, grafica, pictura, improvizație jazz;

-    2 ani de studiu la următoarele discipline: decoratiuni interioare, design vestimentar, actorie, percuție, coregrafie;

-    1 an de studiu la disciplina arta fotografica.
(4)    Structura diciplinelor, materialele și dotările necesâre/jsusținerii' cursurilor, ca si durata acestora pot fi modificate in funcție de obiectivele instituției și de dinamica cerințelor educaționale pentru fiecare domeniu în parte.

(5)    De asemenea, Școala de Arta București organizează:

-    cursuri de perfecționare cu durata de 1-2 ani, în funcție de disciplina, la care se pot inscrie absolvenții sai sau ai altor instituții cu profil similar si programe de studiu compatibile;

-    ședințe metodice, pe specialități artistice;

-    expoziții, spectacole, audiții.

(6)    Pentru dezvoltarea activitatii proprii, Școala de Arta București se preocupa de perfecționarea continuă a ofertei de cursuri si de întocmirea unor programe de perspectiva in vederea susținerii dinamicii procesului educațional, urmărind atragerea unui număr cat mai mare de cursanti. în acest sens, Școala de Artă București colaborează cu diverse instituții de spectacole și concerte pentru înființarea unor cursuri periodice de formare a personalului de specialitate necesar desfășurării activităților artistice în cadrul acestor instituții (ex: arta machiajului, design lumini, peruchieri, etc).

(7)    Cursurile organizate de instituție sunt finalizate cu susținerea unor examene de absolvire, a căror promovare este încheiată cu eliberarea Diplomei de absolvire a Scolii de Arta București.

(8)    în funcție de cererile adresate de cursanți sau de nevoile stabilite de conducere, Școala de Artă își poate prelungi activitatea educațională și pe timpul vacanțelor și poate organiza cursuri de vară cu durata de 1-3 luni la care sunt invitate să participe, în calitate de formatori — coordonatori, personalități din domeniul vieții artistice și culturale românești.

(9)    Pentru absolvenții si cursanții Școlii de Artă București se organizează spectacole și evenimente culturale și artistice în vederea promovării talentelor formate în cadrul cursurilor Școlii. Acestea se pot desfășura în colaborare cu evenimente deja consacrate de nivel regional și național (festivaluri naționale de muzică ușoară, festivaluri naționale și regionale de folclor) sau pot fi inițiate de Școala de Artă.

(10)    Procesul educațional desfășurat în cadrul Școlii de Artă se poate constitui si ca un


/O


CAPITOLUL III

Patrimoniul


Art.8 (1) Patrimoniul Școlii de Artă București este alcătuit din drepturile si obligațiile asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a municipiului București, pe care le administrează in condițiile legii, precum si cele aflate in proprietatea privata a instituției.

(2)    Patrimoniul Scolii de Arta București poate fi imbogatit si completat prin achiziții, donații, sponsorizări precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pârtilor, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice din tara sau din străinătate.

(3)    Bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea sau în administrarea Scolii de Arta București se gestionează potrivit dispozițiilor legale in vigoare, conducerea instituției fiind obligata să întreprindă și să aplice masurile de protecție prevăzute de lege in vederea protejării si intretinerii acestora.

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

Art.9 (1) Structura organizatorică a Școlii de Artă București, concretizata in organigrama, se întocmește de către instituție cu consultarea direcțiilor de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului București si se aproba de către Consiliul General al Municipiului București.

(2) Structură organizatorică a instituției cuprinde:

A)    Conducerea instituției, formata din:

-    conducere executivă:

-    director;

-    contabil-șef.

-    conducerea consultativă:

-    Consiliul de administrație;

-    Consiliul artistic

B)    Aparatul de specialitate, format din personalul de predare a cursurilor,

-    Serviciul programe-cursuri;    '

-    Serviciul educație artistica.    "

C) Aparatul funcțional, format din:

-    Biroul resurse umane-salarizare-contencios, securitate si sanatate în muncă;

-    Compartimentul financiar-contabil;

-    Serviciul administrativ;

-    Biroul Achiziții Publice.

Art.10 (1) Conducerea Școlii de Artă București este asigurată de un director numit de Primarul General, în condițiile legii.

