Hotărârea nr. 201/2007

HOTARAREnr. 201 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI " REVITALIZAREA ZONEI PALATUL VOIEVODAL CURTEA VECHE" SI ABROGAREA HOTARARII CONSILULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 260/2004
HOTARARE nr. 201 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 201 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea proiectului „Revitalizarea Zonei Palatul Voievodal Curtea Veche” si abrogarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/2004

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Managementul Creditelor Externe;

            Luand in considerare raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art. 19, lit. „a”, art. 20, lit. „f”si art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile H.G. nr. 9/2007;

            In conformitate cu art. 36, alin.(2), lit. „b”, alin.(4), lit. „d” si art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba proiectul „Revitalizarea Zonei Palatul Voievodal Curtea Veche”.

 

             Art.2 Se aproba documentatia tehnico-economica in faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Revitalizarea Zonei Palatul Voievodal Curtea Veche”, avand principalii indicatori tehnico-economici prezentati in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 260/2004.

 

Art.4 Se imputerniceste Primarul General sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Municipiul Bucuresti toate documentele necesare finantarii si implementarii proiectului.

 

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.201c°)

La HCGMB nr.

j;'f

/ ANEXĂ

/ ($. 1

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Revitalizarea Zonei Palatul Voievodal Curtea Veche”

1. Valoarea totală a investiției:

din care:    - C+M


45.012.817 lei 1 EURO = 3,3763 lei curs BNR din 16.02.2007

38.427.763 lei

2.    Durata de realizare a investiției: 36 luni

3.    Amplasament: Centrul Istoric al Municipiului București - Palatul Voievodal „Curtea Veche”

4. Finanțarea investiției se va realiza din următoarele surse:

- Din FONDURILE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE: 85 % din costurile eligibile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”

De la BUGETUL NAȚIONAL: 13 % din costurile eligibile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5;

De la BUGETUL LOCAL: 2 % din costurile eligibile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 și în totalitate costurile neeligibile ale acestuia.