(2)    Directorul Scolii de Arta București este managerul general al instituției, asigură conducerea curentă a activității, aduce la îndeplinire programele educaționale și culturale asumate și reprezintă instituția in relațiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice in limitele de competenta stabilite prin lege.

(3)    Directorul Școlii de Artă are următoarele atribuții:

-    conduce și coordonează activitatea curentă, funcțională și de specialitate, a Scolii de Arta București;

-    în exercitarea atribuțiilor sale îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite;

-    răspunde de protejarea și valorificarea patrimoniului instituției;

-    răspunde pentru buna desfășurare a lucrărilor de inventariere a patrimoniului;

-    coordonează derularea programelor asumate de instituție în domeniile specifice de

activitate;

-    se preocupă permanent de atragerea unor noi și importante surse de venit pentru dezvoltarea și diversificarea activității instituției;

-    pentru realizarea de evenimente cultural-artistice, încheie contracte de colaborare în baza Legii nr.8/1996 cu modificările și completările ulterioare;

-    în determinarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției elaborează bugetul fiecărui program cultural sau educațional în parte;

-    aproba, în colaborare cu compartimentele de specialitate, proiectul bugetului de

venituri și cheltuieli pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de specialitate din PMB (Direcția Cultură, Direcția Buget);

-    stabilește, în colaborarea cu compartimentele de specialitate din instituție nivelul taxelor de școlarizare pentru anul în curs, pe care le înaintează spre avizare Direcției Cultură- PMB și aprobare Primarului General;

-    inițiază, avizează sau aprobă după caz, măsuri privind organizarea activității curente a instituției în scopul bunei derulări a obligațiilor, sarcinilor și programelor specifice asumate;

-    inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu instituțiile locale, centrale ca și cu alte instituții de profil;

-    analizează, avizează și propune spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București Organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Statul de funcții al instituției;

-    aprobă Regulamentul Intern al instituției;

-    propune măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității;

-    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative personalului;

-    elaborează strategia interna și programele de activitate ale Școlii de Artă București, de eficientizare generală a activității, de modernizare si creștere a nivelului de competitivitate a instituției;

-    răspunde de administrarea legala si eficienta a tuturor resurselor umane, informatice, financiare, a întregului patrimoniu;

-    răspunde de asigurarea condițiilor de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a cursurilor;

-    răspunde de organizarea activității privind sănătatea și securitatea muncii, conform prevederilor legale în vigoare;

-    coordonează si monitorizează activitatea personalului din subordine, respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atribuțiilor de serviciu, utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si a timpului de lucru, preocupandu-se permanent de identificarea si aplicarea noilor metode si metodologii in vederea modernizării activitatii specifice in acord cu standardele europene si legislația naționala in vigoare;

-    organizează activitatea de formare si perfecționare- profesionala a salariatilor, urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul schimbărilor ce intervin in obiectul de activitate al instituției, potrivit cerințelor de modernizare a activitatii;

-    coordonează si urmărește activitatea de pregătire si perfecționare continua a cursantilor in cadrul orelor de curs si cu ocazia participării acestora la diverse manifestări culturale (spectacole, expoziții etc.);

-    desemnează persoana care să exercite atribuții de resurse umane, conform legii;

-    stabilește persoana responsabila in domeniul sanatatii si securității in munca, precum și cu supravegherea stării de sănătate a angajaților, conform legislației specifice în vigoare ( Legea nr.319/2006 și HG nr. 1425/2006);

-    numește, în condițiile legii, persoana care exercită controlul financiar preventiv;

-    deplasarea directorului la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, ca și concediul de odihnă se aprobă de către Direcția Cultură- PMB;

-    îndeplinește, în condițiile legii, și alte atribuții de serviciu reglementate prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dipoziții ale Primarului General;

-    în exercitarea atribuțiilor sale emite note de serviciu sau decizii, avize, instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice;

-    în absența directorului, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de o persoană desemnată de directorul instituției sau Primarul General, după caz.

Art.ll (1) Contabilul-șef se subordonează directorului si indeplineste următoarele atribuții principale:

-    conduce, organizează, monitorizează și răspunde de organizarea si funcționarea, in bune condiții, a activității financiar-contabile a instituției;

-    organizează și propune măsuri de îmbunătățire a activității de conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii distrugerilor, pierderilor sau a unei gestionări deficitare a fondurilor publice ;

-    răspunde de estimarea eficientă a fondurilor necesare desfășurării in bune condiții a activitatii instituției, in limita creditelor bugetare aprobate;

-    asigură controlul asupra documentelor prin care se autorizează efectuarea de

-    angajează instituția prin semnătură, alături de director, în toate operațiunile cu caracter patrimonial;

-    răspunde de executarea cheltuielilor instituției, conform destinației și clasificației din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al instituției;

-    răspunde de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate ;

-    în exercitarea atribuțiilor sale pentru respectarea diciplinei bugetare și financiare,

răspunde de :

-    legalitatea angajării cheltuielilor ;

-    justa impunere în caz de penalizări pentru nerespectarea termenelor, dispozițiilor, instrucțiunilor date;

-    legalitatea ordonanțării plăților;

-    legalitatea și valabilitatea actelor contabile;

-    întocmește și urmărește repectarea instrucțiunilor sau dipozițiilor date pe linie financiar contabilă;

-    asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor instituției către bugetul statului, unități bancare, etc.;

-    coordonează și monitorizează întocmirea la timp a bilanțurilor instituției și a dărilor de seamă contabile;

-    participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice;

-    asigura inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate in funcție de natura/tipul operațiunilor;

-    asigura respectarea obligațiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, stabilirea si virarea acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sanatate, fonduri speciale etc., in mod complet si la termenele fixate, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor la fondurile speciale;

-    verifica si semnează actele in baza carora se fac incasarile si plățile, contracte economice, documentele contabile pe baza carora se fac înregistrările, precum si extrasele, balanțele, conturile de execuție, bilanțurile contabile;

-    răspunde de întocmirea si transmiterea către ordonatorul principal de credite, a raportului explicativ al dărilor de seama si bilanțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor

4'r<-

->v'


\ \    o .

-    asigura întocmirea lunara a contului de execuție a bițg^thlui de venituri si cheltuieli pe baza datelor din evidenta contabila si stabilește necesarul pentru luna următoare;

-    coordonează activitatea personalului din subordine, respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atribuțiilor de serviciu, utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si a timpului de lucru, preocupandu-se permanent de identificarea si aplicarea de noi metode in vederea modernizării activitatii specifice in acord cu standardele europene si legislația in vigoare;

-    executa si alte sarcini transmise de directorul Scolii de Arta București, în condițiile

legii.

(2) în absenta contabilului-șef, toate atribuțiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului.

Art.12 (1) Consiliul de administrație este organ consultativ numit prin decizie a directorului instituției.

(2) Componenta Consiliului de administrație este următoarea:

-    Președinte: directorul Școlii de Artă București;

-    membri - contabilul-sef, șefii de compartimente;

-    președintele Consiliului artistic;

-    consilierul juridic;

-    reprezentantul/reprezentantii salariatilor;

-    secretar - prin rotatie, unul dintre membrii Consiliului de administrație, numit de președinte;

-    un reprezentant al Direcției Cultură- PMB.

în funcție de subiectele abordate pe ordinea de zi și de agenda stabilită de directorul instituției, Consiliul de Administrație poate include în componența sa și alți specialiști din domeniile puse în discuție.

Art.13 (1) Consiliul de administrație isi desfasoara activitatea, după cum urmeaza:

-    se întrunește la sediul Scolii de Arta București la propunerea și sub coordonarea directorului instituției;

-    analizează și dezbate proiectul și, respectiv, execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă ale instituției;

-    face propuneri privind planul anual de investiții alaîristituției în raport cu nevoile

. * . ..

reale ale instituției, în urma unor referate de necesitate întocmite de compartimentele cu atribuții specifice în stabilirea dotărilor specifice și aprovizionării cu materiale și echipamente necesare desfășurării în condiții optime a activității curente a instituției;

-    dezbate Regulamentul Intern al instituției;

-    stabilește conform legii, procedurile care se impun în legătură cu derularea activităților legate de achizițiile și investițiile aprobate de ordonatorul principal de credite;

-    dezbaterile Consiliului de administrație au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel puțin 3 zile inainte, prin grija secretarului;

-    dezbaterile se consemnează in procesul-verbal de ședința, inserat in registrul de ședințe, semnat de toti cei prezenti;

-    concluziile sunt consemnate într-un proces verbal de ședință și au caracter consultativ pentru conducerea instituției.

(2) Activitatea Consiliului de Administrație este neretribuită.

Art.14 (1) Consiliul artistic este format din expertii, coordonatori de programe, precum si din personalul de specialitate care isi desfasoara activitatea in cadrul instituției și care au o reputație profesionala recunoscută in domeniul lor de activitate.

(2)    Consiliul artistic, organism cu rol consultativ, este numit prin decizie a directorului

instituției.

(3)    Președintele Consiliului artistic este ales din rândul membrilor săi cu votul majorității acestora.

(4)    Consiliul artistic se întrunește la convocarea directorului instituției, precum si a unei treimi din rândul membrilor sai ori de câte ori este nevoie.

(5)    Atribuțiile Consiliului artistic sunt următoarele:

-    constituirea de ansambluri si formații artistice ale Scolii de Arta București;

-    organizarea de spectacole, expoziții si alte manifestări artistice;

-    inițierea si dezvoltarea unor relații de colaborare cu diverse instituții de profil

din tara si străinătate;

Art.15 Atribuțiile Biroului resurse umane, salarizare, contencios, securitate și sănătate în muncă sunt structurate, funcție de domeniul de activitate, după cum urmeaza:

în domeniul resurselor umane, salarizare :

-    întocmește conform legii statul de funcții, în concordanță cu organigrama și numărul de posturi aprobate;

-    fundamentează cheltuielile de personal din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

-    răspunde pentru acoperirea tuturor drepturilor de salariale prevăzute de lege ;

-    în baza statului de funcții aprobat, inițiază demersurile necesare și legale privind recrutarea si selecția personalului în funcție de aptitudinile, experiența si competenta acestuia, prin comunicare la Agenția Municipala pentru Ocuparea Forței de Munca si prin afișare directa a posturilor vacante, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului din cadrul instituțiilor publice de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului București;

-    asigura si răspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare, ținând cont de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale ale salariaților ;

-    gestionează activitățile legate de măsurarea și evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale salariaților;

-    fundamentează și propune spre analiză directorului Regulamentul de Organizare si Funcționare, in concordanta cu organigrama aprobata ;

-    actualizează și gestionează fisele posturilor întocmite de șefii structurilor organizatorice, conform statului de funcții aprobat;

-    elaborează Regulamentul Intern, in concordanta cu legislația in vigoare și se preocupă de aducerea acestuia la cunoștința tuturor salariaților;

-    întocmește lucrările privind evidenta si mișcarea personalului, eliberează legitimațiile de serviciu si adeverințele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat;

-    face propuneri cu privire la elaborarea programului de perfecționare profesională a

personalului;

-    răspunde de eliberarea, la cerere, a adeverințelor de cursant, a diplomelor de absolvire a Scolii de Arta București;

JLQ 1 s. ScOf-

-    reprezintă interesele instituției in-fata instanțelor; judecătorești, a altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penala, notariatelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanele fizice pe baza delegației data de conducerera instituției;

-    ia masuri necesare pentru realizarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii si sprijinirea in executarea acestora;

-    ia masuri de respectare a dispozițiilor legale cu privire la apararea si conservarea patrimoniului Scolii de Arta, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analizand cauzele care generează infracțiuni si litigii;

-    avizeaza asupra legalității contractelor economice, contractelor de munca, incetarii raporturilor de munca, deciziilor de imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror masuri care sunt in măsură sa angajeze răspunderea patrimoniala a instituției ori sa aduca atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

-    informează petiționarii despre problemele care depasesc competenta instituției si care au fost trimise forurilor superioare spre rezolvare;

In domeniul securității si sanatatii in munca are următoarele atribuții și

responsabilități:

-    fundamentează deciziile privind securitatea muncii;

-    asigura evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala la locul de munca, precum si reevaluare riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de munca, propunând si masurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de protecție a muncii;

-    controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

-    întocmește referatele de achiziții de materiale si obiecte necesare protecției muncii si urmărește achiziționarea lor in timp util;

-    asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecție a muncii prin cele trei forme de instructaje: introductiv general, la locul de munca si periodic;

-    fundamentează programul de masuri de protecție a muncii;

-    efectuează instructajele trimestriale si completează fisele de protecția muncii;

-    se ocupa de luarea avizelor de protecția muncii pentru meseriile care necesita

aceste avize;

-    respecta masurile si deciziile luate cu privire la organizarea si funcționarea

. . .. ' c !■{

instituției;    /

-    executa si alte sarcini stabilite de directOrtif Scolii de Arta București sau forul tutelar sau rezultând din actele normative in vigoare.

Art.16 Atribuțiile Compartimentului financiar-contabil sunt următoarele :

-    exercita controlul financiar preventiv, conform dispozițiilor legale in vigoare;

-    asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si de investiții;

-    intocmeste documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria

Statului;    '

-    efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora intocmeste proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre;

-    intocmeste lunar propunerile de necesar de fonduri;

-    asigura plata la termen a sumelor care constituie obligația instituției fata de bugetul de stat si local, asigurări sociale, fondurile speciale si alte obligații fata de terti;

-    face anual propuneri privind cuantumul taxelor de școlarizare in colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul instituției, pe care le inainteaza directorului instituției;

-    intocmeste lunar execuția bugetara si inainteaza la direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

-    participa la lucrările de intocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual;

-    prezintă spre aprobare conducerii instituției bilanțul contabil si raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la indeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul-verbal de analiza;

-    intocmeste lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea;

-    intocmeste trimestrial si anual bilanțul contabil si raport explicativ la acestuia;

-    răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor

patrimoniale;

-    asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe si circulante, mijloacele banesti,„fondurile proprii si alte fonduri, debitori, creditori si alte decontări, investițiile, cheltuieliteSu|'etare^ veniturile;


- 'A

u...... j........

V    jZI’ > ®<b ■

'H ■ J

-    organizează inventarierea periodica^tuturor valorilor patrimoniale ale instituției si urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

-    participa la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate;

-    editează rapoartele si listele de control pentru activitatea de contabilitate, gestiune, stocuri, evidenta mijloacelor fixe;

-    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept;

-    răspunde de realizarea masurilor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata angajamentelor legale constituite la nivelul instituției;

-    indeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, cat si altele cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare dispuse de conducerea instituției sau departamentele de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Art.17 Atribuțiile Serviciului administrativ sunt următoarele :

-    răspunde de utilizarea raționala a imobilului, instalațiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ gospodărești;

-    organizează si asigura efectuarea curățeniei in birouri, săli de curs si grupuri

sanitare;

-    răspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si secții;

-    certifica exactitatea si realitatea prestațiilor efectuate de terti, chirii, telefoane, abonamente si alte cheltuieli administrativ gospodărești;

-    răspunde de gospodărirea judicioasa a bunurilor materiale, sub aspectul depozitarii, conservării si gestionarii;

-    asigura desfasurarea in bune condiții a inventarierii anuale;

-    participa la întocmirea si stabilirea programului financiar si a programului de aprovizionare referitor la nivelul cheltuielilor administrativ-gospodaresti cat si de asigurarea materialelor de intretinere, piese de schimb, inventar gospodăresc si rechizite de birou;

-    asigura si răspunde de aprovizionarea cu materiale, combustibil, energie, piese de

s -    •    '■

' A    ' : Cy

! i :M.....

pe care il supune spre aprobare conducerii Scolii de Arta’Bucuresti;    Z\

-    intocmeste documentațiile necesare in vederea-achizițiilor de bunuri materiale si servicii, participa la prospectarea pieței, analiza si selectarea ofertelor publice de achiziții, bunuri materiale si servicii;

-    organizează si participa la recepția calitativa si cantitativa a bunurilor materiale

aprovizionate;

-    ia masurile necesare in vederea respectării legislației in vigoare privind, paza obiectivelor și apărarea împotriva incendiilor ;

-    executa si alte sarcini transmise de șeful ierarhic superior sau altele rezultate din actele normative in vigoare.

Art.18 Atribuțiile Biroului Achiziții Publice

-    stabilește programul anual al achizițiilor publice;

-    intocmeste si inainteaza pentru includerea in propunerea privind bugetul de venituri si cheltuieli lista investițiilor pentru instituție;

-    asigura efectuarea lucrărilor de investiții si reparații;

-    este responsabil cu estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publica ce urmeaza a fi incheiat;

-    propune forma procedurii de achiziție si obține aprobarea directorului pentru aceasta propunere;

-    urmărește si verifica etapele procedurii de achiziție;

-    intocmeste Documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si Caietul de sarcini pentru fiecare produs/lucrare/serviciu achiziționate si le supune spre aprobare directorului instituției;

-    participa la procedura de evaluare si selecție a ofertelor;

-    intocmeste contractele de achiziție publica, pe care le avizeaza si le inaiteaza spre semnare directorului instituției;

-    intocmeste si pastreaza dosarul achiziției publice;

-    urmărește indeplinirea obligațiilor asumate de către contractanti in urma încheierii contractelor de achiziție publica;

Art.19 Atribuiile Serviciul programe-cursuri sunt următoarele : • /

-    întocmește anual oferta de cursuri a Școlii de Artăfpe care o prezintă spre analiză și aprobare directorului instituției și Consiliului de Administrație;

-    stabilește conținutul cursurilor și necesarul și calitatea dotărilor și a materialelor folosite în procesul însușirii cunoștințelor și abilităților din cadrul cursurilor ;

-    organizează si coordonează desfasurarea concursurilor de admitere la cursurile

organizate;

-    se preocupă de îmbunătățirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice și dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative de însușire și perfecționare a abilităților dobândite la programele educaționale frecventate;

-    organizează împreună cu Serviciul educație artistică servicii culturale suplimentare care să valorifice rezultatul programelor educaționale oferite de școală: audiții, înregistrări de spectacole organizate în colaborare cu instituțiile municipale de cultură;

-    se preocupă de asigurarea unei bune mediatizări a programelor educaționale existente și asimilarea celor noi în programele de popularizare ale ofertelor Școlii de Artă;

-    propune elemente noi în vederea dezvoltării bazei materiale pentru susținerea unor programe educaționale moderne și alternative;

-    se preocupă de creșterea calității muncii desfășurate de formatorii și personalul care participă la actul educativ prin propunerile pe care le face conducerii instituției de a atrage în cadrul programelor și proiectelor proprii artiști și personalități consacrate din viața artistică românescă;

-    se preocupă de asigurarea unui număr corespunzător de formatori în raport cu numărul de cursanți, potrivit criteriilor specifice de desfășurare a procesului educațional;

-    propune și organizează strategii eficiente pentru activitățile promoționale și de publicitate ale programelor educaționale oferite de instituție;

-    propune conducerii implementarea de programe educaționale noi în raport cu cerințele pentru specializările artistice din instituțiile de profil ;

-    expertii, coordonatori de programe, desfasoara nemijlocit activitatea de predare a

cursurilor.

Art.20 Atribuțiile Serviciul educație artistică sunt.jurmătd^rele :

-    personalul de specialitate din cadrul compartimentului participa efectiv la procesul educațional care se desfășoară în cadrul Școlii de Artă, predând cursantilor disciplinele pentru care sunt recunoscuți;

-    propune proiecte culturale și activități artistice din domeniul specific de activitate care sunt propuse a se desfășura în cadrul intituției, inclusiv cele care se încriu în evenimente sau programme culturale ample organizate sub patronajul Primăriei Municipiului București,

-    propune și organizează activități culturale de stimulare și exprimare a valorii spiritualității naționale, promovarea de pestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului, pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    organizează și alte manifestări artistice de profil (spectacole, audiții etc.) în colaborare cu diverse instituții similare din tara sau din străinătate.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art.21 (1) Școala de Arta București dispune de stampila proprie.

(2) Școala de Artă București are arhiva proprie in care se pastreaza, conform

prevederilor legale:

-    actul normativ de infiintare;

-    documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dări de seama si situații statistice;

-    corespondență;

-    alte documente, potrivit legii.

Art.22 Funcționarea instituției se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca (pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, conform legii) în funcții de specialitate, în funcții auxiliare și de întreținere, precum și prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

Art.23 Directorul Școlii de Artă București, în baza prezentului Regulament si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare, elaborează Regulamentul Intern al instituției.

Art.24 (1) Orice modificare si completare a prezentului Regulament va fi supusă aprobării CGMB.

(2) Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative in vigoare si cele aparute ulterior aprobării.